Transport 2010

Konference hledala zdroje pro dopravní infrastrukturu

Konference hledala zdroje pro dopravní infrastrukturu

Čtrnáctý ročník mezinárodní konference Transport uspořádalo v první polovině listopadu v Ostravě Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Dvoudenní konference se každoročně zabývá problematikou dopravy; letos její témata ovlivnil zejména aktuální nedostatek finančních zdrojů pro dopravní infrastrukturu. Konferenci předcházelo 13. zasedání řídicího výboru pro VI. panevropský dopravní koridor.

Do ostravského hotelu Clarion přijeli kromě dopravních odborníků, zástupců Moravskoslezského kraje a místních samospráv také představitelé sousedních států – Polska, Slovenské republiky a Rakouska. Společně po dva dny hledali odpovědi na řadu otázek spojených s problémy rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve středoevropském regionu, zejména v souvislosti s budováním VI. panevropského koridoru. Při jednání zazněla řada neradostných informací o tom, jak současná úsporná opatření ve státním rozpočtu negativně postihnou budování dopravní infrastruktury.

„Dostáváme se do období škrtání investic v dopravě,“ povzdechl si při zahájení konference prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Bartoš. „Mnohdy však stojí tyto úspory více, než se jimi získá,“ poznamenal. Právě proto je podle jeho slov třeba hledat cesty, jak co nejlépe využít zbývajících prostředků a hledat nové.

Za české ministerstvo dopravy na konferenci Transport vystoupil náměstek ministra Ing. Ivo Toman. V úvodu svého vystoupení zdůraznil, že poprvé po řadě let má Česká republika vládu se silným mandátem. Proto podle něj existuje reálná naděje, že problémy v dopravě a v dopravní infrastruktuře bude možné řešit stabilním a koncepčním přístupem.

Stát hledá nové příjmy

„Zatímco v letošním roce jsme dali na infrastrukturu téměř sto miliard Kč, v příštím roce to bude pouze 60 miliard, zhruba tedy o třetinu méně,“ řekl Ivo Toman. Ani v budoucnu nelze podle jeho slov očekávat, že zdroje vzrostou. „Musíme proto hledat nové příjmy,“ zdůraznil náměstek a jako příklad uvedl zvýšení sazby mýtného. „Je to možnost, jak získat prostředky v řádu jednotek miliard Kč,“ řekl. Za věc k diskusi označil možnost rozšířit mýtné také na silnice 2. třídy.

Další možnost, jak zvýšit příjmy pro rozvoj dopravní infrastruktury, představují podle Ivo Tomana projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP). „O těchto projektech se dlouho hovoří, ale teprve nyní, když je zřejmé, že peníze ze státního rozpočtu nebudou, vzniká skutečný tlak na jejich realizaci,“ řekl. V této souvislosti informoval, že ministerstvo připravuje seminář pro vybrané investory, kteří mají zájem se do PPP projektů zapojit.

Podle náměstka ministra se musí rovněž zvýšit tlak na efektivitu při budování dopravních staveb a je třeba v této souvislosti přehodnotit legislativu, aby nebylo možné schválené dopravní stavby blokovat.

ČR s vodní dopravou počítá

Významným tématem mezinárodní konference Transport 2010 byla vnitrozemská vodní doprava. Odborníci hovořili o historickém tématu vodní dopravy v České republice – průplavu DOL (Dunaj – Odra – Labe). Myšlenka na propojení severu a jihu Evropy vnitrozemskou vodní cestou již mnoho let stará, odborníci ji pokládají za stále možnou. Pokud by se tento již dávno plánovaný projekt uskutečnil, umožnil by Moravskoslezskému kraji přístup k mořským přístavům.

Za rozvoj vodní dopravy v České republice se postavil rovněž náměstek ministra Ivo Toman. Podle jeho slov se úřad chce zabývat tím, jak je možné vnitrozemskou plavbu podpořit. Česká republika je podle něj jediná z členských zemí unie, která nemá plnohodnotný přístup k moři. „Je třeba, abychom do dvou let získali stavební povolení pro plavební stupeň Děčín,“ dodal Ivo Toman.


Na závěr jednání přijali účastníci konference řadu výzev. Vedle podpory pro urychlené řešení mimořádné dopravní situace na koridorové silnici I/11 vyjádřili například přesvědčení, že je třeba pokračovat ve výstavbě infrastrukturních projektů a v přípravě nutných projektů nových. Rovněž je třeba se zaměřit na účelné čerpání dotačních prostředků z Evropské unie a jejich směrování na infrastrukturní projekty a obnovu železničního vozového parku. Aktuálních dopravních problémů se týkala řada dalších výzev; účastníci konference se obrátili také předsedu vlády ČR s návrhem podstatných opatření pro stabilizaci rozvoje dopravní infrastruktury v České republice.

Pavel Toman

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Sdružení je dobrovolná nezisková organizace, která se dlouhodobě podílí na vytváření předpokladů pro hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu. Sdružení reprezentuje 185 členských organizací, z nichž řada – například Krajská hospodářská komora, oborové klastry či automobiloví dopravci – zastupuje další subjekty, takže tímto způsobem je ve sdružení zastoupeno několik tisíc podniků, podnikatelů a institucí z různých oborů. Stanoviska a doporučení organizace jsou tak podložena praktickou zkušeností, odborným zázemím a mají stabilní charakter. Podpora rozvoje dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti, logistiky a dopravních systémů patří mezi prioritní oblasti sdružení; součástí tohoto úsilí jsou i mezinárodní konference Transport.

Zdroj: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

spinner