Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - duben 2019

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - duben 2019

LOGISTIKA
Evropská logistická asociace – ELA
ELA PODPORUJE KONFERENCI COASTLINK VE VELKÉ BRITÁNII
Konference proběhne 12. a 13. června v Southamptonu. Její zaměření udává již sám název, Budoucnost krátké námořní dopravy. Navazuje na spolupráci započatou v roce 2004, která se týkala setkávání profesionálů tohoto oboru, inovací a ekonomického i ekologického rozhodování pro vzájemný prospěch. Coastlink 2019 bude zaměřena na poslední vývoj a na budoucnost příbřežní plavby, dopravu kontejnerů a na součásti konkurenceschopných dodavatelských řetězců.
Program zahrnuje: hospodářské faktory dopadající na námořní sektor; námořní emise a opatření k energetické efektivnosti; legislativní záležitosti; priority přístavů pro pohyb kontejnerů; evropské přístavní kapacity versus poptávka; evropské trhy pro další rozvoj; technickou problematiku.
Cílem Coastlink je maximální využití potenciálu námořní sítě, dosahování ekologicky přátelské dělby práce, podpora více služeb spojujících přístavy v evropských vodách a rozvoj spolupráce mezi rejdaři, přístavy, námořními linkami a organizacemi nákladní dopravy. Další informace jsou na adrese www.coastlink.co.uk.
SPEDICE
Mezinárodní federace
spedičních svazů – FIATA
prevence KYBERKRIMINALITy
Kyberkriminalita dopadá na mezinárodní logistiku a na systémy managementu dodavatelských řetězců. U vědomí obchodních praktik mezi mezinárodními poskytovateli logistických služeb a speditéry, kteří jsou velmi aktivní ve sdílení dat mezi mnoha přidruženými subjekty, FIATA prostřednictvím své poradenské právní složky ABLM zveřejnila pro členy FIATA a pro obor jako celek Průvodce nejlepšími praktikami předcházení kyberkriminalitě.
Průvodce potvrzují narůstající složitost kyberkriminality a dopadů na poskytovatele služeb při rostoucí úrovni komunikace a digitálně ukládaných informací. Kyberzločinnost a kyberútoky se v rámci dodavatelských řetězců zvyšují a jejich cílem je stále více národních a mezinárodních podniků. Zatímco vlády a úřady bojují s příhodnou legislativou nebo politikou, sektor musí zajistit, „že stojí v čele hry“.
Při zveřejnění nejlepších praktik Richard Gluck, předseda ABLM, sdělil, že „uznávaje potřeby členů FIATA se tento dokument snaží zajistit, aby měli v ruce aktivní nástroj k identifikaci hrozeb kyberkriminality a přijímali účinná preventivní opatření“. Přístup k nově publikovanému průvodci je možný takto: Best Practice Guide on Prevention of Cybercrime: https://fiata.com/fileadmin/user_upload/documents/initiatives/FIATA_Best_Practice_on_Prevention_of_Cybercrime.pdf
SILNIČNÍ DOPRAVA
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU
V EVROPĚ CHYBÍ PĚTINA
PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ
Podle nové zprávy IRU evropská silniční doprava čelí největšímu nedostatku řidičů za poslední dekády. Zpráva je založena na informacích od dopravců a na dvou průzkumech IRU. Dotazovací akce v Evropě v období od října 2018 do ledna 2019 ukázala na 21 procent chybějících řidičů v nákladní dopravě a 19 procent v dopravě autobusové. Problém stále narůstá s tím, že rostoucí potřeby v obou sektorech jej mohou zvýšit až na 40 procent. Boris Blanche, provozní ředitel IRU, řekl: „Dopravní sektor potřebuje okamžitou a rozhodnou akci k řešení nedostatku řidičů. Nedojde-li k řešení, dojde k závažným problémům v evropské ekonomice a budou se zvyšovat náklady pro obchod, pro spotřebitele a pro cestující. Nejde o nedostatek příležitostí. Ve skutečnosti náš průzkum ukázal, že spokojenost s prací je dost vysoká a jen 20 procent řidičů vyjádřilo nespokojenost se svým zaměstnáním.
Podle průzkumu IRU:
57 procent řidičů mužů a 63 procent řidiček se domnívá, že chabá image profese má vliv na nezájem o ni;
79 procent řidičů věří, že potíž s malým zájmem žen o profesi je jedním z hlavních důvodů nedostatku;
70 procent řidičů ve věku 25 až 34 let se domnívá, že dalším významným důvodem je nezájem mladých řidičů o toto zaměstnání;
mezi řidiči 76 procent věří, že pracovní podmínky, a 77 procent, že dlouhé pobyty mimo domov brání mnoha lidem vstoupit do řidičského povolání;
obor rovněž trpí stárnutím řidičů. V Evropě většina podniků nákladní dopravy zaměstnává řidiče staré v průměru 44 let, zatímco v osobní dopravě to je 52 let.
Podle Borise Blancheho se musí úsilí ve světě zaměřit na negativní důsledky, a zejména na zlepšování pověsti povolání. Všechny současné odpovědné subjekty musí konat v zájmu zlepšování pracovních podmínek, lepší odborné výchovy a zlepšování pracovních pomůcek.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Mezinárodní unie železnic – UIC
DVĚ SVĚTOVÉ DRÁŽNÍ KONFERENCE POČÁTKEM LÉTA
Drážní inovační fórum – Manila (Filipíny), 21. až 24. května 2019
Toto fórum je organizované společně UIC a ADB (Asian Development Bank) a bude se na něm diskutovat o budoucnosti drážních systémů v rozvojové Asii a Pacifiku, a to s ohledem na nové technologie čtvrté průmyslové (respektive digitální) revoluce. Fórum má za cíl dát dohromady subjekty rozhodování, členy drážního sektoru, specialisty a experty, aby diskutovali o současných řešeních, alternativách a budoucích trendech. Mezi klíčové otázky, jež na setkání zazní, budou například patřit:
Který drážní systém techniky a která technická úroveň jsou ekonomicky a finančně udržitelné pro systém specifických provozních požadavků a očekávanou poptávku?
Které z nových technologií jsou možnými a nejlepšími řešeními pro specifické městské nebo národní drážní rozvojové plány?
Bude investice do společných drážních systémů udržitelná a vhodná, nebo bude lépe vynechat vysoké kapitálové investice do potenciálně brzy zastaralých technologií?
Která výkonová stimulující schémata jsou nejvhodnější pro zapojení soukromého sektoru do rozhodování o složitosti údržby a provozu železnic?
1. Globální digitálně inteligentní drážní konference UIC – Brusel, 3. až 5. června
V soudobém rychle měnícím se světě je cílem UIC přinést nové ideje, kritéria a technická řešení do drážní komunity a formulovat dlouhodobou vizi udržovanou standardy a inovacemi. V tomto duchu UIC organizuje The 1st Global UIC Digital Intelligent Rail Conference. Ta bude otevřena drážním komunitám, svazům, partnerům z průmyslu, univerzitám a globálnímu digitálnímu ekosystému. Ve 21. století železnice čelí výzvám digitální revoluce. Na konferenci bude přítomna řada špičkových řečníků.
Hlavní témata budou rozčleněna do následujících panelů.
Provozní panel: Management signalizace a majetku cestou digitální revoluce. Výzva železnicím: autonomní vlaky
Údržbový panel: Sběr dat. Kombinace big dat s umělou inteligencí vedou k novým modelům údržby: Jak jít od předcházení k předpovědím?
Bezpečnostní panel: Digitální inteligentní dráha vytváří nové příležitosti, ale i nové hrozby. Musí být uplatněn nový přístup k bezpečnosti: Jak kombinovat bezpečnost a soukromí?
Osobní panel: Nové služby pro zákazníky. Intermodalita a mobilita jako služby jsou dvě klíčové koncepce pro nový model mobility.
Nákladní panel: Interoperabilita a bezpečnost v nákladu díky digitalizaci. Mobilita aplikovaná na zboží.
LETECKÁ DOPRAVA
Mezinárodní asociace
letecké dopravy – IATA
ÚNOROVÝ POKLES POPTÁVKY PO LETECKÉM CARGU
IATA uvolnila údaje o světovém trhu leteckého zboží, které ukazují, že poptávka měřená v tunokilometrech šla v únoru dolů o 4,7 procenta ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018. Byl to čtvrtý měsíc v řadě negativního růstu z roku na rok a nejhorší výsledek za poslední tři roky. Naopak zbožová kapacita měřená v disponibilních tkm se zvýšila o 2,7 procenta vůči předchozímu únoru. Jednalo se o dvanáctý měsíc v řadě, kdy kapacita rostla a překonávala růst poptávky.
Poptávka po leteckém cargu je vystavena silnému protivětru:
obor je vystaven obchodním tlakům;
světové ekonomické aktivity a důvěra spotřebitelů slábnou;
index PMI (nákupních manažerů) ohledně výrobních a exportních příkazů ukazuje na pokles světových exportních příkazů od září 2018.
„Cargo s menším objemem dopravovaným za poslední čtyři měsíce než před rokem je v útlumu a se ztenčováním knih příkazů se zhoršuje důvěra spotřebitelů a obchodní tlaky se pnou nad oborem, přičemž je obtížné dohlédnout na brzký obrat. Obor se přizpůsobuje novým trhům pro elektronický obchod a zásilkám speciálního carga. Ale obchod jako největší výzva se zpomaluje. Vlády si potřebují uvědomovat škody vznikající ochranářstvím. Obchodní válku nevyhraje nikdo. Všichni nejlépe učiníme, když hranice budou otevřeny pro lidi a pro obchod,“ řekl Alexander de Juniac, generální ředitel IATA.
Podíly na světovém trhu v letošním únoru byly následující (celkový trh představuje 100 %): Afrika 1,7%, Asie a Pacifik 35,5%, Evropa 23,3%, Latinská Amerika 2,6%, Střední východ 13,3%, Severní Amerika 23,6%.
Evropské aerolinky zaznamenaly v únoru 2019 pokles v poptávce po leteckém zboží o jedno procento ve srovnání s loňským rokem. Pokles je v souladu se slabšími výrobními podmínkami pro exportéry v Německu, jedné z hlavních evropských ekonomik. Obchodní tlaky a nejistoty kolem brexitu přispívaly ke slábnutí poptávky. Kapacita se zvýšila z roku na rok o čtyři procenta.
NÁMOŘNÍ DOPRAVA
Baltská a mezinárodní
námořní rada (BIMCO)
BIMCO OTEVŘE KANCELÁŘ
V ATÉNÁCH
A to již počátkem letošního léta. Důvodem je silnější a těsnější dialog s řeckým členstvem a získávání nových řeckých členů. Podle vedení svazu „jde o důležitý krok na větší zaměření na členskou základnu. Přichází mnoho předpisů a BIMCO má poskytovat řeckým rejdařům potřebné informace pro jejich orientaci a rozhodování.“ Řečtí majitelé lodí jsou největší skupinou mezi členy BIMCO podle velikosti flotil.
Kancelář bude mít jednoho pracovníka, podobně jako v Singapuru. V současnosti probíhá výběr vhodné osoby. „Chceme být v Aténách více vidět. Jde o to setkávat se pravidelně se členy a s možnými členy, ujišťovat se o jejich potřebách a zájmech. Sekretariát v Kodani bude nadále odpovědný za činnost na úseku námořní politiky a regulace v sektoru. V současnosti má BIMCO za členy 152 řeckých majitelů lodí,“ praví se ve zprávě BIMCO.
Jiří Kladiva

spinner