​Allianz pro Schiene je proti dlouhým kamionovým soupravám, silniční dopravci zdůrazňují jejich ekologičnost

​Allianz pro Schiene je proti dlouhým kamionovým soupravám, silniční dopravci zdůrazňují jejich ekologičnost

11.3. - Německá železniční asociace Allianz pro Schiene a ACE Auto Club Europa společně varují před schvalováním přeshraničního provozu dlouhých nákladních vozidel (evropský modulární systém, EMS) v Evropském parlamentu. Silniční nákladní dopravci naopak argumentují tím, že delší soupravy uvezou více zboží s menší spotřebou paliva a jsou tudíž okamžitým a levným příspěvkem k ekologii. A námitku, že v důsledku vyšší hmotnosti více ničí komunikace vyvracejí poukazem na skutečnost, že důležité je zatížení náprav, které u dlouhých soupravy stanovené limity nepřekračuje.

Poslanci Evropského parlamentu mají v úterý 12. března projednat legislativní návrh Evropské komise v prvním čtení. Obě německá sdružení varují, že plánované povolení dlouhých nákladních vozidel by nejen zvýšilo škodlivost nákladní dopravy pro životní prostředí. Rovněž by podle nich dále zatížilo již tak špatnou infrastrukturu silniční dopravy.

"Nárůst nákladní dopravy na silnicích představuje obrovskou zátěž pro infrastrukturu," řekl předseda ACE Stefan Heimlich s tím, že "mnoho silnic a mostů je již nyní vystaveno mnohonásobně vyššímu zatížení, než bylo původně plánováno, a naléhavě potřebují rekonstrukci. Jen dálničních mostů bude muset být v příštích letech vyměněno několik tisíc. Delší a výhledově těžší nákladní automobily povedou k ještě většímu opotřebení, a proto nejsou opodstatněné."

Výkonný ředitel Aliance pro železnici Dirk Flege rovněž upozornil, že v případě přeshraničního povolení by daňoví poplatníci v celé Evropě mohli čelit vysokým nákladům. "Jen kvůli přizpůsobení silniční sítě mimořádně dlouhým vozidlům by se musely s obrovskými náklady a za peníze daňových poplatníků přestavět křižovatky, kruhové objezdy, tunely a odpočívadla. Dlouhá nákladní vozidla navíc představují riziko pro bezpečnost silničního provozu, například na železničních přejezdech nebo při předjížděcích manévrech, které se tak stávají výrazně nebezpečnějšími," dodal.

Kromě bezpečnosti silničního provozu poukazují ACE i Aliance pro železnici na škodlivý dopad na životní prostředí. "Pokud zlevníte kamionovou dopravu přidáním další délky, v konečném důsledku podpoříte a sklidíte více kamionové dopravy. A to je v rozporu se vším, co si EU stanovila pro ochranu klimatu," řekl Dirk Flege.

Předseda ACE Heimlich dodal: "Společně apelujeme na poslance Evropského parlamentu, aby zastavili celoevropské povolování dlouhých kamionů. Je třeba přesunout více nákladní dopravy na železnici, která je šetrná k životnímu prostředí. Dlouhé kamiony mají opačný efekt."

Silniční dopravci: Dlouhé soupravy okamžitě a levně sníží emise CO2

Zcela opačný je pohled silničních nákladních dopravců, ať již jde třeba o argumentaci českého Sdružení ČESMAD Bohemia či Mezinárodní unie silniční dopravy IRU. Podle nich je dekarbonizace v kamionové dopravě ze strany Evropské komise pojímána jako přechod k elektromobilitě a jsou vytvářeny tlaky na pořizování několikanásobně dražších e-trucků, které nemají patřičný dojez a pro něž prakticky neexistuje dobíjecí infrastruktura. Přitom podle nich existuje rychlý a levný příspěvek kamionové dopravy k ekologii – stačí pouze umožnit provoz dlouhých souprav (EMS), čím by při stejném množství přepraveného zboží okamžitě poklesly emise CO2.

Dopravní výbor Evropského parlamentu (TRAN) v únoru hlasoval o revizi pravidel EU týkajících se hmotnosti a rozměrů vozidel. Přijatý text zachovává pobídky týkající se přípustné hmotnosti a doplňuje výjimky pro kombinace vozidel s nulovými emisemi.

IRU uvítala rozhodnutí TRAN povolit až šest tun navíc pro bezemisní jízdní soupravy, stejně jako povolenou hmotnost 12,5 tuny na hnací nápravu. Tím se kompenzují ztráty nosnosti způsobené hmotností bezemisních technologií jako jsou baterie a usnadňují se problémy s rozložením hmotnosti v silniční osobní a nákladní dopravě.

Ředitelka sekce IRU pro prosazování zájmů silničních dopravců v EU Raluca Marian po hlasování výboru TRAN řekla: "Dnešní hlasování signalizuje, že tvůrci politik EU pochopili obavy spojené se zaváděním těžších vozidel s nulovými emisemi a dopady, které budou mít na užitečné zatížení. Výbor TRAN vyslal jasný signál Radě, pro kterou zůstává motivace k používání vozidel s nulovými emisemi i nadále problémem."

IRU vítá podporu TRAN, která umožní přeshraniční provoz 44tunových souprav. Výbor však potvrdil komisí navržené datum postupného ukončení v roce 2034, po kterém se opatření pro usnadnění přeshraniční přepravy do 44 tun bude vztahovat pouze na provozovatele s vozidly s nulovými emisemi.

„Vzhledem k tomu, že se očekává nárůst využívání těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi, není jasné, jak bude zavedena potřebná odpovídající infrastruktura. Dočasné povolení souprav vozidel s maximální přípustnou hmotností 44 tun a jejich následný zákaz od roku 2035 neposkytuje tomuto odvětví právní jistotu,“ upozornila Raluca Marian. IRU by upřednostnila vyhodnocení tohoto ustanovení v roce 2035 nebo 2040. V té době by bylo možné přesněji posoudit vyspělost technologií alternativních paliv, dostupnost infrastruktury, a především schopnost provozovatelů investovat.

A co se týče argumentace, že je třeba přesunout více zboží ze silnic na železnice, protože železniční doprava je ekologičtější, silniční dopravci upozorňují, že nelze argumentovat jen lokálně vypouštěnými emisemi, ale je třeba počítat s celým řetězcem „od zdroje ke kolu“ (Weel-to-Wheels). A je tudíž třeba brát v potaz i to, z jakých zdrojů elektřina pro lokálně bezemisní elektrifikovanou železnici pochází.

Milan Frydryšek

Ilustrační foto: Pixabay

spinner