​Společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí se po roce opět sešlo

​Společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí se po roce opět sešlo

9.11. - V březnu tohoto roku se mělo uskutečnit pravidelné společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí, které však z důvodu šíření viru COVID-19 muselo být přeloženo na podzim. Na základě této skutečnosti, velkého množství práce a z organizačních důvodů se proto uskutečnilo podzimní Společné zasedání ADN / ADR a RID, částečně formou videokonference a částečně přímo prezentační formou od 10. do 11. září v Bernu a od 14. do 18. září v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali pod předsednictvím pana Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 25 členských států, Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA) a 17 nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupovali 2 zástupci, když vedoucím delegace byl Ing. Knížek Luboš z Odboru drážní a vodní dopravy MD.


Cisterny

Jako vždy, prvním bodem zasedání byla problematika cisteren, která byla následně samostatně projednávána formou zvláštní videokonference experty na cisterny pod vedením pana Arne Balea ze Spojeného Království. V plénu i za pomoci videokonference byl diskutován jen závěrečný referát pracovní skupiny. Byly projednávány alternativy zkoušek a certifikace na národní úrovni, schvalování zkušebních míst typu C pro mezidobé, periodické a malé mimořádné zkoušky a pro schvalování cisteren před uvedením do provozu.

Normy

Nejdříve byl projednán přepracovaný postup spolupráce s Evropským výborem pro normová-ní (CEN) a Evropským výborem pro elektrotechnické normování (CENELEC), když bylo schváleno řešit formou ustanovení poradce pro normování a spolupráci společného zasedání pak řešit trvale ustanovenou pracovní skupinou. Vlastní novinky v oblasti norem byly projednání na zvláštní videokonferenci 2. 9. 2020, které společné zasedání vzalo na vědomí a schválilo.

Výklad ADN / ADR / RID

Finsko požádalo o výklad ustanovení AP8 k přepravě baterií / akumulátorů jako odpad ve volně loženém stavu. Po diskusi bylo rozhodnuto záležitost postoupit k řešení k tomu společ-ným zasedáním ustanovené pracovní skupině pro přepravu nebezpečných odpadů.

Polsko požádalo o výklad pododdílu 3.4.7.1, když z diskuse vyplynulo, že pokud by mělo dojít ke změně či zpřesnění tohoto ustanovení, tak je to pouze v gesci expertů podvýboru OSN.

Na dotaz Francie, jak je to s polepováním velkými bezpečnostními značkami u snímatelných „van“, bylo sděleno, že postup by měl být shodný s ustanovením pododdílu 5.3.1.2 pro kontejnery, pokud by však Francie vyžadovala změnu předpisu, pak musí pro příští zasedání předložit odpovídající návrh.

Nové návrhy na změny RID

Mezi návrhy, které by měly platit, jako nové změny od roku 2023 byly společným zasedáním např. schváleny:

Změna kapitoly 1.2, když na návrh Portugalska byl doplněn nový oddíl 1.2.3 Seznam zkratek, kde budou soustředěny všechny v předpise používané zkratky s jejich popisem;
Návrh Španělska na změny při přepravě roztoků hnojiv, obsahujících amoniak (UN 1043)
Harmonizace klasifikace UN 1872 se Vzorovými předpisy OSN a IMDG-Code.

Pracovní skupiny ustanovené zasedáním

Společné zasedání má ustanoveny řadu pracovních skupin, které jsou pověřeny řešením dílčích úkolů v mezidobí mezi zasedáními.

Jako první o své práci informovala EIGA (Evropská asociace průmyslových plynů), která informovala o aktuálním stavu změn v USA a zavádění US Code of Federal Regulations (49 CFR).

Následovala informace pracovní skupiny ke snížení rizika BLEVE, která navrhla 6 opatření, která by měla tato rizika výbuchu plynů při vznícení kapalin zabránit. Pracovní skupina bude i nadále pokračovat ve své práci.

O zasedání pracovní skupiny pro definici RIZIKO a NEBEZPEČÍ podalo zprávu Rumunsko, když informovalo o stanovisku expertů podvýboru OSN. Po diskusi bylo rozhodnuto, aby Rumunsko vypracovalo nový dokument pro příští zasedání.

Předposlední informací o práci pracovní skupiny byla informace FEAD (Evropská asociace pro odpady), která informovala o její práci při přepravě nebezpečných odpadů a předložila několik návrhů na změny předpisů, z nichž byl zatím přijat pouze návrh na úpravu bodu b) ve zvláštním ustanovení 663. Ostatní návrhy byly zamítnuty.

Pracovní skupina Analýzy rizik při přepravě nebezpečných věcí informovala o stavu prací na novelizaci „zprávy o nehodě“, která je uvedena v oddíle 1.8.5. Po diskusi bylo rozhodnuto, aby pracovní skupina pokračovala a o dalším postupu informovala na příštím zasedání na jaře 2021.

Příští zasedání by se mělo uskutečnit (snad obvyklým způsobem v plénu) v březnu 2021 v Bernu, když hlavní téma bude další pokračování na změnách ADR / ADN a RID od roku 2023.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce

foto: sh
spinner