​Práce na změnách platných od roku 2019 jsou v polovině

​Práce na změnách platných od roku 2019 jsou v polovině

V polovině měsíce března proběhlo v hlavním městě Švýcarska Bernu další společné zasedání, které se zabývalo přepravou nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských říčních cestách. Zasedání, které řídil dlouholetý předseda těchto zasedání Claude Pfauvadel z Francie, se zúčastnila i delegace ČR, kterou vedl zástupce ministerstva dopravy Ing. Luboš Knížek.

Zasedání mělo standardní průběh, řešila se problematika cisteren, norem, činnosti ustavených pracovních skupin, management rizik, a především navrhované změny ADN, ADR a RID. Jednalo se například o:

- zkouškách a certifikaci cisteren, které se začaly řešit v dlouhodobém horizontu,

- novém postupu schvalování norem CEN, jakož i vypracování několika novelizací EN norem,

- několika návrzích na změny oddílu 1.8.3, které se týkají problematiky bezpečnostního poradce (BP), a to především zvýšení úrovně kvality jejich zkoušek, platnosti osvědčení BP a jejich uznávání,

- úředních kontrolách ve smyslu oddílu 1.8.1,

- přepravě balených odpadů (osvětlovací tělesa) k jejich likvidaci, případně recyklaci,

l odolnosti bezpečnostních značek, značek a označení, kterou chtěla řešit organizace UIC a v níž by se mělo pokračovat na podzim,

l úpravě tabulky ke zvláštnímu ustanovení MP24 v pododdílu 4.1.10.4 o doplnění o UN 0509 PRACH BEZDÝMNÝ,

- zatím stále nedořešené otázce tlakových nádob, které jsou schváleny MD USA (DOT) a do Evropy se dostávají díky mnohostranné dohodě, kterou některé členské státy podepsaly, a používají se pro dopravu plynů z USA.

Společné zasedání rovněž přijalo jako pozorovatele novou organizaci Council on Safe Transportation of Hazardous Articles (COSTHA), která především působí v Severní Americe, Spojeném království, Švédsku a Švýcarsku. Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro ADR a RID.

(sh)

spinner