Zasedání ADR/ADN/RID

Intenzivně se připravují podmínky pro přepravu platné od roku 2017

Intenzivně se připravují podmínky pro přepravu platné od roku 2017

Současné znění podmínek pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemskými vodními cestami již platí skoro rok, ale přesto se již začíná připravovat znění podmínek, které budou platit od roku 2017. Proto se v září sešlo společné zasedání ADR/ADN a RID, které pokračovalo v „nikdy nekončící“ práci. Zasedání se zúčastnili zástupci celkem 24 členských států, Evropské unie, OSŽD a 17 nestátních mezinárodních organizací. Své zástupce měla i Česká republika. První týden byl vedoucím delegace Ing. Rajdl Luboš z odboru 110 Ministerstva dopravy, účastníkem za Drážní úřad Ing. Vojtěch Meinert a druhý týden vzhledem k úspoře finančních prostředků byl vedoucím delegace Ing. Luboš Knížek z odboru 130 Ministerstva dopravy a Stanislav Hájek z Drážního úřadu.

Ještě před zahájením prací společné zasedání vzalo na vědomí informaci sekretariátu EHK OSN, že aktuálně vyhodnocuje vliv prací různých orgánů, které se zabývají přepravou nebezpečných věcí. Za tím účelem byl v létě na vlády jednotlivých států rozeslán dotazník, který se vrátil vyplněný jen od nepatrného množství států. EHK OSN proto požádalo vyplněné dotazníky vrátit do konce září 2015.

Harmonizace s doporučením OSN

Nosným tématem zasedání byla tzv. harmonizace se Vzorovými předpisy OSN. Jednalo se o dokument změn o přibližně 80 stranách textu, který bylo nutno projednat a zapracovat do podmínek ADR, ADR a RID. Šlo například o:

l novelizaci odkazů na normy, popřípadě aktualizaci definic uvedených v kapitole 1.2. Do definic by se tak měla dostat například nákladní přepravní jednotka; bude platit 6. vydání GHS, 6. Příručky zkoušek a kritérií a 19. vydání Vzorových předpisů OSN;

l v přechodných ustanoveních se ruší některá přechodná ustanovení, např. 1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31, 1.6.1.32 a díky zapracovaným změnám se nová objevují;

l nově pojmenovaná UN čísla 3151, 3152, 3166,

l nová UN čísla 0510 MOTORY RAKETOVÉ, třída 1, 1.4 C; UN 3527 PRYSKYŘICE POLYESTEROVÁ, S VÍCEKOMPONENTNÍMI SYSTÉMY, třída 4.1; UN 3528 MOTOR SPALOVACÍ…, třída 3; UN 3529 MOTOR SPALOVACÍ…, třída 2; UN 3530 MOTOR SPALOVACÍ…, třída 9; UN 3531 LÁTKA POLYMERUJÍCÍ, PEVNÁ, STABILIZOVANÁ, J. N., 4.1; UN 3532 LÁTKA POLYMERUJÍCÍ, KAPALNÁ, STABILIZOVANÁ, J. N., 4.1;

l nová zvláštní ustanovení 240 – vozidla s různými bateriemi, které jsou zabudovány ve vozidlech, za vozidla jsou v tomto případě považována například pojízdné sekačky, čisticí stroje atd., 312 – vozidla, která jsou poháněna spalovacími motory nebo spalovacími články, 379 – amoniak, bezvodý, adsorbovaný; 383 – míčky z celuloidu na stolní tenis; 385 – vozidla, která jsou poháněna spalovacími motory, spalovacími články nebo hořlavými plyny, 386 – vysvětlení k látkám, které jsou stabilizovány díky řízené teplotě – v železniční dopravě nejsou povoleny; 665 – vozidla, která jsou přepravována jako náklad a která musí splňovat podmínky ZU 240, 312 a 385 a UN číslům 3166 nebo 3171; 666 – k novému pokynu pro balení P 910 pro články baterií vyráběné v sériích do 100 článků;

l kapitolu 4.1, kde je uveden nový pokyn pro balení P 005 pro UN 3528, 3529 a 3530; v pokynu pro balení P 200 jsou uvedeny nové normy; nový pokyn pro balení P 910 pro články baterií vyráběné v sériích do 100 článků; nový pokyn pro balení LP 200 pro UN 1950;

l kapitolu 5.2, kde je nový text, který se týká nové bezpečnostní značky vzor 9A,

l kapitolu 6.2, kde jsou uváděny nové normy ISO pro plynové láhve.

Další návrhy na změny ADN/ADR/RID

Přestože se jako „červená nit“ celým zasedáním neslo hledisko harmonizace, došlo i na další pravidelné body zasedání, a tak se v rámci dosud neprojednaných návrhů na změny či nových návrhů na změny dokončil návrh Německa, který umožní elektronické zkoušky bezpečnostních poradců (BP), řidičů ADR a znalců podle ADN. Na základě návrhu Belgie dochází ke změně zápisů v dokumentaci, kde je uváděn poslední náklad pro třídu 3 až 9 „POSLEDNÍ NÁKLAD“ a k tomu příslušná třída; neplatí pro třídu 2; viz „PRÁZDNÉ OBALY, OBSAHUJÍCÍ 3, 6.1“. Společný návrh Španělska a Švédska ke změnám v povinnostech při nakládce a vykládce byl znovu diskutován, byl doplněn o novou definici „nakládat“ a „vykládat“, ale v závěru bylo rozhodnuto náměty z diskuse zpracovat a předložit pro jarní zasedání.

Rumunsko navrhovalo podstatné změny v povinnostech dopravce, o nichž však bylo sporné, zda by změny byly vůbec přínosem. Hned na úvod diskuse vystoupilo několik států, které návrhy odmítly (zejména zástupce Německa, který upozornil, jak se změny těžko „rodily“ při restrukturalizaci). Přes víceméně negativní stanovisko se i za pomoci pozměňovacích návrhů Rumunsko snažilo svůj návrh prosadit, ale ten byl po hlasování odmítnut. Návrh Švýcarska na škrtnutí obalové skupiny u předmětů byl po krátké diskusi schválen.

Další sporný návrh Rumunska na dalekosáhlé změny v písemných pokynech podle oddílu 5.4.3, byl opět dlouze diskutován. Německo připomnělo historii vzniku písemných pokynů, a pokud by byly přijaty, požadovalo přechodná ustanovení; UIC pak upozornilo na specifika železniční dopravy a umístění písemných pokynů; Spojené království odmítlo neustálé změny; po diskusi Rumunsko návrh stáhlo. Velmi snadno byl naopak přijat návrh Spojeného království, který mění podmínky pro schvalování kusů pro radioaktivní látky – potvrzení vzoru kusu, jedná se o změnu ustanovení 6.4.22.8, na návrh unie příslušných orgánů (pro přepravu třídy 7). Návrh Německa, aby pojem „bod vzplanutí“ byl nahrazen pojmem „počátek vzplanutí“ byl po krátké diskusi „odeslán“ expertům OSN k rozhodnutí, protože se jedná o pojem v jejich kompetenci.

Zprávy neformálních pracovních skupin

EIGA jako předsedající pracovní skupině Podmínky pro vybavení cisteren a tlakových nádob představila výsledky práce této skupiny. Po diskusi bylo rozhodnuto, že výsledky práce by měly být předloženy expertům OSN, protože by měly platit globálně, takže navrhované návrhy na změny ADN/ADR/RID by zatím neměly být zapracovány do ADR/RID.

Druhou pracovní skupinou, o jejíchž výsledcích práce informovala SRN, která ji také předsedala, byla pracovní skupina o odpadech elektrických a elektronických (WEEE), z jejíhož jednání zatím vyšel jeden návrh na změnu ZU 636. Tentokrát v rámci zasedání nebyly projednávány nové normy, které by se do podmínek měly dostat, samostatně, ale byly řešeny v rámci pracovní skupiny, která se zabývala problematikou cisteren.

Změny čekají i přepravu nákladu v cisternách

Pracovní skupina cisterny se sešla od 21. do 23. září 2015 pod předsednictvím Arneho Baleho ze Spojeného království, projednala množství návrhů, z nichž zpracovala závěrečnou zprávu s návrhy řešení pro plénum, které návrhy většinou schválilo. Jednalo se zejména o:

l návrh Spojeného království, který se týkal normy EN 12972:2014 Zkoušení, kontrola a značení kovových cisteren byl odsunut k rozhodnutí na jaro 2016;

l návrh UIC, aby byla umožněna přeprava cisteren, bateriových vozů/vozidel po uplynutí lhůt pro periodickou/me­zidobou zkoušku. Tento návrh se také projednával již na jaře 2015, UIC návrh přepracovala a předložila znovu. Pracovní skupina tento nový dokument, který obsahoval dva hlavní návrhy: jeden se týkal možnosti dopravit cisterny na místo určení v případě, kdy došlo k naplnění, a datum příští prohlídky prošlo. Druhý návrh se týkal možnosti vracet cisternu s nákladem po uplynutí lhůty příští prohlídky k řádné likvidaci nebo recyklaci obsahu. UIC poukazovalo na to, že přeprava po uplynutí doby použitelnosti je povolena pro IBC v kapitole 6.5 a u přemístitelných cisteren v kapitole 6.7, a v kapitole 6.8 je zde ustanovení pro zkoušky v mezidobí, které mohou být provedeny až o tři měsíce později. Po další diskusi a hlasování však zatím tento návrh nebyl přijat, ale bude pokračováno v projednávání na jaře 2016;

l Sekretariát OTIF připravil nová přechodná ustanovení pro cisterny, která po prověření v pracovní skupině byla v plénu schválena;

l Na návrh Lotyšska dochází ke změně zvláštního ustanovení TU 21 a TU 16 z kapitoly 4.3, která řeší výšku ochranného prostředku (vody), včetně přepravy prázdných nevyčištěných cisteren – fosfor žlutý;

l Společný návrh Nizozemska a Belgie, který se týká nádrží vybavených ochrannou výstelkou a který vzešel z nehody, na kterou byla zpracována studie, byl pracovní skupinou důkladně diskutován a odložen k dalšímu řešení na jaro 2016;

l Návrh Nizozemska na omezení pro schválení vakuově izolovaných cisteren pro přepravu kapalného zemního plynu se týkal norem EN 1251–2: 2000 a EN 13530–2: 2002 + A1: 2004, které byly pracovní skupinou upraveny a takto budou postoupeny CEN k dalšímu řešení.

Další projednané body

V závěrečné části zasedání bylo projednáno:

l Francie požádala o výklad k bodu 1.8.5, zasílání/nezasílání zpráv o nehodě, jaké jsou sankce, jak je příslušné orgány ve státech je vyhodnocují; s tím, že pro příští zasedání předloží oficiální dokument;

l Evropská železniční agentura (ERA) informovala o posledním workshopu od 9. až 11. června 2015 ve Valenciennes, který se týkal managementu nehod a rizik, a zároveň pozvala na další workshop od 13. do 15. října 2015 opět do Valenciennes;

l Společné zasedání zvolilo předsednictvo na rok 2016, když předsedou se opět stal Claude Pfauvadel (Francie), zástupcem pak Helmut Rein (Německo). Příští zasedání se uskuteční v břez-nu 2016 v Bernu se stejným programem, kromě bodu 2 – Harmonizace.

Stanislav Hájek

spinner