​Ing. Ivan Souček Ph.D.(SCHP ČR): Budoucnost přeprav chemických komodit patří kombinované dopravě

​Ing. Ivan Souček Ph.D.(SCHP ČR): Budoucnost přeprav chemických komodit patří kombinované dopravě

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) se vedle svých dalších aktivit hodně angažuje také v oblasti skladování a přepravy chemických komodit. Má za sebou angažmá ve dvou projektech, které se zabývaly mimo jiné monitoringem těchto přeprav, další projekt za spoluúčasti svazu se realizuje od poloviny loňského roku. Nejen na cíle tohoto projektu jsme se zeptali ředitele SCHP ČR Ing. Ivana Součka.

„Ve funkci ředitele SCHP ČR působíte přibližně rok a jeden měsíc. S jakými plány jste nastoupil do čela tohoto svazu a jak se vám je daří naplňovat?“

„Klíčovými aktivitami svazu, které jsem si předsevzal dále prioritně rozvíjet, je advokacie (prioritně zaměřená jak na českou, tak i evropskou legislativu a podporu zájmů členských organizací), podpora vzdělávání, výměna informací a dobré praxe mezi členskými organizacemi a podpora našich členů v získávání dotací, ze-jména pro podporu inovací.

Jeden ze zásadních přínosů svazu vidím zejména v možnosti výměny zkušeností odborníků jeho členských organizací. Máme 14 výborů, ve kterých se scházejí experti z oblasti personalistiky, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, managementu chemických látek, péče o majetek podniků a jeho údržbu, podpory VaVaI, logistiku a mnoha dalších. Práce ve výborech pomáhá expertům podniků při jejich práci a vytváří základní platformu pro přípravu stanovisek k připravované evropské i národní legislativě. Výhodu máme v tom, že členské organizace si vzhledem k rozmanitosti svých výrobků na trhu nekonkurují, ale mohou si pomoci při vytváření prostoru pro podnikání v odvětví, které je v porovnání s ostatními odvětvími pravděpodobně nejvíce regulované.

Chci navázat na dobré tradice SCHP ČR a zúročit při jeho dalším rozvoji nejen své zkušenosti z práce ve vedoucích funkcích v členských organizacích – Unipetrol, Česká rafinérská a KORAMO, ale i poznatky z práce v představenstvu SCHP ČR.“

„Svaz chemického průmyslu se hodně angažuje také v oblasti dopravy a logistiky chemických látek. V minulých letech se realizovaly například programy ChemLog a ChemLog T&T. Jaké jsou jejich závěry a dopady na praxi?“

„SCHP ČR má od svého vzniku výbor logistiky, který se zabývá nejen přepravou chemikálií, ale celým logistickým řetězcem od skladování přes přepravu až po čištění cisteren. Prioritou vždy byla bezpečnost přeprav a s ní související výchova logistiků podniků. Odpovědným pracovníkem za tuto oblast je Ing. Ladislav Špaček. Od roku 2008 se SCHP ČR společně s Ústeckým krajem a Svazem chemického a farmaceutického průmyslu SR podílí na realizaci projektů ChemLog. Výjimečnost těchto projektů spočívá v tom, že se na jejich řešení podílejí organizace ze všech států regionu s podporou Regionálního rozvojového fondu v rámci programu CENTRALE EUROPE. První projekt ChemLog měl především osvětový význam a jednoznačně prokázal, že budoucnost přeprav chemikálií je v multimodálních přepravách. Projektu Chemlog T&T (2012–2015) bylo využito k vyvinutí technologie autonomního sledování zásilek, které jsou pro bezpečnost transportů chemie zásadní. Hodnocení výsledků ještě více vyniklo ve světle dalších událostí v Evropě. Použití dopravních jednotek jako zbraně při teroristických útocích celou problematiku logicky zdůraznilo a doufejme i urychlilo její realizaci. Zprostředkovaně se prostřednictvím partnerských organizací projektu ChemLog T&T podílíme na vývoji e-callu, zejména e-callu pro nákladní dopravu. Jmenovat bych chtěl zejména spolupráci se společnostmi Vítkovice Solution, Dekra CZ, Level a Oltis Group.“

„V současné době realizujete program ChemMultimodal. V čem se liší od předchozích, jaké jsou jeho hlavní cíle?“

„V polovině minulého roku byl zahájen nový projekt ChemMultimodal, který věcně navazuje na předchozí projekty. Hlavním cílem je zvýšit objem přeprav s využitím kombinovaných přeprav. První analýzy ukázaly, že prostor je zejména v přepravách chemických komodit na evropském kontinentu. S tím je spojená i možnost lepšího využití průmyslových areálů chemických podniků. Podniky, které se aktivně do projektu zapojily, chápou právě tuto příležitost jako možnost pro posílení své konkurenceschopnosti. Velmi si vážíme zkušenosti, že se do analýzy zapojilo devět členských organizací SCHP ČR i tři hlavní operátoři na trhu kombinovaných přeprav – METRANS, Bohemiakombi a AWT.

Za všechny další partnery, kteří se na realizaci projektu podílejí, chci připomenout Sdružení silničních přepravců ČESMAD Bohemia a Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD. Tohoto rozhovoru chci využít i k tomu, abych čtenáře Dopravních novin pozval na 1. mezinárodní konferenci projektu ChemMultimodal, která se uskuteční 19. dubna 2017 v Ústí nad Labem a kterou připravuje Ústecký kraj. Tato konference bude příležitostí setkat se nejen se 14 organizacemi ze sedmi zemí střední a východní Evropy zapojenými do realizace projektu, ale i svými osobními zkušenostmi přispět k přípravě nástroje využitelného ke komunikaci při širším využívání kombinovaných přeprav.“

„Jaká jsou hlavní rizika při přepravě nebezpečných látek, jak u nás funguje kontrola dodržování všech předpisů?“

„Pravidla pro přepravu nebezpečných látek jsou stanovena v mezinárodních dohodách pro jejich přepravu po silnici, železnici, vnitrozemských tocích a mořích. Naše členské organizace mohou k bezpečné přepravě přispět zejména výběrem dopravců, požadavkem na čištění cisteren na čisticích stanicích vydávajících ECD (jednotný evropský atest o čištění) a kontrolou při nakládce. Vše ostatní již je nadstavba. Velmi si vážíme spolupráce s partnerskými dopravními organizacemi kolem projektů ChemLog, zejména pak toho, že první dopravní organizace (AWT, DACHSER CZ, OMEGA Services, LC SOKOTRANS) považují za užitečné i vlastní členství v SCHP ČR.“

„Jaké problémy se musí při přepravě nebezpečných látek řešit nejčastěji?“

„Zásadním problémem je dostatek kvalifikovaných a zodpovědných lidí. Obdobně jako dopravci mají málo řidičů, potýkáme se i v chemickém průmyslu s generační obměnou pracovníků. Po zrušení učilišť byl v minulosti i tlak na likvidaci středních škol s výukou odborné chemie. Přes deset let bojují naše členské firmy o zachování a zkvalitnění výchovy svých budoucích pracovníků již od středních škol. Od roku 2012 jsme gestorem celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. V minulém roce se nám po-dařilo ve všech krajích oslovit 419 základních škol a do soutěže se zapojilo téměř 12 000 žáků základních škol, což byl čtyřnásobek počtu prvního ročníku. K propagaci chemie přispěla i příprava sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl, do jejíž realizace se k dnešnímu dni zapojilo již 24 strategických a 47 výkonných partnerů. Díky sektorové dohodě se podařilo zlepšit i součinnost s orgány státní správy. Od loňského roku realizujeme s podporou ESF projekt, jehož cílem je udržitelnost sektorové dohody pro chemii. Budoucnost vidíme v dalším prohlubování spolupráce podniků s 18 středními průmyslovými školami. I pro ně je pozitivním zjištěním, že zájem o studium chemie roste a do prvních ročníků se daří přijmout více dětí než v minulosti. V posledních letech se nám společně daří vytvářet podmínky pro generační obměnu pracovníků, a to i díky součinnosti s Odborovým svazem ECHO, který je při přípravě nových pracovníků a jejich celoživotním vzdělávání naším dobrým spolupracovníkem. Součinnost s Ústeckým krajem, krajem energetiky a chemie, se příznivě promítá nejen do rozvoje středního odborného školství s výukou odborné chemie, ale i do příprav řidičů.“

„Není tak trochu chybou, že doporučení bezpečnostních poradců a znalců jsou opravdu pouze doporučeními a firmy je nemusí respektovat? Děláte jako svaz něco v tom směru, aby se tato doporučení stala povinně respektovanými, respektive může svaz v tomto směru vůbec něco dělat?“

„Svaz chemického průmyslu ČR si velmi váží práce bezpečnostních poradců. Velmi úzce spolupracujeme s Asociací bezpečnostních poradců a znalců sdružující bezpečnostní poradce pro železniční přepravu i silniční poradce sdružené při společnosti DEKRA CZ. O vztahu členských organizací SCHP ČR k přepravě nebezpečných látek svědčí nejen skutečnost, že logistika chemikálií je jeho prioritou, ale i fakt, že od roku 1996 zabezpečují společně s Hasičským záchranným sborem Transportní nehodový informační systém, který se snaží minimalizovat dopady převozu chemikálií na zdraví lidí a životní prostředí. Je třeba zdůraznit, že chemický průmysl je jedním z nejregulovanějších odvětví. Stávající úpravu považujeme za dostatečnou. Nejsem přesvědčen, že povinné respektování doporučení bezpečnostního poradce by přineslo něco významně nového. Vždyť již od roku 1994 se chemický průmysl v České republice hlásí k plnění principů celosvětové dobrovolné iniciativy chemického průmyslu Responsible Care, která vznikla v roce 1985. Znáte nějakou jinou dobrovolnou aktivitu, která by více než 30 let přispívala k odpovědnému podnikání a udržitelnosti společnosti?“

Tomáš Johánek

spinner