Zasedání expertů OSN

Experti již připravují předpisy pro rok 2017

Experti již připravují předpisy pro rok 2017

Zatímco tvůrci Dohody ADN a ADR a Řádu RID se v průběhu roku 2013 zabývali zapracováním změn do předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, které budou platit od 1. ledna 2015, experti OSN na svých zasedáních začali řešit změny Vzorových předpisů OSN a Příručky zkoušky a kritéria, jež by (v rámci harmonizace) v ADN, ADR a RID mohly platit od 1. ledna roku 2017.

V roce 2013 se v Ženevě v budově OSN pod vedením Jeffa Harta z Velké Británie uskutečnila dvě zasedání tohoto grémia. K prvním projednaným a zúčastněnými experty přijatým změnám patří například nové zpracování zvláštních ustanovení 373 a 378 pro detektory ozáření látkami třídy 7, která by se měla objevit v ADN, ADR a RID 2015. Bylo zjištěno, že do detektorů se používají i další plyny, nejen UN 1008 FLUORID BORITÝ.

Pro UN 3499 (v ADN, ADR, RID od roku 2013) KONDENZÁTOR a UN 3508 KONDENZÁTOR ASYMETRICKÝ (do předpisů se dostane od roku 2015) bylo zpracováno renovované ZU 361 a 372, které u těchto zařízení zohledňuje rychlé nabití a vyčerpání energie. Tyto kondenzátory se stále častěji objevují ve vozidlech, například pro rekuperaci energie. Pro jejich používání bylo také vytvořeno přechodné ustanovení.

Lahve ze slitin kovů

Pro láhve ze slitin kovů bylo rozhodnuto, že kromě tří ISO norem 11119–1:2002, 11119–2:2002 a 11119–3:2002 platí nová poznámka, že v případě slitin s výstelkou s neomezenou provozní životností musí být tyto lahve po patnácti letech podrobeny kontrole u příslušného orgánu; s touto změnou dochází v oddílu 1.2.1 k zapracování nové definice „životnost výstelky“ pro láhve ze slitin kovů. Jako snad s každou změnou předpisů dojde i tentokrát ke změně pokynu pro balení P 200, který se týká plynů.

Nový pokyn pro balení nových UN čísel

V roce 2015 budou do ADN, ADR a RID zařazeny i nové, „adsorbované plyny“. Jedná se o celkem 17 nových UN čísel, pro která bude platit nový pokyn pro balení P 208. Tento pokyn bude od roku 2017 změněn, a to tak, že bude řešit láhve vyrobené před 1. lednem 2016 a po tomto datu. Na návrh Španělska bylo u přemístitelných cisteren doplněno ustanovení (kapitola 6.7) nařizující, aby při kontrole vnitřku a vnějšku cisterny, když byly zjištěny náznaky pro zeslabení stěn, bylo u cisteren zkontrolováno i zeslabení stěn.

Změna u MEMU

Další změnou je, že u MEMU (mobilní jednotky přepravující výbušniny – pouze v ADR) se počítá i se společným nakládáním UN 3375 DUSIČNAN AMONNÝ EMULZE, SUSPENZE nebo GEL, proto tato možnost bude zapracována v tabulce pododdílu 7.5.2.1 ADR.

Označování třídy 9

Loni byla také zahájena diskuse o označování nebezpečných věcí třídy 9, pro kterou dosud platí jen jedna bezpečnostní značka. Ta však nemůže vhodně označit veškerá nebezpečí, která z těchto nebezpečných látek a předmětů plynou. Tato problematika bude proto řešena i na zasedáních v letošním roce. Další zasedání expertů OSN, které bude pokračovat v dalším projednávání změn v předpisech, by se mělo uskutečnit na konci června.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro RID a ADR

spinner