Dr. Ing. Jiří Došek (DEKRA CZ, a. s.)

Centrální monitoring nahrazují vlastní systémy dopravců

Centrální monitoring nahrazují vlastní systémy dopravců

Obava ze zneužití informací v obchodním styku ze strany dopravců, kteří se podílejí na přepravách nebezpečných látek, je jedním z důvodů, proč se stále nedaří výrazně zpřísnit dohled nad přepravami nebezpečných látek. Potvrdil to Dr. Ing. Jiří Došek, vedoucí Akademie dopravního vzdělávání DEKRA Automobil.

„Pokročilo se v poslední době směrem k vytvoření centrálního monitoringu přeprav nebezpečného zboží, nebo je to stále na bázi vlastního monitoringu jednotlivých dopravců?“

„Legislativní povinnost centrálního satelitního monitorování přeprav nebezpečných věcí v současné době neexistuje a je věcí jednotlivých dopravců, zda mají nějaký monitoring ve své společnosti zaveden a zda jej využívají. V oblasti legislativy upravující přepravu nebezpečných věcí se setkáme pouze s doporučením tyto sledovací systémy využívat, zvláště pak pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí zneužitelných pro teroristické útoky.“

„Daří se přesvědčovat dopravce, aby sdíleli data z monitoringu přeprav nebezpečného zboží formou různých výhod (povinnost hlásit přepravu třeba výbušnin je jeden den dopředu)?“

„Máte pravdu, že obava ze zneužití informací v obchodním styku ze strany subjektů podílejících se na přepravě nebezpečných věcí je značná. Doposud však neexistuje žádný centrální monitorovací systém s přesně definovanými parametry přístupu k informacím pro jednotlivé subjekty ať již soukromé nebo subjekty státní správy s přesně definovanou úrovní zabezpečení jednotlivých druhů informací. Do současné doby bylo realizováno několik projektů zabývajících se sledováním přeprav nebezpečných věcí, doposud běží například Chemlog T&T, kde probíhá spolupráce s dopravci na dobré úrovni. To však hovoříme o pilotním ověřování možností monitoringu přeprav nebezpečných věcí a ne o centrálním sledování.“

„Rozšiřuje se nějak portfolio nebezpečných látek, jejichž přepravu je nutné hlásit předem?“

„Ne, oznamovací povinnost nebo přepravy podléhající zvláštnímu povolení existují stále pouze v případě přepravy výbušnin a radioaktivních látek. U ostatních nebezpečných věcí není nic takového vyžadováno.“

„DEKRA se zapojila do pilotního projektu sledování přeprav nebezpečných látek v rámci projektu Chemlog T&T. Jaké jsou zatím zkušenosti z tohoto pilotního projektu?“

„Projekt Chemlog T&T je zaměřen na sledování nebezpečných věcí v rámci mezinárodní multimodální přepravy kontejnerů. V rámci projektu probíhá celá řada činností. Mimo jiné byl ověřován přenos signálu v jednotlivých přepravních módech (pro jednotlivé druhy přepravy) a jeho chybovost, frekvence přenosu signálu, přenášená data, jejich zobrazování, kapacita akumulátoru OBU jednotek atd. V současné době je projekt v poslední fázi, kdy se zabýváme vyhodnocováním získaných dat. Podle dosavadních analýz můžeme konstatovat, že v současné době není jednotlivými subjekty přepravního řetězce pohyb kontejnerů komplexně sledován. Existují dílčí informace od dopravců, kdy silniční dopravci sledují pozice jednotlivých vozidel, železniční dopravci pozice celých shuttle vlaků a pozice jednotlivých vagonových zásilek a rejdaři pozice celých lodí. Projekt mimo jiné prokázal, že jsme schopni sledovat pohyb jednotlivých kontejnerů v jakémkoli módu přepravy. Zajímavým zjištěním je skutečnost, že nejsme schopni definovat, co je nehoda! Nejsou standardy pro tzv. Schock senzory a pro certifikaci OBU podle jednotných kritérií v rámci EU.“

Tomáš Johánek

spinner