​SŽ musí kvůli stavbě rychlé tratě na jižní Moravě zpracovat řadu dalších studií

​SŽ musí kvůli stavbě rychlé tratě na jižní Moravě zpracovat řadu dalších studií

28.2. - Správa železnic musí vypracovat řadu nových studií a několik jich doplnit a aktualizovat, aby mohla usilovat o získání kladného posudku EIA pro stavbu vysokorychlostní tratě z Modřic do Rakvic na jižní Moravě. Vyplývá to z dokumentu na Informačním portálu EIA. Zda a do jaké míry mohou nově uložené povinnosti posunout plánovaný termín zahájení výstavby v roce 2027, bude Správa železnic vědět až na základě podrobného prostudování závěrů zjišťovacího řízení, řekl mluvčí Dušan Gavenda.

Ministerstvo životního prostředí uložilo železničářům, aby zpracovali preciznější hlukovou studii s návrhem opatření, která zajistí, že hluk nepřekročí hygienické limity. V této studii musí být zohledněno prodloužení nové tratě až do Rakvic (původně se plánovala trať pouze do Šakvic). Hluková studie musí také u napojení v Rakvicích posoudit současný a výhledový stav konvenční tratě. Je třeba vypracovat hodnocení vlivů záměru na zdraví lidí a také rozptylovou studii pro dobu výstavby a vyhodnotit vliv na kvalitu ovzduší. Je potřeba navrhnout technická a zmírňující opatření, aby se nezhoršila emisní zátěž. Zohlednit nebo vypořádat musí železničáři především požadavky Modřic a Rajhradu

Další povinností je udělat hydrogeologický průzkum a detailně vyhodnotit vliv stavby na povrchové i podzemní vody a navrhnout opatření, která zabrání ovlivnění vodních zdrojů, případně budou toto ovlivnění kompenzovat.

Nová trať protne také evropsky významné lokality Plačkův les a Vranovický les. Proto je nutné aktualizovat a doplnit posouzení vlivu na tyto lokality a doplnit zmírňující opatření. Potřeba je také zpracovat migrační studii a posoudit alternativní možnosti výstavby ekoduktů.

Připomínky ke stavbě poslaly do procesu EIA nejen dotčené obce, ale i orgány státní správy. ČTK oslovila starosty dotčených obcí loni v říjnu a ze slov starostů vyplynulo, že nikdo není ze stavby nadšený, avšak akceptují, že se stát rozhodl stavět. Snaží se tedy požadovat maximum pro ochranu obyvatel před hlukem a požadují maximální zachování průchodnosti krajiny. Největší požadavky má Rajhrad, který chce využít veškeré možnosti k tomu, aby byl plánovaný tunel delší, a trať tak zatížila prostředí v obci minimálně.

Stavba jihomoravského úseku má být prvním ze tří, které se mají začít budovat v roce 2027. Dalšími jsou podle webu Správy železnic úseky z Prahy k Roudnici nad Labem a také z Prahy směrem na východ.

(čtk)

Ilustrační foto: LAN

spinner