PRÁVĚ VYŠLO V TIŠTĚNÝCH DN

Zákaz cel neznamená obchodování bez celních formalit (Plk. Mgr. Lubomír Doskočil, GŘ cel, pro DN)

Zákaz cel neznamená obchodování bez celních formalit (Plk. Mgr. Lubomír Doskočil, GŘ cel, pro DN)

21.1. - Dopravní noviny uspořádaly na přelomu roku společně se Svazem spedice a logistiky (SSL) on-line seminář k problematice Brexitu. Jedním z hlavních přednášejících byl Plk. Mgr. Lubomír Doskočil z Generálního ředitelství cel, zástupce ředitelky odboru 21 - Celního a vedoucí oddělení 212 - Původu zboží, celní hodnoty a celní nomenklatury. Po přijetí dohody redakci poskytl redakci článek upřesňující detaily dohody: 

Obchodu se týká hlavně druhá část dohody

Pokud se budeme v dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím soustředit pouze na obchod a s tím spojený dovoz a vývoz zboží, musíme se zaměřit zejména na část druhou (Obchod se zbožím), kde se v Kapitole 1, v článku GOODS.5 stanovuje základní premisa této části a to je zákaz cel na všechno zboží pocházející z druhé strany Dohody. 

Nutno však poznamenat, že bezcelní dovoz neznamená dovoz bez celních formalit. Celní formality (celní řízení, což zahrnuje mj. podání celního prohlášení) nebyly nedávno uzavřenou Dohodou o obchodu a spolupráci odstraněny. Spojené království již není v celní unii EU a nemá plný přístup na vnitřní trh, tudíž se na něj vztahují celní formality jako při dovozu nebo vývozu z nebo do jiných třetích zemí. Podmínkou pro bezcelní dovoz (uplatnění nulové sazby cla) je prokázaní původu zboží a následné přiznání preferenčního sazebního zacházení.

S tím jsou spojená pravidla původu, kterým je věnována Kapitola 2 v části druhé Dohody o obchodu a spolupráci. V článku ORIG.3 jsou stanoveny obecné požadavky, kdy jsou produkty považovány za pocházející ze druhé strany Dohody, doplněné specifickými pravidly původu v příloze ORIG-2. V článku ORIG.4 je stanovena bilaterální kumulace, tzn. že produkt, který splňuje požadavky na označení jako pocházející z některé strany, se považuje za produkt pocházející z druhé strany, jestliže je v druhé straně použit jako materiál při výrobě jiného produktu. Rovněž je možné zohlednit výrobu provedenou na nepůvodním materiálu v druhé straně.

O nulovou sazbu je nutné požádat

Aby bylo možné získat nulovou sazbu cla, tzn. přiznat nárok na preferenční sazební zacházení pro produkt pocházející z druhé strany, je nutné o ni požádat, což se dělá prostřednictvím příslušného kódu uvedeného v celním dovozním prohlášení v souladu s právními předpisy dovážející strany (článek ORIG.18). Žádost o preferenční sazební zacházení se zakládá buď na deklaraci o původu uvádějící, že produkt je původní, vyhotovené vývozcem, nebo na informovanosti dovozce o tom, že produkt je původní. Deklarace o původu platí 12 měsíců ode dne jejího vyhotovení nebo déle, pokud to poskytne strana Dohody, maximálně však 24 měsíců. Deklarace o původu se může použít buď na jednorázovou zásilku jednoho nebo více produktů dovážených do některé ze stran nebo více zásilek totožných produktů dovážených do některé ze stran v jakékoli lhůtě uvedené v deklaraci o původu, jež nepřesahuje dvanáct měsíců. Informovanost dovozce o tom, že produkt pochází z vyvážející strany, se zakládá na informacích, které prokazují, že produkt je původní a splňuje požadavky stanovené v kapitole 2 (např. v rámci společného IT systému, do kterého má přístup jak vývozce, tak dovozce). Požádat o preferenční sazební zacházení lze i zpětně.

Dále pak Kapitola 5 části druhé Dohody zahrnuje celní záležitosti a usnadnění obchodu.

Počítá se s výměnou informací o celní legislativě

Strany se zavazují rozvíjet spolupráci zejména v oblasti výměny informací o celní legislativě, o zjednodušeních a modernizacích celních procedur, usnadnění tranzitních přeprav a překládek, o vztazích s obchodní veřejností a o celních aspektech zabezpečení a bezpečnosti celého dodavatelského řetězce. Každá strana mj. přijme nebo ponechá v platnosti celní režimy, které zajišťují urychlené propuštění zboží v době, která není delší než doba nezbytně nutná pro zajištění souladu s jejími právními předpisy, a které umožňují předběžné elektronické podávání a zpracování dokumentace a veškerých dalších požadovaných informací před příchodem zboží. Článek CUSTMS 9 popisuje oblast vydání a vzájemného uznávání programu Oprávněného hospodářského subjektu (AEO). Tato oblast je specificky upravena v příloze CUSTMS-1. Článek CUSTMS 18 popisuje možnosti budoucí spolupráce v oblasti usnadnění přepravy zboží (roll-on/roll-off) zejména mezi přístavy jednotlivých stran.

Pro ty, co mají zkušenosti s mezinárodním obchodem s mimounijními zeměmi (např. Japonskem) nejsou změny, které nastaly po 1.1.2021, nikterak zásadní. Pro ty, co dosud obchodovali jenom v rámci EU, nebo dokonce jen s UK, jsou to změny veliké a vyžadují posílení kapacit, které se budou nově věnovat celní problematice, nebo se nabízí využít služeb celních zástupců a nechat se v celním řízení zastoupit.

Plk. Mgr. Lubomír Doskočil

Generální ředitelství cel 

Foto: Celní správa ČR

spinner