Jiří Kladiva: Co přinesl listopad v dopravě

Jiří Kladiva: Co přinesl listopad v dopravě
Dnes se věnujeme společnému prohlášení osmi významných institucí OSN o přispění mezinárodního obchodu a dodavatelských řetězců k udržitelnému sociálnímu a hospodářskému oživení v době covidu-19. Pod stanovisko se podepsali představitelé Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), Mezinárodní námořní organizace (IMO), jakož i generální sekretář Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD) a představitelé pěti hospodářských komisí OSN – pro Evropu, Afriku, Latinskou Ameriku a Karibik, pro Asii a Pacifik a pro západní Asii.

V prohlášení se především uvádí, že pandemie covid19 dostává svět do nebývalé situace. Krize vyvolává lidská utrpení a hospodářský pokles, který dopadá na úsilí zlepšovat žití ve smyslu Cílů OSN v udržitelném rozvoji (SDGs). Před krizí námořní doprava, která dopravuje světové potraviny, energii a suroviny, jakož i vyrobené zboží, přepravovala ročně přes 108,9 bilionů tkm. Dva miliony námořníků se staraly o světové nákladní loďstvo. Letecká doprava loni přepravila 4,5 bilionů cestujících a 223 bilionů tkm zboží. Celkový počet licencovaných leteckých profesionálů činil loni 887 000. Pozemní doprava představovala v Evropě po silnicích 6,15 bilionů tkm, po kolejích 6,09 bilionů tkm a 654 bilionů po vnitrozemských vodních cestách.

Jak však ukázaly rané reakce na rozšiřování pandemie covidu-19, omezené státní koordinované akce, jež obsahovaly omezení v cestování a zavírání hranic, dopadaly negativně na propojený svět. Těmito akcemi byly dotčeny všechny dopravní operace, což vedlo k narušení dodavatelských řetězců a obchodních toků. Výsledkem bylo, že utrpěly dodávky a dostupnost zásadních produktů jako potravin a léků.

Předběžné údaje a předpovědi ukazují na závažné dopady na světové hospodářství, jako například: vnitrozemské dopravní objemy mohou v celoevropském regionu poklesnout v roce 2020 až o 40 procent; objemy nákladní dopravy se mohou snížit do konce roku o polovinu v mnoha částech Asie; očekává se snížení regionálních exportů a importů v Latinské Americe o 25 procent; celkové ztráty na tržbách leteckých společností z arabského regionu se odhadují v roce 2020 na 38 miliard USD (kolem 53 % tržeb roku 2019); africké aerolinky mohou přijít o 6 miliard USD na tržbách a přispění oboru na HDP zemí tohoto kontinentu může poklesnout o 28 miliard. Navíc může být ohroženo 3,1 milionů pracovních míst.

Prohlášení se proto zabývá kroky k sociální a ekonomické obnově a ke zvýšení odolnosti a udržitelnosti dodavatelských řetězců, což vyžaduje účinnější koordinaci, spolupráci mezi dopravními obory.

Připomíná se důležitá role nástrojů OSN jako je Úmluva TIR a její Mezinárodní systém eTIR, Úmluva CMR a její Protokol eCMR, jakož i Automatický systém celních údajů (ASYCUDA). Je zdůrazněno zlepšení hraničního managementu též cestou tzv. Společného okna mezinárodních standardů o výměně dat. Regionální kooperace při usnadňování obchodu a dopravní propojitelnosti zůstávají významnými při řešení specifických potřeb a priorit.

Instituce OSN vítají velké úsilí, vynakládaná jejich členskými státy při usnadňování obchodního a dopravního světa. Stále tu však zůstávají výzvy, jak zlepšovat obchod a dopravu ve všech světových regionech. Všechny vlády se proto vyzývají, aby maximalizovaly svá přispění obchodu a dodavatelským řetězcům k udržitelné obnově v časech po covid-19 cestou většího využívání mezinárodních právních nástrojů a standardů, jakož i posilováním regionální a sektorové spolupráce.

Zdůrazňuje se význam uplatňování světově a regionálně harmonizovaných, vzájemně přijímaných opatření. Tato opatření mají být v souladu s bezpečnostními požadavky, přiměřená při zlepšování veřejného zdraví, pružná, kde to je možné a umožňující hospodářské oživení, aniž by došlo k narušení trhů. V této nebývalé situaci, kdy se nedoporučují fyzické kontakty, jsou automatizace a dematerializace klíčovými nástroji v usnadňování obchodu a dopravy. Proto instituce OSN podporují další digitalizaci obchodních a celních procedur, světově užívaných, standardů OSN k urychlení výměny dat a informací, pokud jde o cargo a druhy dopravy. Toto vyžaduje spojení s plným uplatňováním právních nástrojů OSN v dopravě, zejména těch, jež se týkají usnadňování dopravy a bezpapírového obchodu.

V těchto kritických časech se oceňuje udržení přeshraničního obchodu a státy se podporují při obnovách leteckého, pozemního a námořního propojení s minimem omezování; přitom je třeba hledět na nerozšiřování covid19, ochranu zdraví a bezpečnosti řidičů, posádek a pracovníků hraničních kanceláří. Především mezinárodní spolupráce, koordinace a solidarita mají být klíčem k překonání nebývalých výzev, s nimiž pandemie přichází.

Jiří Kladiva

spinner