​CER: Železnice chtějí zlepšit prodej mezinárodních jízdenek

​CER: Železnice chtějí zlepšit prodej mezinárodních jízdenek

Evropský železniční systém je základním pilířem cílů „Evropské zelené dohody“ v oblasti emisí uhlíku a evropské železnice se zavázaly aktivně přispívat k jejímu úspěšnému naplňování. K dosažení nezbytného přechodu na jiný druh dopravy je třeba zaměřit se na různé oblasti, včetně prodeje jízdenek. Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) zveřejnilo plán prodeje jízdenek, který se zabývá dalším zlepšením zkušeností zákazníků při plánování, rezervaci a mezinárodním cestování po železnici.

V současné době již existuje mnoho on‑line platforem, které zákazníkům umožňují nákup jízdenek na mezinárodní cesty, nicméně jsme si vědomi toho, že tato zkušenost není vždy bezproblémová a zákazníci očekávají více, uvedlo CER.

Železniční podniky se proto zavazují zlepšit prodej mezinárodních jízdenek na železnici v nejširším slova smyslu. Do roku 2025 se členové CER zavazují k mnoha důležitým opatřením zaměřeným na bezproblémový přístup cestujících, jako je prodloužení rezervačního horizontu a lepší dostupnost jízdenek. Kromě toho zajistí, aby cestující na (mezinárodních) cestách s více dopravci dostali lepší podporu v případě přerušení nebo zpoždění. Tyto závazky přijali členové CER na svém valném shromáždění v Gdaňsku 20. září 2021. A dne 8. října se v Paříži sešli generální ředitelé evropských železničních dopravců na každoročním setkání na vysoké úrovni, aby projednali svou dlouhodobou vizi pro zákazníky a cestující. Setkání se zúčastnili Kristian Schmidt, ředitel pro pozemní dopravu na GŘ MOVE, a Christopher Irwin, člen představenstva Evropské federace cestujících, aby se podělili o svůj pohled na budoucnost mezinárodních služeb osobní dopravy, a zejména prodeje jízdenek. Setkání bylo místem pro výměnu názorů na dosavadní i budoucí vývoj v těchto oblastech a pro nalezení společných bodů spolupráce s cílem zvýšit modální posun v Evropě.

Evropské železnice v posledních letech pracovaly na podpůrných opatřeních, vytváření příslušných specifikací pro prodej vlakových jízdenek, které harmonizují různé způsoby prodeje jízdenek, celoevropských integrovaných železničních jízdních řádů a základu pro plnou digitalizaci jízdenek. To umožní nabídnout cestujícím mnoho nových služeb.

Dlouhodobá vize do roku 2030

Konečným cílem dlouhodobé vize železnic v oblasti prodeje jízdenek je poskytnout cestujícím bezproblémovou uživatelskou zkušenost při vyhledávání, výběru a nákupu železničních služeb, včetně dopravy na první a poslední míli. Cestující musí mít přístup k jednoduchým, spolehlivým a komplexním on‑line informacím týkajících se jízdních řádů, cen, spolehlivých informací v reálném čase a nákupu jízdenek na služby (železniční) dopravy, a to jak vnitrostátní (městské, regionální, dálkové), tak mezinárodní. Jízdenky vydané různými železnicemi a prodejci jízdenek budou snadno akceptovatelné v celé Evropě. V případě přerušení cesty budou moci cestující snadno získat informace o tom, jak pokračovat v cestě, a o svých právech cestujících.

Generální ředitelka Nizozemských železnic Marjan Rintel uvedla: „Prodej jízdenek v mezinárodní železniční dopravě je v porovnání s leteckou dopravou velmi znevýhodněn. Proto musíme tvrdě pracovat, abychom je dohnali! Cestující musí mít při vyhledávání, výběru a nákupu železničních služeb bezproblémovou uživatelskou zkušenost. To znamená například rezervaci až 12 měsíců dopředu a snadno přijímané jízdenky od různých prodejců v celé Evropě. Tento plán je proto prvním velkým krokem.“

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola prohlásil: „Evropský železniční systém je základním pilířem pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu. Jednou z věcí, na kterou se musíme zaměřit, je prodej jízdenek a Společenství evropských železnic je připraveno tento úkol splnit. Zavázali jsme se k souboru opatření, která do roku 2025 zajistí bezproblémový prodej jízdenek, a tím ještě více zatraktivní železnici jako ekologické a cenově dostupné dopravní řešení. Vyzýváme všechny příslušné zúčastněné strany, aby plán podpořily a pomohly nám společně uskutečnit cíl EU v oblasti zelené dopravy.“

(lan)

Foto: Pixabay

spinner