Vodní doprava

Rejdaři odmítají další diskriminaci vodní dopravy

Rejdaři odmítají další diskriminaci vodní dopravy

PRAHA (26.3.) – Přeshraniční vodní nákladní doprava je dlouhodobě devastována nedobudováním infrastruktury na labské vodní cestě. Kritická situace provozovatelů vodní nákladní dopravy je způsobena nevyhovujícími plavebními podmínkami v úseku státní hranice se SRN – Střekovská zdrž. Rejdaři volají po ukončení diskriminace vodní dopravy v České republice.

V době, kdy se labskou vodní cestu podařilo zakotvit jako prioritní dopravní spojení ve strategickém materiálu Evropské komise hlavních dopravních sítí TEN-T (core network) se rejdaři dovídají o záměru vlády zrušit Ředitelství vodních cest a část aktivit převést na Ministerstvo zemědělství. „Opětovně se potvrzuje, že Česká republika sice formálně deklaruje podporu vodní dopravě, fakticky však efektivní opatření nezbytná k vyřešení problému nepříznivých plavebních podmínek na řece Labi nečiní,“ míní předseda Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR Milan Raba.

Podle jeho slov si je třeba uvědomit, že vodní doprava je specifickou problematikou a budování další agendy na Ministerstvu zemědělství přinese spíše navýšení nákladů než požadovanou úsporu. O pouze deklaratorním postoji státu prý svědčí i fakt plánovaných ročních výdajů na infrastrukturu na vodních cestách. „Namísto, aby rozpočet na investice do vodních cest zohlednil minimálně objemy přepravených tun v porovnání s ostatními módy a dlouholeté neinvestování do infrastruktury, je rozpočet krácen. To jen potvrzuje, že vodní doprava je dlouhodobě v rámci ostatních dopravních oborů diskriminována,“ míní Milan Raba.

Jak dále uvedl, infrastruktura železniční dopravní cesty a infrastruktura silniční a dálniční sítě v České republice je dobudována do stavu, kdy provozovatelé nákladní drážní dopravy i provozovatelé silniční nákladní dopravy mohou plnohodnotně, jako konkurenceschopní poskytovatelé služeb, poskytovat své služby na železničních a silničních dopravních cestách v ČR. Tyto služby mohou plnohodnotně poskytovat jak tuzemští, tak i zahraniční poskytovatelé. Česká republika je v této souvislosti významnou tranzitní zemí mezinárodního obchodu.

„Samozřejmě ani železniční, ani silniční síť v ČR nedosahuje ideálních technických parametrů a řada projektů ještě bude muset být realizována, avšak tyto nedostatečnosti jsou marginální ve srovnání se stavem sítě vnitrozemských vodních cest v ČR,“ dodal Milan Raba.

spinner