​​JUDr. Ondřej Michalčík (MD) pro DN: Nové smlouvy mezi státem a dopravci byly uzavřeny ještě před platností nového jízdního řádu

​​JUDr. Ondřej Michalčík (MD) pro DN: Nové smlouvy mezi státem a dopravci byly uzavřeny ještě před platností nového jízdního řádu

Přelom loňského a letošního roku se nesl ve znamení řady změn ve veřejné dopravě, a to jak v železniční, tak i silniční. O vyjádření k aktuálním tématům jsme proto požádali JUDr. Ondřeje Michalčíka, ředitele odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR.

V roce 2019 končila v železniční osobní dopravě většina smluv. Se vstupem nových dopravců se očekává mimo jiné zvýšení kvality služeb. Nemůže mít však větší konkurence naopak i dopad na snížení kvality? Viz například komplikace

u některých spojů v prosinci…

Skutečný nástup dopravců v polovině prosince nám ukázal, že ne všechny dopravní služby byly plněny ke spokojenosti cestujících. Nezastírám určitou míru zklamání, protože vývoj přípravy jednotlivých dopravců nesvědčil o problémech, které po spuštění provozu nastaly. Jsem si vědom, že některé nedostatky byly způsobeny především ze strany subdodavatelů dopravců, za fungování dopravních služeb vůči veřejnosti však nesou odpovědnost jednotliví dopravci, potažmo objednatelé veřejných služeb. Přestože námi sjednané smlouvy o veřejných službách nastavily přísné požadavky na rozsah a kvalitu služeb, nedošlo v plné míře v prvních dnech provozu k jejich naplnění, a zejména u jednoho z dopravců bohužel vyvstaly důvody pro uplatňování smluvních pokut.

V jakém stadiu je uzavírání nových smluv, a to jak smluv uzavíraných státem, tak kraji?

Nové smlouvy i dodatky stávajících smluv v dálkové dopravě objednávané státem byly řádně uzavřeny ještě před platností nového jízdního řádu. Zejména jednání s Českými dráhami byla značně obtížná, protože předmětem jednání byla smlouva o veřejných službách na dalších deset let. Ministerstvo i dopravce se snažili ve smlouvě řešit konkrétní režim obnovy vozidel, včetně souvisejících kvalitativních požadavků, a nastavit jasná a srozumitelná pravidla výpočtu kompenzace pro další období. V dané věci musím ocenit vstřícnost dopravce při hledání kompromisních řešení. Pokud jde o krajské smlouvy, podle dostupných informací proces uzavírání smluv o veřejných službách v některých krajích ještě dobíhá, jedná se především o schvalování smluvních závazků v orgánech krajů.

Je nějaký vývoj v oblasti nákupu jízdenky na jednu trasu v rámci různých krajů? Budou si cestující někdy v roce 2020 moci opět pořizovat jedinou jízdenku, nebo jich v některých případech budou potřebovat více? Dostanou na nádražích u pokladen věrohodné informace o tom, jaká jízdenka, respektive kombinace jízdenek je pro ně nejvýhodnější?

Jsem rád, že nedošlo k takové roztříštěnosti tarifů, jaká hrozila ještě dva měsíce před spuštěním nového jízdního řádu. Většina krajů si uvědomila význam mezikrajských dopravních služeb a zachovala v železniční dopravě možnost prodeje vlastních tarifů dopravců. Přinejmenším do doby spuštění Systému jednotného tarifu je účelné, aby cestující mohli vedle tarifů jednotlivých IDS využívat i tarifní nabídky jednotlivých dopravců. Dopravci mají v jednotlivých smlouvách jasné požadavky, jaké typy jízdních dokladů mají nabízet, je i v jejich zájmu, aby cestujícím poskytli nejvhodnější kombinaci jízdních dokladů.

Kdy bude plně spuštěn Systém jednotného tarifu? A bude propojen i s regionálními integrovanými dopravními systémy?

V návaznosti na nově schválenou novelu zákona o dráhách, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2019 Sb., by měl být jednotný tarif plně funkční pro železniční dopravu od začátku platnosti jízdního řádu 2020/2021, tedy od poloviny letošního prosince. Již v průběhu roku by měl být spuštěn pilotní provoz, nejdříve na vybraných dopravních relacích, následně na celé železniční síti. Propojení s integrovanou dopravou představuje až druhou etapu, o termínu jejího spuštění ještě rozhodnuto nebylo.

Jak probíhá příprava mobilního balíčku pro autobusovou dopravu?

Pravidla týkající se autobusové dopravy nebyla dosud podrobněji projednávána, a proto ani nemohla být součástí prosincové politické dohody k vysílání pracovníků, kabotáži a dobám jízd a odpočinků. Lze očekávat, že chorvatské předsednictví nyní návrh úprav v autobusové dopravě otevře k projednání. Naší nejzásadnější výhradou zůstává fakt, že oproti snaze o omezování nákladní kabotážní přepravy je u osobní dopravy zvolen zcela opačný trend, kdy Evropská komise navrhuje naprosté uvolnění trhu pro dopravce nerezidenty. Další naše významná výhrada směřuje proti vymezení nových povolovacích režimů, kde jsou oproti stávající úpravě navrženy tři druhy řízení, a to pro vnitrostátní linkovou dopravu, mezinárodní linkovou dopravu vzdušnou čarou do 100 km a nad 100 km. I na základě dostupných připomínek jiných států je zřejmé, že nalezení kompromisního, a přitom funkčního řešení bude velmi složité.

Jak je pro rok 2020 zajištěno financování mezd řidičů autobusů?

Toto je otázka pro kraje, protože financování regionální autobusové dopravy spadá do jejich kompetence. V loňském roce byla sice Jihomoravskému kraji poskytnuta zvláštní dotace na úhradu zvýšených nákladů v autobusové dopravě, jednalo se však o výjimečné opatření a nepředpokládáme stejný režim využít i v dalších letech.

Budou i v roce 2020 poskytovány studentům a seniorům slevy na jízdné?

Mohu potvrdit, že pro rok 2020 se nechystají v oblasti slev žádná zásadní omezení.

Lze již vyčíslit, zda zastropování těchto slev přinese nějakou úsporu?

Zastropování výše slev se fakticky dotýká pouze drobné části přepravního trhu, úspory spojené s uvedeným opatřením proto pravděpodobně nebudou nijak významné.

Usilují některé kraje stále o zřízení svých vlastních dopravců?

Podle dostupných informací vedle Ústeckého kraje, který již možnost zřídit vlastní dopravní společnost využil, o zadání dopravních služeb uvažuje jen několik krajů. Myslím si však, že do blížících se krajských voleb v této otázce nedojde k zásadnímu vývoji.

Milan Frydryšek

Foto: LAN

spinner