Změny v přepravě nebezpečných věcí

Změny v přepravě nebezpečných věcí

13.6. - Dne 30. června 2021 skončí platnost přechodného ustanovení dle pododdílu 1.6.1.1, které pro Dohodu ADR a Řád RID umožňovalo, že látky a předměty ADR / RID mohly být až do 30. června 2021 přepravovány podle předpisů ADR / RID, které platily do 31. prosince 2020.

Od 1. července 2021 tak smí být nebezpečné věci přepravovány pouze podle ADR / RID vydání 2021. V České republice se tak jedná o:

a. Dohodu ADR, vydanou v částce 5, pod číslem 7/2021 Sbírky mezinárodních smluv, která byla uveřejněna jako „Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2021 a 2022 - ADR 2021“,

b. Řád RID, který jako „Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí“, Přípojek C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)“ byl zveřejněn v částce 16, pod číslem 11/2021 Sbírky mezinárodních smluv.

(sh)

spinner