Experti jednali o cisternách, analýzách rizik i o změnách RID

Zasedání znalců RID

Již 41. zasedání znalců RID se loni za účasti zástupců z patnácti zemí uskutečnilo v objektu Dílen pro opravu parních lokomotiv v německém Meiningenu. Prvním bodem jednání byla problematika cisteren a vozidel. Účastníci hovořili mimo jiné o budoucí činnosti pracovní skupiny Technika cisteren a vozidel, která by se měla zaměřit například na vyhodnocení výsledků Americké železniční agentury (AAR), další vývoj sendvičových konstrukcí, dna cisternových vozů, rozvoj telematiky a jejího konkrétního využití v oblasti přeprav nebezpečných věcí. Zabývali se také otázkou úniků látek, údržby a oprav cisternových vozů. Znalci dále projednali například také návrh Německa na zavedení detektorů vykolejení v provozu při přepravách nebezpečných věcí. Po diskusi navrhli všeobecný text, podle něhož by znalci RID v zájmu bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí měli sledovat vývoj v oblasti detektorů vykolejení. Jednání o společných návrzích Německa, Francie, Belgie a Švýcarska (týkajících se zabránění škod z „přenárazníkování“, sendvičových konstrukcí, den cisteren a ochranného štítu) bude pokračovat i na příštím zasedání.

Analýza rizik Ve druhém bodě zasedání pracovní skupina Standardní analýzy rizik informovala o výsledcích své práce. Cílem této pracovní skupiny je vypracovat jednotné standardy pro vyhodnocování rizik při přepravě nebezpečných věcí, které by měly být používány pro případné rozhodování příslušných orgánů podle kapitoly 1.9 RID. Zasedání znalců rovněž řešilo, jak postupovat v následujícím období. Po diskusi bylo rozhodnuto, že pracovní skupina bude i nadále pracovat jako pracovní skupina RID. Ve své práci bude vycházet z analýz rizik, které byly provedeny v některých státech, jako například v Nizozemsku, Švýcarsku, a také z přehledu nehod, který má k dispozici Mezinárodní železniční unie (UIC). Skupina bude spolupracovat i s příslušnými složkami Evropské unie. Na základě těchto analýz by měl vzniknout první návrh jakéhosi návodu, který by měl být předložen na příštím zasedání znalců RID.

Změny v RID Důležitým bodem na zasedání znalců RID bylo projednání námětů, doplňků či změn v Řádu RID. Jednalo se například o schválení Změny č. 2 (tedy o změnách RID 2005, které se nedostaly do notifikačních textů RID na počátku loňského roku) či o úpravu přechodných podmínek u prvků pro absorpci energie. Znalci dále hovořili o dopracování změn (interpretační problémy při výkladu ADR/RID), které řešilo zasedání pracovní skupiny WP.15 – jednalo se například o dodatečné označování kusů podle ADR/RID SP 633, volná množství a výrobky pro konečného spotřebitele podle ICAO-TI (zda smějí být přepravovány bez dalších opatření podle ADR/RID) či o vodu ohrožující látky (bude zachován stávající stav s tím, že problému se věnuje pracovní skupina při EHK OSN, která v následujícím období předloží první výsledky své práce – objevit by se měly v roce 2007). Na programu byla i ochrana proti krádeži – výklad pododdílu 1.10.3.3 (znalci se shodli na tom, že systematická ochrana nákladu je důležitá a je třeba konkrétně stanovit, co se za ni považuje – například v případě cisternových vozů se na ní musí shodnout všechny složky podílející se na přepravě). Experti rokovali také o bezpečnosti v železničních tunelech – o tvorbě Technických standardů pro interoperabilitu (TSI) pro tuto oblast, která „překonává“ doporučení OSN č. j. TRANS/AC.9/9. Rozdíl mezi TSI a doporučením OSN spočívá především v tom, že TSI je závazná, kdežto výnos OSN pouze doporučující. V TSI bude stanoveno, že majitel infrastruktury bude muset být informován o plánované přepravě nebezpečných věcí v tunelu. V diskusi vystoupil zástupce Rakouska, který informoval o tom, že v jeho zemi je již dnes pro silniční přepravy nebezpečných věcí stanoven informační systém pro přepravu v tunelech. Nevyžaduje se však průběžné informování o všech nebezpečných věcech v infrastruktuře, neboť se jedná o značné množství dat (je však vyřešeno, aby byla k dispozici v případě mimořádné události s nebezpečnou věcí). Samotné záchranné složky a majitelé infrastruktury tento postup odmítají. Zástupce Švýcarska sdělil, že vlak, který veze nebezpečnou věc, nesmí odjet do té doby, dokud údaje o nebezpečné věci nemá k dispozici správce infrastruktury. Tématem jednání byla také školení strojvedoucích. Švýcarsko žádalo vý-klad kapitoly 1.3 – konkrétně zda musí strojvedoucí znát informace o sestavě vlaku, tedy kde se nacházejí nebezpečné věci (ve Švýcarsku nemá strojvedoucí k dispozici výkaz vozidel – všechny údaje jsou k dispozici dispečerskému aparátu). Po diskusi bylo rozhodnuto, že „přístup k nutným informacím musí být možný kdykoliv“ a takto bude upraveno i příslušné ustanovení. Hovořilo se i o praktickém uplatňování nového odstavce 6.8.2.4.6, který od 1. ledna 2005 stanovuje podmínky pro znalce pro zkoušky cisteren na cisternových vozech. Švýcarsko vzneslo řadu otázek – například jak bude kontrolována úroveň kontrol, jak se dosáhne uplatnění stejných kritérií při zkouškách, aby nedošlo k „turismu“ cisternových vozů, jak se zabrání, aby vůz odmítnutý jedním znalcem nebyl schválen jiným znalcem, a podobně. Z diskuse posléze vyplynul závěr, že tato problematika bude řešena i při dalších jednáních, včetně pracovní skupiny Technika cisteren a vozidel.

Platnost nové COTIF Znalci RID se zabývali také otázkou počátku platnosti nové Úmluvy COTIF a z něj plynoucích změn pro přepravu nebezpečných věcí podle RID. Hovořilo se o alternativách při zpoždění ratifikace nové Úmluvy COTIF pro členské země, které protokol z roku 1999 nepodepsaly. Polsko při této příležitosti informovalo o začátku platnosti Přílohy II k Dohodě o mezinárodní železniční přepravě (SMGS), která je zněním RID 2001 (začne platit od 1. července 2005 s roční přechodnou dobou). Během jednání se uskutečnila i prohlídka dílen pro opravu parních lokomotiv v Meiningenu, které se jako poslední dílny DB AG zaměřují nejen na opravy parních lokomotiv, ale i na opravy speciálních vozidel (sněžné pluhy, speciální vozy). Na závěr jednání Německo informovalo o tom, že provádí vyhodnocování zpráv o nehodách podle oddílu 1.8.5 RID a je připraveno odeslat první zprávy sekretariátu OTIF. Sekretariát OTIF (OTIF pracuje na vyhotovení databáze) zatím obdržel pět zpráv, které poskytl pracovní skupině RID Technika cisteren a vozidel. Příští, 42. zasedání znalců RID by se mělo uskutečnit letos na podzim v Madridu. Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce ČD pro RID

spinner