​MD vyhlásilo výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

​MD vyhlásilo výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

5.8. - Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této první výzvy u tohoto programu bude téměř 860 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory mohou být vlastníci či provozovatelé překladišť kombinované dopravy. Žádost o podporu v rámci informačního systému ISKP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 5. 8. 2016 a od 12. 8. 2016 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je 21. 10. 2016.

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou:

 • překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – tj. modernizace stávajících a výstavba nových (trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice);
 • pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.
 • Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastní výzvě a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webové adrese http://web.opd.cz/vyzva-09. Řídicí orgán OPD předpokládá, že v následujících letech budou vyhlašována další kola výzev, v rámci nichž se na tuto oblast uvažuje postupně rozdělit až 2,5 miliardy Kč, což je celková alokace tohoto notifikovaného programu veřejné podpory.

  Řídicí orgán OPD připravuje seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy. Seminář se bude konat ve středu 7. 9. 2016 od 9:30 v budově Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 (předpokládané trvání je max. 3 hodiny). Přítomní budou informováni především o bližších podmínkách podávání žádosti o podporu a o jejích přílohách, o požadavcích na zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti (CBA), o práci s aplikací ISKP14+, o povinných nástrojích publicity a předpokládaném časovém harmonogramu schvalování žádostí o podporu. Program semináře je rovněž možné rozšířit o další témata, která jsou pro žadatele zajímavá či nejasná. V případě specifických okruhů či konkrétních otázek je potřebné jejich zaslání na níže uvedený e-mail.
  Zájemci o účast na semináři se přihlásí e-mailem na adresu pavlina.tomkova@mdcr.cz nejpozději do 4. 9. V e-mailu se uvede jméno, příjmení, název (firma) žadatele, kontaktní údaje a počet případně dalších osob, které se chtějí semináře zúčastnit. 

  (tj)

  spinner