​Zasedání Výboru znalců RID schválilo změny platné od roku 2023

​Zasedání Výboru znalců RID schválilo změny platné od roku 2023

4.7. - V závěru měsíce května 2022 se uskutečnila „dvě hybridní“ (některé státy se zúčastnily osobně v budově Světové poštovní unie, některé on-line) zasedání týkající se přeprav nebezpečných věcí po železnici. Obě zasedání pořádal Úřad OTIF v Bernu. Jednalo se o 14. zasedání Stálé pracovní skupiny RID a následně o 57. zasedání Výboru znalců RID. Obě zasedání vedla Caroline Bailleux z Belgie. Jednání se zúčastnilo celkem 18 smluvních států RID (včetně Česka, které zastupoval Ing. Luboš Knížek z MD ČR), dále Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA) a 4 nestátní mezinárodní organizace.

Proč dvě zasedání? Již několik let totiž platí pro členské země EU to, že by měly vystupovat jednotně a jejich stanovisko koordinuje EU. Stálá pracovní skupina po 2 roky pracuje na změnách RID a vše na konci tohoto 2letého období předkládá Výboru znalců RID, který zasedá jen za tím účelem, aby s konečnou platností vše schválil. Na tomto základě pak může Úřad OTIF vše zpracovat a vydat do konce pololetí jako notifikované texty změn RID.

Následně proto Stálá skupina zapracovala do návrhů změn, poslední drobné změny a úpravy, které schválilo 111. zasedání ADR, které se konalo v květnu v Ženevě (viz článek z počátku června na www.dnoviny.cz). Dále stálá skupina projednala a schválila: aktualizaci tabulky B v kapitole 3.2, která se týká NHM kódů; nová přechodná ustanovení v kapitole 1.6, která se týkají nových změn u cisternových vozů a jejich dalšího používání.

Po tomto zasedání se uskutečnilo 57. Zasedání Výboru znalců RID, které konstatovalo, že podle jednacího řádu je zasedání usnášení schopné, když ze 45 členských států RID je minimálně jedna třetina zúčastněna (hlasovalo členských 16 států). Následně byly všechny změny zpracované Stálou skupinou RID schváleny, čímž bylo konstatováno, že vstupují v platnost v členských státech RID dnem 1. ledna 2023 s přechodným obdobím od 1. 1. do 30. 6. 2023.

Sekretariát OTIF pak sdělil, že členské státy obdrží notifikační texty v souladu se zněním článku 35 §3 COTIF na začátku července 2022.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro RID

Ilustrační foto: SH

spinner