Ing. Jiří Matula (ČLFA) pro DN

Český nebankovní trh se odrazil ode dna a hlásí oživení

Český nebankovní trh se odrazil ode dna a hlásí oživení

Mírné oživení české ekonomiky se v posledních měsících projevuje i na poptávce podnikatelů po nebankovních produktech. U nebankovních úvěrů ústavy zaznamenaly nárůst o více než deset procent a u factoringu o 17,9 procenta, současně se zmírnilo i tempo poklesu leasingu movitých věcí. Předseda představenstva České leasingové a finanční asociace Jiří Matula je optimista a věří, že je český trh s nebankovními produkty z nejhoršího venku.

„Jaká je současná situace v oblasti nebankovního financování?“

„Na vývoj trhu nebankovního financování se musíme dívat v souladu s vývojem ekonomiky, která prochází běžnými cyklickými výkyvy. Řada z nás si dobře pamatuje vrchol poptávky po nebankovních produktech v druhé polovině devadesátých let minulého století, kdy bankovní sektor v podstatě nebyl schopen poskytovat financování ekonomické sféře, zejména malým a středním firmám. V té době panovala po nebankovních finančních produktech, ať už po leasingu nebo factoringu, extrémně vysoká poptávka. Tím, že se v dalších letech ekonomice dařilo lépe, banky měly minimální ztráty a začaly postupně nabízet i služby do sektoru tzv. ekonomického inkubátoru, který je z pohledu možných ztrát nejrizikovější. V té době význam nebankovních produktů mírně klesal. Banky do tohoto segmentu zároveň vstupovaly s cenami neodpovídajícími jeho rizikovosti.

Před dvěma lety však přinesla recese kreditní ztráty a banky obecně opět zpřísnily svá kritéria a snížily kreditní apetit. Tím se znovu otevřel prostor pro nebankovní produkty. I když byly recesí také oslabeny, lze nyní opět očekávat jejich růst, což ukazují i čísla vývoje nebankovního trhu v letošním roce v rámci kvartálního srovnání. Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost především při financování podnikatelských startupů nebo restrukturali­začních projektů, které potřebují přijmout cizí zdroje, na něž banky svým instrumentářem nedosáhnou. Bez nich by nebylo možné realizovat projekty, které mají šanci vyrůst a být prospěšné pro českou ekonomiku i stát například ve formě odvodu daní nebo vytváření nových pracovních míst. Malé a střední firmy jsou proto typickým segmentem, kam směřují produkty nebankovního financování.“

„Stejně jako dalších finančních produktů se krize dotkla i finančního leasingu. Jaká je po něm v letošním roce poptávka?“

„Úvodem bych se rád dotkl jednoho důležitého faktu, a to interpretace finančního leasingu. Pojem finanční leasing vznikl na počátku devadesátých let minulého století, kdy reagoval na tehdejší potřeby trhu. Za dvacet let jeho existence se však vývoj a vnímání potřeb klientů zcela změnily. Dnes je na trhu řada nebankovních produktů, které se do této definice nevejdou, přesto jsou plnohodnotně využívány jako jeho alternativa.

Pokud se podíváme na leasing z pohledu mezinárodní definice, vše, co není zahrnuto pod pojmem operativní leasing, je uváděno jako leasing finanční. Budeme-li tedy i nadále trvat na současné interpretaci a vázat výkon odvětví na výkon tohoto relativně omezeného produktu, budeme nuceni říkat, že je finanční leasing na ústupu. Toto tvrzení pak může vést k dezinterpretaci, že si tak vede i celý nebankovní sektor.

Opak je však pravdou, což dokazuje i jasný nárůst například nebankovních úvěrů. Nelze tedy trh hodnotit pouze podle výsledků finančního leasingu, ale jen podle objemu všech poskytnutých služeb leasingových firem.

Co se týká produktu samotného, jeho další využití bude dáno především vývojem poptávky po financování investic, která dnes stagnuje. Je nutné si uvědomit, že finanční leasing je stále nejbezpečnějším způsobem financování. Je také stále významným zdrojem financování automobilů. Stále zde tedy bude významná skupina podnikatelů, pro které bude finanční leasing výhodný. Zejména těžká dopravní technika a stroje a zařízení jsou typickými komoditami, kde očekáváme udržení jeho pozice, ne-li dokonce jeho posílení.“

„U kterých komodit očekáváte v nejbližší době viditelný růst?“

„Lze předpokládat, že ekonomika se bude zrychlovat menším tempem, než se zpomalila. I přesto očekáváme v příštím roce nárůst obchodů. Odvětví, které recesi přečkalo bez větší úhony, jsou osobní automobily, u nichž i přes pokles prodejů nebyl propad tak dramatický, jako například u nákladní techniky. Pozvolna se také vrací poptávka po technologickém vybavení. Pomaleji bude stoupat stavebnictví.

Investiční horečka v oblasti obnovitelných energií, kterou jsme zažili v letošním roce, bude příští rok pravděpodobně utlumena. I přesto můžeme očekávat nárůst nebankovních produktů v řádu deseti procent. První produkt, který půjde v rámci nebankovního financování nahoru, bude podle mne factoring. Následně by pak měla stoupat i poptávka po střednědobém financování investičních záměrů malých a středních podniků souvisejících ať už s obměnou technologií, či s rozšiřováním výrobních kapacit. Zde se objevuje také prostor pro produkty leasingového typu.“

„Odvětvím, které navzdory recesi také stále roste, je operativní leasing. Běžně se využívá při financování firemních flotil i jednotlivých vozů. Kde ještě vidíte jeho rezervy?“

„Operativní leasing má stále stoupající charakter, za prvních devět měsíců letošního roku dosáhl jeho podíl na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků 29,5 procenta a lze očekávat jeho další posilování. Odvětví, které je tímto způsobem financování zcela nepoznamenané, je zatím veřejný sektor. Operativní leasing je přitom pro něj perspektivním zdrojem financování, protože nezatěžuje rozpočet investičními náklady a nájemce hradí pouze roční provozní náklad podle regulí Evropské unie. Takto lze stavět i velké PPP projekty, jako jsou dálnice, velké ekologické i menší investiční projekty typu čistírny odpadních vod nebo financovat komunální a dopravní techniku nebo autobusy. Smlouvy lze uzavírat v řádu desítek let.

V tomto směru je před námi například Maďarsko, kde v rámci PPP projektu postavili dálnici nebo přes operativní leasing financovali stavbu věznice. Zde vidím poměrně velký prostor pro poskytovatele leasingu. Současná legislativa využití operativního leasingu umožňuje, je jen otázkou ochoty veřejného sektoru se do těchto transakcí pouštět.“

„Které části trhu nabízejí nové možnosti uplatnění nebankovních produktů?“

„V současné době přecházíme z období přebytku kapitálu do období mírného nedostatku. To se týká i velkých výrobců, kteří poskytovali k výrobkům i finanční služby. Typickým příkladem jsou některé velké automobilky, které v období recese zaznamenaly pro-blémy. Ty vedly ke snížení jejich ratingu a omezení dostupnosti nebo zdražení kapitálu, který dříve poskytovaly na doprovodné služby. To je vede k úvaze najít finančního partnera, který zajistí profinancování jejich odbytu, a vlastní zdroje použít především na financování výroby.

Dalším důsledkem krize je opouštění trhů, které nejsou strategicky zajímavé, jako oblast střední a východní Evropy, a koncentrace na vyspělé trhy Německa, Velké Británie, Francie a dalších zemí. Na českém trhu se tak objeví transakce, které by dříve financovaly matky velkých společností nebo jejich kaptivní dodavatelé a které mohou uskutečnit tuzemské leasingové společnosti. Týká se to obecně oblastí automotive, zdravotnictví, zemědělství, IT technologií, kde je financování spojeno s nákupem.“

„Hovoříme tady stále o bankovním a nebankovním financování. Jaké jsou vlastně mezi nimi hlavní rozdíly?“

„Mezi bankovním a nebankovním financováním jsou dva zásadní rozdíly. Za prvé je to místo, kde se úvěr poskytuje. V případě využití finančního leasingu například u automobilů se téměř sto procent vozů financuje v místě prodeje. Klient má k dispozici kompletní informace na jednom místě, má jednodušší přístup k financování i k vyřízení dokumentů. Navíc leasingové akce připravované společně s pojišťovnou a importérem, například nulové navýšení, jsou pro klienta mnohdy finančně výhodnější než koupě za hotové.

U menších předmětů financování, jako jsou auta nebo třeba malý bagr, může klient teoreticky uzavřít smlouvu včetně pojištění do třiceti minut. Na rozdíl od bank se leasingové společnosti v rámci krytí rizik spokojují s řádnou akontací a pojištěním. Oproti tomu banky požadují mnohem složitější zajištění včetně dalšího ručení. Druhým zásadním rozdílem jsou doprovodné služby provozní i administrativní povahy včetně výhodného pojištění. V komoditách, kde se finančnímu a operativnímu leasingu obecně daří dobře, jako jsou těžká dopravní technika a stroje a zařízení, je pro klienta leasing výhodnější a efektivnější než bankovní úvěr. Zlepšuje firmám cash-flow, protože nemusejí jednorázově vynakládat značné finanční prostředky na pořízení investice. Další plus je skutečnost, že nezatěžuje jejich účetní bilanci, čímž jim zlepšuje pozici v jednání s bankami o úvěrech na jiné účely a zvyšuje tak celkovou bonitu firmy.“

Tomáš Johánek

spinner