Modernizace železnice

Železniční stanice Praha-Hostivař změní výrazně podobu

Železniční stanice Praha-Hostivař změní výrazně podobu

PRAHA (29.5.) – Tradičním poklepáním na kolejnici Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila rekonstrukci železniční stanice Praha-Hostivař. Její přestavba je prvním krokem rozsáhlého projektu, jehož cílem je modernizace pražského železničního uzlu v úseku z Hostivaře až téměř na hlavní nádraží.

Přestavba hostivařské stanice je první etapou rekonstrukce železniční trati České Budějovice – Praha v úseku Praha-Hostivař (včetně) – Praha hl. n. (mimo). Hlavním cílem její optimalizace je zvýšení kapacity dráhy pro potřeby příměstské, dálkové i nákladní dopravy, zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a městskou hromadnou dopravou, snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu a v neposlední řadě uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

„Vzhledem k velkému rozsahu projektu stavby bylo v průběhu přípravy navrženo jeho rozdělení na dvě oddělené části, které budou realizovány samostatně. První část řeší rekonstrukci stanice Praha-Hostivař, která jako jediná na rameni Benešov u Prahy – Praha nemá zajištěn mimoúrovňový přístup na nástupiště. Současný stav, kdy cestující přicházejí k vlakům přes koleje, je nejen nebezpečný, ale má rovněž omezující vliv na kapacitu dráhy,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V Praze-Hostivaři dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, úpravě kolejových rozvětvení (výhybek) a bude vybudováno nové kolejiště, které bude respektovat stávající napojení na Odstavné nádraží Praha Jih a Depo kolejových vozidel Praha ČD a ostatní tratě. Součástí rekonstrukce bude také výstavba nových ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Ten zajistí nový podchod, který zároveň propojí okolní území dosud rozdělená železnicí. Na všech nástupištích bude zřízeno nové zastřešení a podél trati vzniknou protihlukové zdi.

Na stávající projekt bude navazovat druhá část, která řeší úsek mezi stanicí Praha-Hostivař a jižními portály vinohradských tunelů. Součástí řešeného úseku jsou rozsáhlé přestavby mostních objektů přes významné městské komunikace. Trať bude vedena v pozměněné trase, což se mimo jiné projeví na obsluze daného území osobními vlaky. Dosavadní zastávku ve Strašnicích nahradí jednak nová stanice Zahradní Město a jednak zastávka Eden.

Celkové náklady stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař činí 1,2 miliardy Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to ve výši až 836,6 milionu Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení prací je plánováno na červen příštího roku.

(tj)

spinner