Správa železnic řeší problémy s nadměrným hlukem v Židlochovicích

Správa železnic řeší problémy s nadměrným hlukem v Židlochovicích

31.3. - Židlochovice jsou konečnou stanicí na železniční trati z Hrušovan u Brna, která byla kompletně modernizována a elektrifikována. Provoz začal v prosinci 2019, stavba byla kompletně dokončena vloni v říjnu a v současnosti je ve zkušebním provozu. Součástí projektu byla i akustická studie, která navrhla protihluková opatření zajišťující dodržení hlukových limitů ve venkovním prostoru okolních obytných staveb. V rámci modernizace proto došlo k vybudování standardních protihlukových stěn.

Správa železnic však zaznamenala v průběhu minulého roku stížnosti obyvatel Židlochovic z nejbližších obytných budov u stanice na nadměrný hluk. Proto manažer infrastruktury zadal další měření, které provedla vloni v červenci autorizovaná akustická laboratoř. Z nich vyplynulo, že v nejexponovanějším místě je limit překročen o téměř 10 dB.

Zdrojem hlukové zátěže zde nejsou projíždějící soupravy, u kterých vzniká hluk v místě kontaktu kolo/železnice a který nyní eliminují nové protihlukové stěny, ale technologické jednotky umístěné na střeše souprav RegioPanter. Jde o využití režimu tzv. aktivního odstavení, kdy dochází k vytápění či chlazení soupravy a zabraňuje se také zamrznutí vodního okruhu. To vše umožnuje strojvedoucímu okamžitý odjezd. Souprava je napájena z trakčního vedení a v provozu je především trakční transformátor a jeho chlazení, klimatizační jednotka soupravy a krátkodobě i kompresor. Klíčové přitom je, že u tohoto typu souprav jsou zmíněné technologie umístěny na střeše, tj. ve výši cca 4,2 m nad kolejnicí. Hluk se tak dostává nad protihlukovou stěnu a proniká do okolí.

Správa železnic se vzniklou situací zabývá a z pozice správce infrastruktury vypsala soutěž na zpracovatele projektové dokumentace, která by řešila možnosti technické ochrany před nadměrným hlukem z odstavených souprav v železniční stanici. Součástí zakázky je i projednání navržených opatření s dotčenými orgány státní správy, samosprávou a místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, aby se prokázala vhodnost a realizovatelnost takového protihlukového opatření. V případě, že bude projektové technické řešení kladně projednáno a získá veškerá nutná povolení, lze předpokládat zahájení realizace protihlukových opatření ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Nastalou situaci bude třeba řešit systémově i na straně dopravce.

(pav)

Ilustrační foto: České dráhy

spinner