Další vydání Vědeckotechnického sborníku ČD

Další vydání Vědeckotechnického sborníku ČD

7.12. - V listopadu vyšlo nové, v pořadí již 46. číslo Vědeckotechnického sborníku ČD, které si můžete přečíst v elektronické podobě. Aktuální sborník, který vychází dvakrát ročně a pravidelně v něm publikují vědci a odborníci nejen z řad zaměstnanců Českých drah, SŽDC, ale i vysokých škol, veřejných a soukromých výzkumných ústavů, tentokrát přináší celkem osm příspěvků.

Tatiana Molková se ve svém příspěvku zabývá aktuálním stavem výzkumu a inovací v rámci společného podniku Shift2Rail, a to jednak z hlediska celoevropského, ale i v kontextu zapojení českých aktérů do řešení projektů. Zamýšlí se nad pokračováním této technologické iniciativy a shrnuje stěžejní oblasti inovačních a výzkumných aktivit vedoucí k posílení postavení železniční dopravy v evropském dopravním systému.

Příspěvek Romana Daňka a Lukáše Zástěry obsahuje vymezení a specifikaci operativního řízení Českých drah. V úvodní kapitole definuje základní obecné bloky činnosti operativního řízení dopravce, v následující části pak popisuje situaci dispečerského řízení Českých drah. Současně také specifikuje potřebný informační systém sloužící pro podporu operativního řízení železničního osobního dopravce. V závěrečné části článek identifikuje další očekávané směry a trendy v operativním řízení.

Michal Hanák, Petr Kroča a Jiří Čáp se v dalším článku zabývají počítačovou podporou přeprav mimořádných zásilek po železnici. Podporou je přitom myšlen soubor aplikací a modulů rodiny MIMOZA, které pomáhají pracovníkům oddělení mimořádných zásilek - jak u infrastruktury, tak u dopravce.

O postupu přípravy vysokorychlostních tratí v České republice referuje Martin Švehlík, Marek Pinkava a Petr Provazník. Autoři zmiňují jak aspekty technické, tak i ty legislativní, územní a celospolečenské. Pozornost věnují přínosům vysokorychlostních tratí pro regiony a jejich provázanosti s existující konvenční železniční sítí. Popisují i evropský kontext otázky realizace těchto tratí v České republice a mezinárodní spolupráci v přípravě projektů.

Celý sborník lze stáhnout na tomto odkazu.

(mna)

spinner