CER

CER: „Železnice potřebuje větší podporu Evropské unie i členských zemí“

CER: „Železnice potřebuje větší podporu Evropské unie
i členských zemí“

Jako pouhé „plácnutí do prázdna“ hodnotí Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury CER/SEŽ uplynulých deset let evropské železniční dopravní politiky. „Četné politické iniciativy sice dokázaly zvýšit konkurenci uvnitř železničního sektoru, a nové podniky získaly dokonce čtvrtinový podíl na přepravních výkonech, ale samotný podíl železnice na celkovém objemu dopravy v období 2000 až 2010 klesl o 2,3 procentního bodu na 16,2 procenta,“ zhodnotil uplynulou dekádu výkonný ředitel CER Libor Lochman.

Odpovědní evropští politici i reprezentace jednotlivých členských zemí podle něj musí začít bezodkladně jednat, jinak bude neuspokojivý trend dále pokračovat. „Není čas ztrácet čas,“ zdůraznil Libor Lochman. Za zcela klíčové považuje CER vyčlenění dostatečného objemu finančních prostředků na údržbu a rozšíření železniční sítě. Plných padesát procent zdržení na železnici je totiž zapříčiněno nedostatečnou infrastrukturou. Přetížené úseky a mnohdy katastrofální stav špatně udržovaných tratí nutí vlaky zastavovat nebo značně zpomalovat jízdu. Evropská unie si hodně slibuje od nákladních koridorů začleněných do soustavy transevropských dopravních sítí TEN-T a spolufinancování z široce koncipovaného infrastrukturního fondu Connecting Europe Facility. Členské státy Evropské unie by však měly jednat i samostatně, nemohou se spoléhat jen na celoevropské iniciativy, varovalo vedení CER.

Sporné poplatky

Pro rozvoj železniční nákladní dopravy je vedle řešení nedostatečné infrastruktury nezbytné přehodnotit i vysoké poplatky za její užívání. Často totiž slouží jako kompenzace za slabé státní příspěvky na výstavbu a údržbu kolejí, trakčního vedení a terminálů. „Příspěvky musí do železniční infrastruktury plynout soustavně a v dostatečném objemu,“ zdůraznil Libor Lochman. Provozovatelé železniční infrastruktury podle něj musí bezpečně vědět, s jakou podporou mohou počítat. Železniční provoz brzdí také další problém: váznoucí systém schvalování kolejových vozidel do provozu v jednotlivých členských státech Evropské unie. Rada ministrů dopravy Evropské unie se na svém zasedání 10. června dohodla na definitivní podobě směrnice o interoperabilitě. Evropská železniční agentura ERA se sídlem v severofrancou­zském Valenciennes by podle ní měla mít konečné slovo při ověřování a povolování vagonů a lokomotiv do provozu po celé železniční síti EU. Bude to další krok na cestě k jednoduchému nasazení kolejových vozidel v celoevropské dopravě.

Další komplikaci představuje vleklé celní odbavení. „Odbavení na hranicích musí být pro železniční dopravu mnohem přívětivější,“ požaduje v této souvislosti Libor Lochman. Evropští ministři financí by měli vytvořit „zelenou vlnu“ přinejmenším pro tranzitní dopravu. Evropská železnice se navíc nutně potřebuje zbavit také další zbytečné finanční zátěže – v cenách trakčního elektrického proudu jsou obsaženy poplatky za nákup emisních povolenek.

Neuspokojivé pracovní podmínky

Samostatnou kapitolou jsou pak pracovní podmínky na železnici, které podle výkonného ředitele CER zaostávají za standardy obvyklými u ostatních druhů dopravy. Určité rezervy lze najít rovněž při plánování využití různých obchodních a průmyslových ploch. Libor Lochman navrhuje, aby byly specificky vybírány a podporovány jen zóny, které jsou vhodné pro napojení na železniční síť.

Dělají samotné železniční společnosti dost pro to, aby udržely a posílily svou pozici na dopravním trhu? Libor Loch-man je přesvědčen, že ano. Jako důkaz uvádí několik příkladů:

  • Pro železniční přepravu mezi Evropou a Asií se prosazuje společný nákladový list.
  • Železniční nákladní doprava plošně upouští od papírové dokumentace.
  • Železniční společnosti vyvíjejí nové koncepty pro provoz s jednotlivými vo­zy.
  • Sektor intenzivně pracuje na snižování hlukové zátěže zaváděním nových brzdových systémů.
  • Do provozu jsou nasazovány delší vlaky, které zvyšují produktivitu.
  • Nová řešení usnadňují zapojení železnice do systému kombinované dopravy.
spinner