​CER: ERTMS je pro větší převod zboží na železnici nezbytný

​CER: ERTMS je pro větší převod zboží na železnici nezbytný

Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) nabízí nezbytné podmínky pro nepřetržitou, bezpečnou, efektivní a rychlou železniční dopravu. Rychlé železniční služby, zejména vytvoření vysokorychlostní železniční sítě jako součásti transevropské dopravní sítě (TEN‑T), nabízejí atraktivní alternativu ke znečišťujícím druhům dopravy.

Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) zveřejnilo v říjnu své nejnovější poziční dokumenty Podpora zavádění ERTMS a Revize nařízení 1315/2013 o TEN‑T, které zdůrazňují klíčové otázky v obou oblastech, má‑li se železnice stát ekologickým druhem dopravy.

Stanovisko CER k ERTMS jasně uvádí, že zavádění ERTMS musí být podpořeno dostatečným financováním a fondy a že je zapotřebí silná a centralizovaná správa ERTMS na úrovni EU, která bude upravovat financování, národní prováděcí plány, zdroje, zavádění na trhu, migraci a přechod. Vzhledem k tomu, že pro jeho široké zavedení jsou zapotřebí značné investice, je ERTMS prostředkem pro další digitalizaci železnice, která přináší lepší a nové obchodní příležitosti. To je nezbytné pro přilákání většího počtu cestujících a nákladní dopravy na železnici a pro snížení emisí z dopravy v Evropě, aby byl splněn cíl Zelené dohody pro Evropu snížit do roku 2050 emise o 90%.

Stejně důležitá pro dosažení evropských ambicí v oblasti Zelené dohody je včasná a nezbytná revize nařízení o TEN‑T. Nařízení TEN‑T musí podporovat alternativy šetrné ke klimatu jako je železnice. CER ve svém nedávno zveřejněném stanovisku k TEN‑T tvrdí, že pro dosažení cílů v oblasti změny klimatu je zásadní podpora evropské vysokorychlostní železniční sítě, která je interoperabilní, spojuje evropská hlavní města a velká města, propojuje městské uzly a letiště a podporuje rozvoj mezinárodních služeb osobní dopravy.

CER souhlasí s vytvořením mezinárodních koridorů pro osobní dopravu, které by byly nezbytné pro podporu spolupráce mezi provozovateli a správci infrastruktury a pro zatraktivnění a cenovou dostupnost mezinárodních tras pro osobní dopravu (včetně vysokorychlostních spojů, nočních vlaků a dalších dálkových spojů).

CER vítá současnou revizi nařízení TEN‑T č.1315/2013 z prosince letošního roku a vyzývá k začlenění ustanovení, která by zlepšila spolupráci mezi řídicími orgány koridorů pro železniční nákladní dopravu (RFC) a koridorů hlavní sítě (CNC), aby bylo možné určit investiční priority pracovních plánů CNC způsobem, který zohlední potřeby trhu a přítomnost nedostatků a úzkých míst v železniční infrastruktuře.

CER rovněž podporuje zahrnutí požadavků na usnadnění provozu vlaků s ložnou plochou P/C 400 do nařízení o TEN‑T za určitých podmínek, jako jsou potřeby trhu a vysoké priority a finanční prostředky. Pokud jde o možné zavedení minimální rychlosti osobní dopravy, CER se domnívá, že zavedení minimální rychlosti 160km/h pro osobní vlaky nebude vždy proveditelné. Místo toho je třeba nejprve posoudit, zda existuje tržní potřeba tohoto požadavku.

A konečně, městské uzly nejsou do současné sítě TEN‑T dostatečně integrovány. Kromě toho chybí značný počet infrastruktur na poslední míli pro nákladní dopravu a multimodální spojení pro cestující a revize nařízení je jedinečnou příležitostí k nápravě současné situace. Zejména hladké spojení s přístavy a letišti má zásadní význam jak v Evropě, tak ve třetích zemích. Je zapotřebí integrovaných a efektivních spojení mezi námořními branami a železničními koridory v jejich zázemí a předpolí.

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola prohlásil: „Urychlené zavedení ERTMS je nezbytné pro přechod na jiný druh dopravy, který předpokládá Zelená dohoda pro Evropu, za předpokladu, že budou k dispozici vhodné možnosti financování. CER je pevně přesvědčeno o nutnosti industrializace ERTMS, aby se vyřešily stávající překážky při zavádění ERTMS. Revize nařízení TEN‑T, která musí podporovat alternativy šetrné ke klimatu jako je železnice, je stejně tak nezbytná, má‑li být splněn ambiciózní cíl zajistit 90% snížení emisí z dopravy do roku 2050.“

(lan)

Foto: Pixabay

spinner