Železniční doprava

ČD Cargo stojí u zrodu evropské aliance Xrail

ČD Cargo stojí u zrodu evropské aliance Xrail

Sedm hlavních evropských operátorů železniční nákladní dopravy včetně české ČD Cargo založilo 18. února ve švýcarském Curychu evropskou alianci pro přepravy vozových zásilek Xrail. Hlavním cílem nové aliance je zajišťovat mezinárodní železniční přepravu mezi největšími evropskými hospodářskými centry, jejich terminály a vlečkami efektivnějším a pro zákazníky komfortnějším způsobem.

Vozové zásilky tvoří v Evropě zhruba polovinu celkového objemu železniční nákladní dopravy a podle studií trhu mají značný mezinárodní růstový potenciál. Hlavním cílem nové aliance Xrail, kterou svým podpisem smlouvy v Curychu oficiálně založili čelní představitelé partnerských železnic, je, aby se tento nejdůležitější způsob železniční přepravy stal mnohem atraktivnější a účinnější.

Posílení konkurenceschop­nosti dráhy

Alianci tvoří sedm partnerů s působností v jedenácti zemích: ČD Cargo (Česká republika), CFL cargo (Lucembursko), DB Schenker Rail (Německo, Nizozemsko, Dánsko), Green Cargo (Švédsko, Norsko), Rail Cargo Austria (Rakousko, Maďarsko), SBB Cargo (Švýcarsko) a SNCB Logistics (Belgie).

Aliance hodlá významně zvýšit konkurenceschopnost přepravy železničních vozových zásilek v Evropě, odlehčit tak silniční dopravě a přispět k ochraně životního prostředí. „Úzká spolupráce při výrobních a informačních procesech nám může pomoci uvolnit značný potenciál v efektivitě a kvalitě,“ uvedl vedoucí projektu Xrail Günter Ferk.

Standardy projektu Xrail zákazníkům přinášejí výhody při přeshraničních přepravách hned ve třech oblastech, pokud jde o spolehlivost (minimálně 90 procent v mezinárodní přepravě vozových zásilek na síti Xrail), průhlednost (mezinárodní jízdní řád z vlečky odesílatele na vlečku příjemce a využívání aktivních informačních systémů) a proces nabídky (standardní doba zpracování maximálně tři dny).

Obsáhnout celou Evropu

Projekt Xrail byl zahájen v roce 2007 pod vedením Mezinárodní železniční unie (UIC) v Paříži. V součinnosti a s podporou UIC členové aliance od té doby vytvořili mezinárodní pracovní standardy, potřebné IT nástroje, opatření ke zlepšení kvality a vypracovali zakládající smlouvu aliance. „Aliance položila základy trvalé sítě vozových zásilek po celé Evropě,“ řekl ředitel nákladní dopravy UIC Oliver Selnick.

Po úspěšném završení dvouleté pilotní etapy, během níž již zakládající členové zajišťovali služby podle standardů Xrail, nyní projekt Xrail spojuje hlavní ekonomické oblasti v jednotlivých zemích. Využívá existující infrastrukturu, koridory Evropské unie TEN-T (Trans European Transport Network – Transevropská dopravní síť) a vybrané terminály a vlečky.

Členové aliance Xrail hodlají síť postupně dále rozšiřovat. Jejich dlouhodobým cílem je obsáhnout celou evropskou síť vozových zásilek. Zatím se snaží co nejlépe využít svou vlastní síť, aby zajistili další rozvoj vozových zásilek.

„Podpisem zakládající smlouvy jsme udělali malou revoluci, ale dále už hodláme systém jen evolučně zdokonalovat, aby se nám podařilo udržet a časem také zvýšit objem nákladní přepravy po železnici,“ řekl při podpisu smlouvy manažer projektu Xrail Günter J. Ferk.

Nejen větší spolehlivost a rychlost

Projekt Xrail je zaměřen výhradně na řízení mezinárodní přepravy vozových zásilek mezi operátory železniční přepravy. Aliance nebude činná v oblasti ucelených vlaků nebo kombinované dopravy. Obchodní stránka přeprav vozových zásilek, jako jsou vztahy se zákazníky a cenotvorba, zůstávají v přímé odpovědnosti každého zúčastněného železničního dopravce, kteří jsou vůči sobě navzájem nadále v konkurenčním vztahu. Partneři projektu Xrail se však v rámci aliance zavázali dodržovat vysoké standardy kvality a služeb pro zákazníky.

„U vagonových zásilek jsme stále více tlačeni konkurencí silničních dopravců,“ uvedl člen představenstva a obchodní ředitel ČD Cargo Rodan Šenekl, který za českého nákladního dopravce zakládající smlouvu podepsal. „Aliance Xrail by měla nabídnout větší spolehlivost, rychlost a například i možnost místenkování a sledování zásilky zákazníkem online,“ dodal.

Podle generálního ředitele ČD Cargo Josefa Bazaly nákladní dopravce vznikl jako samostatná akciová společnost právě za tím účelem, aby mohl snáze vstupovat do takovýchto aliancí, které přinášejí rozvoj produktů nákladní železniční přepravy a zlepšení služeb zákazníkům.

Tomáš Johánek

spinner