​Zeptali jsme se Ing. Bc. Evžena Vydry, Ph.D., ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy

​Zeptali jsme se Ing. Bc. Evžena Vydry, Ph.D., ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy

Rejdaři již mnoho let volají po zlepšení splavnění Labe. Green Deal počítá mimo jiné s podporou vodní dopravy. Jak na tuto evropskou politiku v oblasti vodní dopravy reaguje Česká republika?

Za účelem naplňování cílů Green Deal připravuje MD aktuálně program podpory modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy se zaměřením na remotorizace a elektropohony (pro nákladní i osobní plavidla) a dále na podporu zvýšení multimodality a zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby. Aktuálně v této věci probíhají notifikační procesy Evropské komise. Financování programů by mělo být zajištěno prostřednictvím státního rozpočtu ČR.

V jakém stádiu je příprava vybudování plavebního stupně Děčín? Lze v tomto případě využít zákon o liniových stavbách, nebo je hlavní komplikace stále v jednání s ekologickými organizacemi?

V souvislosti se záměrem výstavby plavebního stupně Děčín byl zpracován prostřednictvím Technologické agentury ČR (TA ČR) výzkumný úkol s názvem „Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty“. Výstupy tohoto výzkumného úkolu budou zásadním podkladem pro další kroky v rámci procesu stanovení tzv. kompenzačních opatření.

Loňské přepravy zboží po vodě byly nejnižší za posledních dvacet let. Jaké investice a jaké zásahy do infrastruktury (vedle plavebního stupně v Děčíně) by byly nutné, aby došlo ke zlepšení splavnosti Labe po větší část roku? Lze nyní v návaznosti na Green Deal více v této oblasti využít financování z evropských zdrojů?

Labská vodní cesta jako celek je již nyní vybudována v potřebných parametrech – s výjimkou právě diskutovaného úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN; dalším problematickým místem je chybějící proplavovací zařízení v oblasti Přelouče – toto brání zajištění průběžné splavnosti do Pardubic. V přímé souvislosti s Green Deal nejsou aktuálně vyhlášeny žádné podpůrné programy pro oblasti vnitrozemské vodní dopravy. Nicméně program podpory vnitrozemské plavbě NAIADES III, vydaný jako sdělení Evropskou komisí pro období do roku 2027, předpokládá, že za účelem naplňování cílů Green Deal mají být využívány již existující podpůrné nástroje – v rámci infrastruktury na transevropské dopravní síti TEN-T se jedná zejména o nástroj Connecting Europe Facility (CEF).

(lan)

Foto: MD

spinner