Lubomír Fojtů (ŘVC ČR) pro DN

„Základní prioritou ŘVC musí být splavnění Labe“

„Základní prioritou ŘVC musí být splavnění Labe“

Na počátku října jmenoval ministr dopravy Zdeněk Žák Lubomíra Fojtů novým ředitelem Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR). Odborník, který celý svůj profesní život zasvětil vodní dopravě, nyní přichází na horké křeslo šéfa státní investiční organizace. Ptali jsme se ho nejen na to, s jakými plány nastupuje do nové funkce.

„Jak vidíte budoucnost Ředitelství vodních cest?“

„ŘVC se musí stát institucí, která se bude aktivně podílet na dopravní politice České republiky. A vzhledem k tomu, že význam vodní dopravy roste s její schopností podpořit obchodní výměnu se zámořím, jistě musí tato role klást významný akcent na spolupráci s Bruselem a Evropskou unií.“

„S jakými prioritami do úřadu přicházíte?“

„V první řadě je nutné obnovit jeho normální chod, tedy znovu rozjet veřejné soutěže a pokračovat v realizaci již započatých projektů. Ve střednědobém horizontu pak za naprostou prioritu považuji odstranění úzkých míst bránících napojení Labsko-vltavské vodní cesty na síť evropských vodních cest a splavnění Labe do Pardubic. To je naprosto nezbytné k plné aktivaci již vynaložených investic do vodních cest v České republice. V dlouhodobém horizontu bych se chtěl zaměřit na celkovou revitalizaci plavby. Je nutné vytvořit podmínky pro obnovu činnosti rejdařství i loděnic. Nezbytná bude také výstavba servisních stanic a další zlepšování podmínek pro plavbu, a to jak nákladní, tak i osobní.“

„Až dosud jste působil také ve funkci prezidenta Evropského svazu rejdařů (EBU). Skončí tato vaše role s nástupem na post ředitele ŘVC ČR?“

„Ne, určitě ne. Myslím, že tyto dvě funkce si vůbec neodporují. Naopak se mohou vhodně doplňovat. Součástí činnosti ŘVC musí být i propagace vodní dopravy a spolupráce s programem na podporu vodní dopravy v Evropské unii NAIADES. Zde EBU vystupuje jako dlouholetý aktivní partner Evropské komise, a proto i mé setrvání v této organizaci zapadá do koncepce činnosti ŘVC. Musíme využít všech možností, aby Česká republika nebyla nadále znevýhodňována svou vnitrozemskou polohou. Svobodný přístup po vodě k moři je jedním ze základních předpokladů k rostoucí prosperitě každého státu, který se orientuje na zahraniční obchod.“

„V poslední době se hodně hovoří o budoucí výstavbě vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. Jaký je váš postoj k tomuto projektu?“

„Je to zcela jistě zajímavý projekt a dokážu si představit, že je i životaschopný. Než se ale pustíme do jeho hodnocení a přípravy, bude určitě nutné vypracovat studii proveditelnosti, která nám dá odpovědi na otázky, bez nichž nelze udělat zodpovědné rozhodnutí. Existence této studie je ostatně i jednou z podmínek, za kterých je Evropská komise ochotna uvažovat o ponechání či opětovném zařazení vodního koridoru DOL v TEN-T.“

„Jak obecně vidíte budoucnost vodní dopravy u nás?“

„Nikdo určitě nepochybuje, že k vyspělému a prosperujícímu státu patří výborná dopravní obslužnost. V západní Evropě je naprosto normální mluvit o dopravní multimodalitě, o nezastupitelných rolích jednotlivých módů a nutnosti správně využít synergie plynoucí z jejich propojení. U nás je tomu bohužel jinak. Mluví se prakticky jen o silniční a železniční dopravě a ostatní módy jsou zmiňovány jen okrajově. Vodní doprava je vnímána jako cosi nadbytečného a její odpůrci se snaží namluvit občanům, že jde dokonce o cosi škodlivého. Přitom existence vlastní flotily lodí je jednoznačně nutnou součástí dobré dopravní obslužnosti státu a z určitého pohledu je i významnou zárukou jeho energetické bezpečnosti. Proto se v nové funkci budu snažit udělat vše pro to, aby vodní doprava v České republice dostala nový prostor ke svému rozvoji.“

Tomáš Johánek

spinner