Německo řeší problematiku svých vodních cest komplexně

Německo řeší problematiku svých vodních cest komplexně

10.9. - Doprava, vodní turistika, ochrana přírody a ochrana klimatu jsou promýšleny společně. S tímto závazkem ve středu spolkový ministr dopravy Volker Wissing a spolková ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová společně zahájili v berlínském Umweltforu čtvrtou stavovskou konferenci k programu "Modrá stuha Německa" ("Blaues Band Deutschland").

Vodní cesty jsou pro Německo klíčové. Procházejí celou zemí, přepravuje se po nich zboží, spojují hospodářské oblasti a jsou cenným přírodním a ceněným rekreačním prostorem. Spolkový program "Modrá stuha Německa" se zasazuje o rovnováhu mezi hospodářstvím a ekologií. Obě hlediska je třeba při všech rozhodnutích vyváženě zohledňovat jak při plánování dopravy, tak životního prostředí, které je třeba zachovat a dále rozvíjet s ohledem na nadcházející výzvy dopravní a klimatické politiky.

Pozornost byla nadále věnována četným menším vodním cestám, které jsou dnes málo využívány pro nákladní dopravu, ale o to více slouží rekreační plavbě. Ale i na hlavní síti spolkových vodních cest, která je využívána pro nákladní dopravu, se zkoumají lokální opatření (tzv. odrazové můstky) na pozadí integrativního přístupu, tj. souběžné realizace dopravních a ekologických cílů.

„Pokud chceme přesunout více zboží ze silnice na vodu, musíme přijmout naléhavá opatření, zejména v hlavní síti. Naše vodní cesty byly po desetiletí zanedbávány. To je problém nejen z dopravního hlediska, ale také z hlediska ekologického. Při jednáních o rozpočtu jsem se důrazně zasazoval o to, aby zde mohl být nastartován obrat. A díky novému právnímu rámci budeme také poprvé schopni vytvořit co největší ekologický přínos,“ zdůraznil spolkový ministr dopravy Volker Wissing,

„Pro zachování těchto důležitých biotopů pro živočichy a rostliny je zásadní přírodě blízké uspořádání řek a záplavových oblastí. Přirozená říční krajina a záplavové oblasti navíc poskytují inundační území, která mohou zmírňovat povodně a ukládat velké množství uhlíku. V neposlední řadě vytváříme také atraktivní rekreační prostory pro nás lidi. Je pro mě důležité, abychom v tomto procesu úzce spolupracovali se všemi aktéry,“ dodala spolková minystryně životního prostředí Steffi Lemkeová.

Od rozhodnutí vlády z 1. února 2017 vytvořily Spolkové ministerstvo dopravy a Spolkové ministerstvo životního prostředí rámec pro opatření v příštích letech a desetiletích společně vypracovaným spolkovým programem "Modrá stuha Německa". Cílem programu je do roku 2050 zvýšit investice do renaturace spolkových vodních cest a záplavových oblastí a stanovit nové priority v oblasti ochrany přírody a vod, prevence před povodněmi, vodní turistiky, rekreačních sportů a volného času.

(pav)

Ilustrační foto: Bundesanstalt für Wasserbau

spinner