​UITP: Splnění klimatických cílů Evropské unie se bez podpory veřejné dopravy neobejde

​UITP: Splnění klimatických cílů Evropské unie se bez podpory veřejné dopravy neobejde

Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) vítá balíček Evropské komise Fit for 55, který byl zveřejněn loni v červenci 2021. Podle pozičního dokumentu, který UITP vydala začátkem ledna, je balíček je zásadním krokem ke snížení emisí z dopravy a obsahuje klíčový soubor opatření pro dosažení cílů evropské zelené dohody.

Města budou stát v čele plnění zvýšených ambicí EU dosáhnout do roku 2050 čisté klimatické neutrality a veřejná doprava hraje klíčovou roli v hospodářské prosperitě a udržitelnosti. Podle UITP je poskytování většího počtu kvalitnější veřejné dopravy lidem rychlým, cenově dostupným a spravedlivým způsobem, jak umožnit přechod na pozemní dopravu s nulovými emisemi.

Ve svém novém pozičním dokumentu UITP představuje svá hlavní sdělení, jež se týkají balíčku a šesti jednotlivých iniciativ, které ovlivní odvětví veřejné dopravy: nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFI), směrnice o zdanění energie, systému EU pro obchodování s emisemi, sociálního klimatického fondu, směrnice o obnovitelných zdrojích energie a také směrnice o energetické účinnosti.

Ačkoli tyto dokumentace v rámci balíčku „Fit for 55“ ovlivní odvětví veřejné dopravy, jen málo z nich aktivně zohledňuje svůj dopad na autobusovou, tramvajovou a železniční dopravu a dopravu metrem. Například existuje úzká vazba mezi nařízením o infrastruktuře pro alternativní paliva a směrnicí o čistých vozidlech, která upravuje zadávání zakázek na čisté městské autobusy. Ačkoli se AFI zaměřuje na soukromou mobilitu a nákladní dopravu, je třeba zohlednit i infrastrukturu pro autobusy a železnici. Kombinace nového systému obchodování s emisemi, který zahrnuje paliva pro dopravu, a přísnější směrnice o zdanění energie pravděpodobně povede k vyšším cenám paliv, a tím i k vyšším provozním nákladům na služby veřejné dopravy. Je třeba zavést kompenzace prostřednictvím nových finančních příspěvků na veřejnou dopravu, snížení daní nebo osvobození od nich, aby byla veřejná doprava dlouhodobě dostupná.

Veřejná doprava pomáhá k naplnění cílů Zelené dohody

S odkazem na svou kampaň o výhodách veřejné dopravy UITP připomíná orgánům EU, že veřejná doprava má zásadní význam pro splnění cílů balíčku Fit for 55. Veřejná doprava snižuje dopravní zácpy, zlepšuje mobilitu ve městech a má zásadní přínos pro klima. V roce 2018 přepravily autobusy, tramvaje a metro ve městech EU přibližně 50 miliard cestujících, čímž nahradily 36 miliard ročních jízd automobilem, respektive 100 milionů denních jízd automobilem. Investice do veřejné dopravy a přimět více lidí, aby ji využívali, mohou v příštím desetiletí snížit emise z odvětví dopravy o více než 50 procent.

Je třeba sjednotit jednotlivé iniciativy

UITP požaduje soudržnost politik mezi jednotlivými iniciativami. Hrozí, že se některé dokumenty budou překrývat s jinými, což může být případ dopadů směrnice o zdanění energie a nového systému obchodování s emisemi na ceny paliv. Vzhledem k tomu, že jednotlivé spisy budou v legislativním procesu zpracovávány nezávisle na sobě, může během jednání dojít k dalšímu překrývání a rozporům. Balíček by měl vytvořit více synergií pro urychlení investic do přechodu na čistou a spravedlivou energetiku a zajistit, aby nikdo nezůstal pozadu. Tím, že se veřejná doprava stane středobodem každodenní mobility, povede přechod k plně dekarbonizovanému hospodářství k větší prosperitě, udržitelnosti a odolným komunitám.

Realizace tohoto balíčku bude vyžadovat mobilizaci investic. V tomto ohledu UITP naléhavě vyzývá tvůrce politik, aby zajistili součinnost mezi balíčkem Fit for 55 a vnitrostátními, místními a regionálními možnostmi financování v Evropské unii. Jasný a stabilní rámec zajistí přehlednost trhu a pomůže městům a finančním subjektům přijímat informovaná investiční rozhodnutí týkající se široké škály udržitelných hospodářských činností. V případě veřejné dopravy by se neměl zaměřit pouze na dekarbonizaci vozového parku, ale na takovou koncepci, která povede k většímu rozšíření a zkvalitnění veřejné dopravy.

Balíček by měl rovněž vytvořit systém stanovování cen, který usnadní větší a lepší veřejnou dopravu s přímým přístupem k financování. Podle UITP bude také nezbytné zajistit, aby neudržitelná doprava nebo cestovní aktivity, které by poškodily cíle balíčku, nedostaly žádné veřejné financování.

Klíčem k naplnění cílů Zelené dohody je změna způsobu, jakým lidé cestují, a nikoliv zaměření pouze na elektromobilitu. Veřejná doprava má nejen příznivý vliv na klima, ale také pozitivně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu, dopravní zácpy, znečištění ovzduší a kvalitu života ve městech, uvedla UITP ve svém pozičním dokumentu.

(lan)

Foto:_ MAN

spinner