Podíl nových elektrobusů v EU vzrost na 12,7 %, v Česku jich vloni přibylo 40

Podíl nových elektrobusů v EU vzrost na 12,7 %, v Česku jich vloni přibylo 40

16.3. - V roce 2022 zůstaly v EU nejoblíbenější autobusy se vznětovým pohonem, které tvořily 67,3 % všech prodejů nových autobusů (pokles o 1,5procentního bodu oproti roku 2021). Mezitím se nadále prosazovaly elektrobusy, které tvořily 12,7 % celkového trhu s autobusy v EU, což je nárůst oproti 10,6 % v roce 2021. Celkově všechna vozidla s alternativním pohonem tvořila v loňském roce 32,7 % trhu autobusů v EU.

Registrace nových dieselových autobusů v EU klesly v roce 2022 o 7,8 % na 18 500 prodaných kusů. Naftové autobusy však zůstaly nejoblíbenějšími ze všech nových autobusů a tvořily 67,3 % všech prodejů nových autobusů. Tři ze čtyř hlavních trhů v regionu zaznamenaly dvouciferný pokles: Německo (-28,9 %), Francie (-21,4 %) a Itálie (-21,4 %). Naopak ve Španělsku došlo k výraznému nárůstu registrací nových dieselových autobusů (+52,2 %). V celé EU byly vloni registrovány pouze tři autobusy na benzinový pohon.

V roce 2022 se prodej nových elektrobusů v EU zvýšil o 13,7 % a dosáhl 3 505 kusů, což představuje 12,7 % celkového trhu s autobusy v EU. Francie, největší trh s elektrobusy, zaznamenala nárůst o 26,4 %, což přispělo k celkovým pozitivním výsledkům. Německo a Dánsko, druhý a třetí největší trh z hlediska objemu, rovněž zaznamenaly silný růst (+10,1 % a +79,5 %). Spolu s Francií tvořily tyto tři země více než 50 % všech elektrobusů registrovaných v EU.

Naopak prodej hybridních autobusů klesl o 25,9 % a podíl na trhu se snížil z 10,3 % v roce 2021 na 8,1 % v loňském roce. Tento pokles byl způsoben především prudkým poklesem zaznamenaným v Německu (-25,3 %), které samo představuje téměř polovinu všech hybridních autobusů registrovaných v EU.

Celkem 11,9 % všech nových autobusů registrovaných v roce 2022 jezdilo na alternativní paliva (zemní plyn, LPG, biopaliva a etanol), z nichž většina byla poháněna zemním plynem. Francie, největší trh v této kategorii, zaznamenala pokles (-11,5 %). Itálie a Španělsko však zaznamenaly trojciferný a dvouciferný nárůst (+112,6 % a +28,6 %). Výsledkem byl celkový nárůst o 8,0 %, přičemž v celé EU bylo zaregistrováno 3 262 těchto autobusů.

„V České republice bylo vloni registrováno 1 163 nových autobusů, meziročně o 209 více. 92 % z nich byly autobusy dieselové, 3,44 % elektrobusy, 2,41 % plynové a 2,15 % hybridní autobusy. Celkem se jedná o 40 elektrobusů, z nichž 24 si připsal Solaris, 14 Škoda a 2 Iveco Bus. Ze zemí V4 pak bylo vloni registrováno v Polsku 162 (14,01 %), v Maďarsku 44 (6,37 %) a na Slovensku 1 (0,25 %) elektrobus. Celkově je v České republice registrováno 144 elektrobusů, 60 z nich v Moravskoslezském kraji, tj. 42 %,“ uvedl Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

V České republice bylo k 31. prosinci 2022 registrováno celkem 144 bateriových elektrických vozidel kategorie M3 (vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg):

- V roce 2022 bylo registrováno 40 vozidel, tj. 28 % ze všech registrovaných.

- Značky: SOR (67), ŠKODA (41), SOLARIS (24), ostatní (12)

- Krajské registrace: Moravskoslezský kraj (60), Královéhradecký kraj (24), hlavní město Praha (19), Jihočeský kraj (16), Pardubický kraj (15), Zlínský kraj (3), Středočeský a Plzeňský kraj (2), Liberecký, Jihomoravský a Olomoucký kraj (1).

28. výzva IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), 3. října 2022 vyhlásilo 27. výzvu IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu  – SC 6.1 (MRR) a 28. výzvu IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (PR). Výzvy jsou ze specifického cíle 6.1 Čistá a aktivní mobilita, který je zaměřen na rozvoj udržitelné dopravy. Výzvy podporují nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie elektřiny a vodíku, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Předmětem podpory je i pořízení nízkoemisních vozidel využívajících alternativního paliva biometanu, tj. autobusů na plyn. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do 31. srpna 2023. Více informací najdete zde.

„Z aktuálních čísel svědčících o zvýšeném zájmu o pořizování elektrobusů máme na Ministerstvu dopravy určitě velkou radost,“ řekl Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy po čistou mobilitu. „Je fakt, že zde pozitivní roli jistě sehrály dotace kolegů z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci operačního programu IROP, kdy se podle mých informací jednalo minimálně o 11 autobusů podpořených ještě z předchozího dotačního období 2014-2020. Realizace ale začala též u 4 projektů aktuálního programu IROP 2021–2027, které obsahují nákup elektrobusů. Všechno to jsou z hlediska čisté mobility jistě dobré zprávy. Další pozitivní vývoj bych očekával i v příštích letech, kdy budou jednak dobíhat další projekty podpořené z IROP, ale kdy se hlavně začne stále více projevovat to, že objednavatelé veřejné dopravy musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o nízkoemisních vozidlech.“ Zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který nabyl účinnosti 1. prosince 2022, mj. stanovuje objednavatelům veřejné dopravy povinnost zajistit u nově uzavřených smluv o veřejné službě v přepravě cestujících určitý minimální podíl autobusů na alternativní paliva. Od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2025 je tento podíl 41 %, po tomto termínu pak již 60 %. Minimálně polovina z uvedených procentních podílů pak musí představovat bezemisní autobusy, tedy autobusy elektrické (bateriové či vodíkové).

Výroba elektrobusů v České republice

V České republice bylo v roce 2022 vyrobeno 56 bateriových elektrických autobusů, tj. 1,05% podíl na celkové výrobě (pozn. celkem bylo vyrobeno 5 322 autobusů). Z uvedeného počtu připadá 42 elektrobusů na SOR Libchavy a 14 elektrobusů na ŠKODA ELECTRIC.

(pav)

Ilustrační foto: Dopravní podnik města Hradec Králové - elektrobus SOR 12 NS 12

spinner