​Vyšlo v DN č. 1 – 2

Ing. Tomáš Pelikán (SDP ČR): Letos je situace na trhu s energiemi příznivější

Ing. Tomáš Pelikán (SDP ČR): Letos je situace na trhu s energiemi příznivější

31.1. - Městská hromadná doprava se v posledních letech musí vypořádávat s neustále se měnícími ekonomickými podmínkami, které ovlivňují její chod. Jak tomu bylo v loňském roce a jaká je výchozí situace pro rok 2024, to nám přiblížil předseda Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a ředitel Dopravního podniku města Pardubic Ing. Tomáš Pelikán.

S koncem roku 2023 skončily stropy na ceny energií. Jaký dopad to podle vás bude mít na dopravní podniky? Jsou objednavatelé ochotni přistoupit na nové cenové podmínky, nebo je ve hře i snižování rozsahu objednávaných služeb?

V roce 2024 je situace na trhu s energiemi pro dopravní podniky naopak příznivější, jelikož si v průběhu loňského roku zajistily nákupy energií za takových podmínek, kde jsou náklady výrazně nižší než stropové ceny. Z tohoto důvodu tedy ke snižování rozsahu dopravních výkonů určitě nedojde.

Vedle energií rostou i další vstupy, a to včetně mezd. Pokrývají tento nárůst různé doložky, například inflační, nebo je nutné řešit změny průběžně?

Jednotlivé dopravní podniky řeší mzdovou oblast spolu s odborovými organizacemi prostřednictvím uzavíráním kolektivních smluv. Nárůst mezd a benefity pro zaměstnance se řeší individuálně v každém městě. Kolektivní smlouvy mají všechny dopravní podniky platné, nebo na konci roku uzavřely s odborovými organizacemi nové.

Jaký dopad má na vaše členské firmy Zákon č.360/2022Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících? Je pro tuto techniku zajištěná dostatečná finanční podpora?

Vzhledem k tomu, že aktuálně většina dopravních podniků využívá pro nákup nových bezemisních vozidel dotačních titulů, je finanční podpora s vlastní spoluúčastí prozatím zajištěná.

Rada EU se v říjnu 2023 shodla na tom, že všechny nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní od roku 2035, přičemž 85 procent jich má být bezemisních již od roku 2030. Je to z vašeho pohledu v rámci dopravních podniků v ČR vůbec realizovatelné?

Jsme teď v situaci, kdy nevíme, jaké budou od roku 2028 možnosti využití dotačních titulů pro pořizování bezemisních vozidel. Pokud nebude nákup podpořen z EU, je velmi pravděpodobné, že dopravní podniky budou potřebovat významnou finanční podporu od státu nebo od svých zřizovatelů, tedy měst a obcí.

Vozidla poháněná plynem se v předchozích letech považovala za ekologicky šetrná. To se však mění, a to nejen v důsledku geopolitické situace. Jak se na perspektivu této techniky díváte v horizontu pěti až deseti let?

Aktuálně jsou vozidla na CNG stále považována za nízkoemisní, a to za předpokladu, že provozovatel doloží minimálně 40procentní podíl biometanu, který vozidla spotřebují.

Cena plynu se teď ustálila na hodnotách, které stále toto palivo ekonomicky zvýhodňují. Vzhledem k období, kdy dopravní podniky investovaly do tohoto typu pohonu (nákup vozidel, stavba plnicích stanic), budeme moci na tuto otázku odpovědět právě v horizontu 5 až 10 let.

Zlepšuje se již u dopravních podniků situace při získávání nových řidičů?

Problém s nedostatkem řidičů, ale i jiných profesí, které jsou v dopravních podnicích zapotřebí, je dlouhodobý. Situace napříč Českou republikou je různorodá, v některých městech se daří udržovat plný stav, jinde řidiči chybí, ale nikde není nedostatkem řidičů ohrožen provoz.

Většina členů našeho sdružení využívá náborové kampaně a motivační příspěvky a další benefity, aby do svých řad přilákali nové řidiče. Stále platí, že průměrný věk v této profesi je mezi 45 a 50 lety, takže nábor nových řidičů je v podstatě nikdy nekončící proces.

Milan Frydryšek

Foto: SDP ČR

spinner