​Vyšlo v DN č. 1 - 2

Ing. Ladislav Němec (MD): Rostoucí finanční nároky při obnově vozidel jsou pro objednavatele klíčové

Ing. Ladislav Němec (MD): Rostoucí finanční nároky při obnově vozidel jsou pro objednavatele klíčové

1.2. - Výkony ve veřejné dopravě se po útlumu během pandemie zvyšují. Zároveň však rostou i náklady dopravců a mění se požadavky objednavatelů. O zhodnocení loňského roku a o výhled na další období jsme požádali Ing. Ladislava Němce, náměstka ministra dopravy pro řízení Sekce dopravní.

V uplynulých letech vykazovali dopravci v osobní dopravě ztráty. Snižuje se již tento propad, respektive lze již odhadnout tržby za rok 2023 a výši případných kompenzací?

Počty cestujících ve veřejné dopravě v posledním období obecně narůstaly, na některých linkách byly nárůsty velmi zřetelné, mimo jiné i v mezinárodní dopravě. V regionální a městské dopravě jednotliví objednatelé průběžně získávají informace o tržbách, protože vývoj tržeb má vliv na poskytovanou kompenzaci. V nadregionální dopravě objednávané ministerstvem je situace jiná, s ohledem na tzv. netto charakter smluv se nárůsty, popřípadě snížení počtu cestujících přímo nepromítá do výše poskytované kompenzace, neboť rizika a příležitosti spojená s vývojem výše tržeb leží na straně dopravce. Proto finální informace o počtech cestujících budeme mít k dispozici až v prvním čtvrtletí roku 2024.

S jakými tržbami, respektive kompenzacemi, se v tuto chvíli počítá pro rok 2024?

S jednotlivými dopravci již byly sjednány příslušné dodatky smluv. Do kompenzací se promítá meziroční míra inflace, která činila 15,1 procenta. Protože však klesá předpoklad ceny elektrické energie, budou dopravcům v nadregionální dopravě poskytnuty kompenzace přibližně ve stejné výši jako v roce 2023.

Měnil se na základě nižšího počtu cestujících v předchozích letech rozsah veřejné dopravy objednávané v závazku veřejné služby?

Protože po období covidu byl zřejmý návrat cestujících do veřejné dopravy, určitá omezení rozsahu dopravní obslužnosti byla pouze dočasná. Nyní lze konstatovat, že škála dopravních služeb je na stejné úrovni, jako před rokem 2020.

Promítají se dřívější nižší výkony a menší počet cestujících do rozsahu služeb objednávaných do budoucna?

Výhledově v nadregionální dopravě spíše očekávám nárůsty počtu cestujících. Zejména u služeb, u kterých docházelo k nasazení nového nebo modernizovaného vozového parku, se prokazuje zvyšování počtu cestujících. Protože postupně bude docházet i na dalších linkách k obnově vozidel, trend vyššího počtu cestujících by se mohl promítnout i zde a bylo by tedy nelogické snižovat rozsah objednávané dopravy.

Rok 2023 byl z hlediska vstupů velice náročný, rostou ceny prakticky všeho, včetně mezd. A z druhé strany dopravci jsou při výběrových řízeních nuceni zavazovat se k obměně techniky na novější, s větším důrazem na nižší emise. Je tento tlak za současné situace ufinancovatelný bez dopadu na omezení dopravní obslužnosti?

To je skutečně kruciální otázka. Nejen Ministerstvo dopravy z pozice objednatele nadregionální dopravy, ale i kraje a města v regionální a městské dopravě vnímají rostoucí nároky na rozpočty vyplývající z obnovy vozidel ve veřejné dopravě. Každý objednatel si zajišťovaný rozsah dopravy bude muset sám posoudit, místo omezení dopravní obslužnosti se spíše budou vyhledávat jiné nástroje úspor, jako je například využití institutu poptávkové dopravy.

Je zde Zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který stanovuje podíly tzv. čistých a plně bezemisních vozidel na nově pořizovaných autobusech. Jsou v návaznosti na něj vyčleněné vyšší prostředky na nové smlouvy, respekty dotace?

Aktuálně se pojednávají možnosti využití Modernizačního fondu v oblasti obnovy vozidel veřejné dopravy. Jde o finanční prostředky z emisních povolenek, spravované Státním fondem životního prostředí. Věřím, že mechanismy programů pro dopravu budou v průběhu roku 2024 nastaveny.

Rada EU v říjnu 2023 upřesnila, že všechny nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní od roku 2035 s tím, že již v roce 2030 jich má být bezemisních 85 procent. Z čeho se tato změna zaplatí? Nehrozí, že dojde k redukci spojů? Předpokládám, že odpověď bude podobná jako u předchozích dvou dotazů…

Ano, vnímám to stejně.

Železniční dopravci, osobní i nákladní, se musejí vypořádávat velkým množstvím výluk. Dochází z pohledu resortu dopravy již ke zlepšení této situace?

Je třeba potvrdit, že potýkali, a i nadále se na některých provozních ramenech potýkají s množstvím výlukových opatření. Provozovatel dráhy tyto výluky nekoná svévolně, probíhá jejich plánování a cílem výluk je dosáhnout lepší celkový stav železniční infrastruktury, která byla v minulém období dlouhodobě nedofinancovaná a její parametry neodpovídaly 21. století. Cíl Správy železnic tento stav změnit a mít spolehlivou a kvalitní železniční infrastrukturu je dlouhodobě správný. Zároveň musíme hledat způsoby, jak by na železniční dopravce (a to osobní a nákladní, přičemž požadavky obou druhů dopravy nemusí být vždy podobné) mohly důsledky modernizačních a údržbových prací dopadnout co možná nejméně. Je dobré, že některé z citelných výluk byly v minulém roce ukončeny a infrastruktura v těchto úsecích bude výrazně kvalitnější. Například dokončení hlavních oprav na 1. koridoru umožnilo od 1. července 2023 návrat vlaků EuroCity zpět na trať přes Českou Třebovou a nabízí lepší spojení mezi Prahou, Pardubicemi a Brnem, jakož i do zahraničí.

Milan Frydryšek

Foto: MD

spinner