​​Chystá se změna podmínek pro přepravu ve veřejné dopravě

​​Chystá se změna podmínek pro přepravu ve veřejné dopravě

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (stanovuje podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a zvířat v drážní a silniční osobní dopravě), byla vydána v roce 2000 a dosud nebyla novelizována.

Její úpravy jsou proto podle Ministerstva dopravy ČR nezbytné nejen z důvodu změn národních a evropských právních předpisů, ale je třeba reagovat i na požadavky z praxe. V posledních letech došlo například k velkému rozvoji používání elektronických jízdních dokladů a nově bude zaveden Systém jednotného tarifu. Novelizovaná vyhláška má přinést vyšší právní jistotu objednatelům, provozovatelům dopravy i cestujícím.

Účinnost vyhlášky je navrhována na 1. října 2020. Ke stejnému datu nabývá účinnosti novela zákona o veřejných službách upravující problematiku jednotného jízdního dokladu. Současně chce ministerstvo poskytnout dopravcům dostatek prostoru na potřebnou úpravu smluvních přepravních podmínek.

Změny v terminologii

Ministerstvo dopravy při přípravě vyhlášky zvažovalo, zda místo novely vyhlášky připravit vyhlášku novou. I když je dokument značně rozsáhlý, přistoupilo však kromě nezbytných věcných úprav vedoucích ke sjednocení terminologie „jen“ k nahrazení některých pojmů. Například „jízdenka“ je nahrazena novým pojmem „jízdní doklad“. Původní pojem „jízdenka“ se zpravidla ztotožňuje s jízdenkou papírovou. „Jízdní doklad“ je pojem širší a lépe reflektuje nové elektronické způsoby odbavení. Zavádí se pojem související jízdní doklad, upravují se náležitosti jízdního dokladu, pojem „místenka“ je nově „rezervační doklad“. Rozšiřuje se také pojem „pověřená osoba“, která může provádět kontrolu jízdních dokladů. Změny vyvolané změnou pojmosloví nebyly důvodem ke zpracování zcela nové vyhlášky. Zůstane tak i její již zažité číslo.

Zpřehlednění integrovaných služeb

Úprava má podle rezortu dopravy za cíl zpřehlednit situaci v integrovaných veřejných službách a reflektovat vývoj praxe v této oblasti. Integrované veřejné služby v podmínkách České republiky zpravidla nevznikají dohodou dopravců. Na to je potřeba reagovat úpravou ustanovení § 46 odst. 1. Původní úprava předpokládala zavedení plošného lomeného jízdného, které by umožnilo clearing tržeb mezi více dopravci na dráze celostátní a regionální. Praxe však ukázala, že v rámci komerční dopravy mezi sebou dopravci soupeří a uznávání jízdních dokladů mezi nimi neprobíhá. Současně s rozvojem integrovaných veřejných služeb ve vyhlášce chyběla úprava provázanosti i mezi jízdními doklady ve veřejné silniční dopravě. Všechny výše uvedené problémy původní úpravy novela řeší a současně zpřehledňuje způsob uplatnění práva z přepravní smlouvy v rámci integrovaných dopravních služeb.

Návrh novely vyhlášky č. 175/2000 Sb. byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a dopravci se k němu mohou vyjádřit prostřednictvím profesních asociací.

(lan)

Foto: LAN

spinner