Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - srpen 2018

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů  - srpen 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

CERTIFIKÁTY STUDENTŮM ELA MAROCKÉ SMLS

Koncem června Škola managementu a logistických věd (SMLS) na Německo-jordánské univerzitě (GJU) oslavila předání certifikátů Evropské logistické asociace první skupině dálkových absolventů v oblasti logistických věd. Prezident univerzity dr. Manar Fayyad během ceremonie za účasti dalších vedoucích představitelů vysoké školy a ELA zdůraznil význam certifikátu stvrzujícího kvalitu absolventů a jejich přípravu na trh práce. Uvedl, že všichni pracují v různých vládních a soukromých sektorech a vědomosti získávali studiem v Jordánsku a v Německu. Školu absolvovalo již skoro 900 studentů, z toho 294 graduovalo na oddělení logistických věd; škola má nyní na tisíc studentů. Duální forma studia byla zavedena v posledním roce.

ELA zastupoval na akci Jos Marinus, její bývalý prezident a člen představenstva. Informoval, že ELA je federací 30 národních logistických asociací z většiny evropských zemí; usiluje o poskytování mezinárodního fóra pro tvorbu sítí, podporu a rozvoj logistiky a dodavatelských řetězců. Pobídl absolventy, aby se stále zajímali o rozvoj logistických věd.

SPEDICE

Evropská asociace spedičních svazů – CLECAT

CLECAT UVÍTAL PŘÍSTUP EVROPSKÉHO PARLAMENTU KE KOMBINOVANÉ DOPRAVĚ

Dopravní výbor TRAN Evropského parlamentu přijal v minulých dnech zprávu o revizi směrnice EU o kombinované dopravě. CLECAT informuje své členy, že hodnotí přijatou zprávu jako značně pozitivní dokument založený na silném návrhu zpravodajky Daniely Aiuto a na pragmatických kompromisních dodatcích dojednaných mezi politickými skupinami. Zpráva TRAN stanoví limit 150 km pro silniční úsek v rámci operací kombinované dopravy, avšak umožňuje jeho překročení, aby bylo možné dojet k nejbližšímu vhodnému terminálu železnice/silnice. Je to zlepšení vůči současné situaci a lze na ně pohlížet jako na rozumný kompromis. CLECAT rovněž spatřuje kompromis ve zprávě, pokud jde o stimuly pro kombinovanou dopravu a podporu terminálové expanze jako pozitivní kroky, které oživí kombinovanou dopravu jakožto část efektivních logistických řetězců.

Generální ředitelka CLECAT Nicolette van der Jagt řekla: „Hlasování v dopravním výboru je hlasování pro pragmatickou legislativu k podpoře a usnadňování kombinované dopravy cestou modernizace současné zastaralé směrnice. Věříme, že to položí základ pro cílená a rozhodná jednání s Radou dopravy (zástupci států), takže můžeme brzy dospět k legislativě, která bude vhodná pro potřeby a reality evropské dopravy a logistického trhu. Snahou speditérů je dodávat v logistických řetězcích, jež jsou efektivní, konkurenceschopné a udržitelné za legislativy, která funguje jako podpůrce těchto snah, což je třeba uvítat.“

Pro zprávu hlasovalo 34 členů výboru TRAN, čtyři byli proti a dva se hlasování zdrželi.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

SVĚTOVÝ KONGRES IRU PROBĚHNE V LISTOPADU V OMÁNU

Kongres se uskuteční v hlavním městě Muscat ve dnech 6. až 8. listopadu. Světový kongres IRU je platformou pro světové rozhodovací osobnosti pro výměnu idejí, pro debaty o řešeních a o definování budoucnosti sektoru silniční dopravy. V zaměření na inovace a obchod se akce s kongresovým tématem Inovace v pohybu (Innovation on the move) uskuteční v Muscatu v tamním novém zařízení Oman Convention and Exhibition Centre.

Hostitelem bude ministerstvo dopravy a komunikací a vládní holdingový podnik ASYAD, který je čelným poskytovatelem integrovaných logistických služeb s portfoliem svobodných zón, přístavů, dopravních a logistických podniků.

Kongres IRU svede dohromady řadu světových osobností, například včetně Jose Manuela Barossa, nedávného prezidenta Evropské komise EU, Joachima Dreese, generálního ředitele skupiny MAN, Nicka Earle z Virgin Hyperloop One a experta na umělou inteligenci Randa Hindi.

Není bez zajímavosti, že na letošním kongresu bude udělena Mediální cena IRU jako uznání za významné přispění médií debatám v dopravním sektoru. Letošní ocenění se bude týkat tématu „budoucnost dopravy a obchodu“.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

92. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UIC SE KONALO 4. ČERVENCE V MADRIDU

Proběhlo zde spolu se zasedáním výkonné rady na pozvání Španělských drah RENFE. Španělský státní sekretář pro infrastrukturu Pedro Saura zahájil shromáždění slovy: „Jsou před námi nové výzvy pro železnici jako účast občanů, digitalizace, ekonomické a sociální hodnocení, respektování našeho životního prostředí a rozvoj evropské sítě.“

Předseda UIC Renato Mazzoncini zhodnotil činnost organizace od posledního valného shromáždění v prosinci v Paříži a připomněl hlavní výzvy pro nadcházející měsíce. Pozornost věnoval mimo jiné podpisu memoranda o porozumění mezi UIC a UITP, Mezinárodní asociací veřejné dopravy z dubna letošního roku. To vstoupí v platnost po schválení nejvyššími orgány obou organizací. Jejich spolupráce bude zaměřena na bezpečnost, životní prostředí, digitalizaci, intermodalitu, přístupné stanice, regionální a předměstské služby, rozvoj dovedností, plánování pracovních sil a jejich přípravu. Společným cílem také bude podpora celosvětové udržitelné městské mobilitě.

Valné shromáždění jmenovalo na období čtyř let nového generálního ředitele UIC Francoise Davenne s tím, že jeho mandát začne v polovině příštího roku. Do té doby bude zástupcem současného generálního ředitele Jeana-Pierra Loubinouxe. Francoise Davenne je od roku 2013 generálním sekretářem OTIF (Mezivládní organizace pro mezinárodní přepravu po kolejích). Před volbou odpovídal na francouzském ministerstvu dopravy za bezpečnost a předpisy. Před členy UIC hovořil o své vizi o ní a o drážním sektoru: „Musíme změnit své přístupy. Jsem přesvědčen, že UIC je správným místem pro navrhování nových vizí pro železnici.“ Velmi ocenil také vynikající výsledky posledních let a uvedl, že „velice potřebujeme standardy k zavádění nových služeb“.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

STANOVISKO K PRIVATIZACI PAŘÍŽSKÝCH LETIŠŤ

Podle IATA je privatizace Aeroports de Paris (AdP) velmi významným krokem a francouzská vláda ji nemůže brát na lehkou váhu. „Motivy privatizace musí být směrovány ke zlepšení zkušeností cestujících a zvýšení efektivnosti aerolinek, nikoliv k maximalizaci příjmů. Naneštěstí současné návrhy nám působí starosti. Návrh na privatizaci je součástí souboru opatření určených ke zvýšení růstu francouzského hospodářství (the PACTE law). Privatizace AdP tímto způsobem nebude v souladu s tímto cílem. I když reference na PACTE přicházejí se silnější regulací, máme obavu, zda navrhovaná opatření jsou dostatečná k ochraně spotřebitelů před vyššími letištními náklady nebo propady v záležitostech infrastruktury a služeb. Před potvrzením těchto návrhů naléháme na francouzskou vládu, aby více konzultovala s aerolinkami a se skupinami cestujících. Spíše než maximalizace krátkodobých tržeb pro vládu, těžiště a odpovědnost musí být v nejlepším řešení vyšší efektivnosti letiště, prohloubení letecké propojitelnosti a vytváření většího hospodářského prospěchu pro Francii. Vlády mají hodnotit zájmy všech subjektů, včetně aerolinek a zákazníků. Nejdůležitější věcí je, aby letiště plnila potřeby zákazníků a uživatelů letištní infrastruktury za férové ceny. Proto musí být konzultace nedílnou součástí rozhodovacího procesu,“ uvedla IATA ve svém stanovisku.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – Bimco

OBCHODNÍ VÁLKA A DOPADY NA NÁMOŘNÍ DOPRAVU

Bimco ve svém stanovisku uvádí, že obchodní válka přináší sektoru námořní dopravy bolestnou nejistotu, protože narušuje volný tok zboží, mění obchodní směry a vytváří lodním operátorům a majitelům lodí problémy při nalézání efektivních pozic na trhu.

Obchodní válka je jako zrychlený vlak urychlující opatření k omezování obchodu a je stále obtížnější ho zastavit. Dlouhodobé působení přináší nejistotu a může ovlivnit i globální růst, pokud by opatření ještě eskalovala. Jelikož jsou ve hře tři největší ekonomiky, jsou dopady na námořní dopravu, pokud jde o objemy, zatím spíše omezené.

Vedoucí dopravní analytik Bimco Peter Sand to komentoval takto: „Obor námořní dopravy suchého hromadného zboží již je ovlivněn celními tarify pro ocel a hliník a bude ovlivněn ještě více, pokud další tarify vstoupí v platnost v průběhu léta. Nicméně dopady jsou spíše omezené. Totéž lze říci o kontejnerové plavbě, když kontejnerizované zboží bude znovu v celní hře během léta. Zatím je množství dotčených kontejnerů v celkovém srovnání relativně malé.“

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ V SEVILLE: K MOŘSKÝM ORIENTACÍM ČLENŮ

Hostitelem zasedání byl sevillský přístav nacházející se v srdci metropolitní části města, který jako jediný v zemi plní funkci vnitrozemského (řeka Guadalquivir) i mořského přístavu.

Hlavním tématem zahajovacího zasedání bylo „Síla mořsky orientovaných vnitrozemských přístavů – rozhodující styčné plochy mezi námořními a vnitrozemskými úseky“. Projednávaly se zde tyto zásadní otázky: „S jakými výzvami jsou v současnosti konfrontovány mořsky orientované vnitrozemské přístavy?“, „Jak zvládat mořský úsek a jako optimalizovat vnitrozemské postavení?“ „Jak se vypořádat s omezeními IWT?“ Pozornost byla věnována také různým projektům, které dostávají podporu z evropských fondů v rámci zlepšování námořních a vnitrozemských úseků činnosti, jako jsou například projekty IRIS nebo FPSII založené na aplikaci nových informačních a komunikačních technologií v managementu přístavů. Je třeba zmínit též diskusi k měnícím se podmínkám a problematice přebudování vnitrozemských přístavů a jejich infrastruktury pro nové výzvy. Prezident EFIP Roland Hörner uzavřel zasedání slovy: „Vnitrozemské přístavy mají důležitou roli v urychlování regionálních inovací, ve stimulaci vytváření pracovních míst a vývoji přeshraničních infrastrukturních projektů se strategickým významem.“ EFIP má v současnosti téměř 200 členů – vnitrozemských přístavů a přístavních správ ze 14 zemí Evropské unie a Švýcarska. Dále má pozorovatelské členy v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a na Ukrajině.

Jiří Kladiva

Foto: LAN

spinner