Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – říjen 2019

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – říjen 2019

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

8. MEZINÁRODNÍ LOGISTICKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE V POZNANI

Konference se uskuteční 18. až 19. listopadu jakožto WSL FORUM 2019 v Poznaňské škole logistiky v Polsku, Estkowskiego ul. 6. Její hlavní téma je zaměřeno na současné problémy logistiky ve vědeckém výzkumu. Jednacími body jsou například digitální dodavatelské řetězce, digitalizace logistických procesů, doprava a spedice, dodavatelská a distribuční logistika, výrobní logistika, logistika infrastruktury, náklady a kontrola v logistice, balení v logistických systémech, bezpečnost logistických procesů a logistická výchova. Jazyky konference jsou polština a angličtina.

Konference WSL FORUM se konají pravidelně od roku 2005. Posláním letošní akce je představit výsledky výzkumu a umožnit výměnu názorů a zkušeností týkajících se logistiky v širším záběru. Změny probíhající v moderním světě nepochybně povedou k diskusi na zmíněná témata. Konference umožní prezentovat nejnovější výsledky výzkumu na tak intenzivně rozvíjejícím se poli znalostí a praxe, jakou je moderní logistika. Vedle účastníků z polských vědeckých institucí se konference účastní vědci ze zahraničních akademických center.

SOUČASNÉ VEDENÍ ELA

Na výročním plenárním zasedání členové ELA zvolili několik nových členů do předsednictva a znovu zvolili Itala Paola Bisogniho z organizace AILOG prezidentem asociace. Viceprezidenty jsou Thomas Wimmer z německé BVL, Roman Stiftner z rakouské BVL a Alfonz Antoni z kazašské KLC. Členy osmičlenného předsednictva se nově stali Miroslav Rumler z České logistické asociace a Didier Grander z francouzského svazu ASLOG. Generální sekretářkou je Adriana Palasan (ARILOG) a pokladníkem Péter Kiss (HALPIM).

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

ICC ZVEŘEJNILA NOVÉ INCOTERMS 2020

Podle FIATA jde o nejnovější vydání novelizovaných obchodních podmínek prostřednictvím Mezinárodní obchodní komory ICC; ve 29 jazycích jsou k dostání v jejích obchodech s literaturou. Přístup k podmínkám má být též snazší přes jednoúčelový Incoterms 2020 mobile app.

FIATA byla součástí konzultací ICC (International Chamber of Commerce – Mezinárodní obchodní komora), jež přinášely podklady návrhovému výboru a spolukomentovaly změny vydání 2020. Incoterms 2020 například poskytují pro potřebu trhu ve vztahu k nákladnímu listu ustanovení Free Carrier (FCA) Incoterms (Free carrier je termín, jenž specifikuje místo dodání zboží. Vyžaduje, aby prodávající převzal náklady dodání do tohoto místa), srovnávají různé úrovně pojištění v Cost Insurance and Freight (CIF) a Carriage and Insurace Paid To (CIP), mění tři písmena názvu DAT – Delivered at Terminal na DPU – Delivered at Place Unloaded, zahrnují aranžmá pro přepravu vlastními dopravními prostředky v rámci DAP, DPU a DDP, zahrnují požadavky týkající se bezpečnosti v rámci dopravních povinností a nákladů.

ICC varuje uživatele, aby používali pouze její oficiální výklad; spoléhání se na jinak získané informace bývá hlavním důvodem nesprávného použití Incoterms, což má negativní vliv na podnikání a pojištění.

FIATA doporučuje členům, aby se na nová pravidla ICC odvolávali při každodenním podnikání. Těm, kteří se chtějí seznámit blíže s novými podmínkami Incoterms, nabízí ICC Academy elektronickou učební platformu s přípravnými kurzy i Incoterms 2020 Certificate.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

IRU SE HODLÁ DO BUDOUCNA VÍCE OTEVŘÍT

Svazy, které ve svých oblastech činností přicházejí do kontaktu se silniční dopravou, mají mít do budoucna možnost stát se řádnými členy Mezinárodní unie silniční dopravy IRU se sídlem v Ženevě. Patří mezi ně zájmová zastoupení logistiky nebo také kurýrních, expresních a balíkových služeb. Dopravci mají obavy z rostoucích nákladů daných obchodními válkami a ochranářstvím. Ve svém nedávném manifestu se IRU zabývá také praktickými požadavky na digitalizaci, ochranu klimatu a nedostatek dorostu. Hlavní sídlo IRU v Ženevě opouští Boris Blanche, který zde působil jako jednatel, a přechází na obdobnou funkci v Nadaci mezinárodní silniční dopravy rovněž se sídlem v Ženevě. Má být zodpovědný za inovativní služby a produkty ke zlepšování logistických řetězců a mobility. Boris Blanche pracoval v IRU od roku 2012, nejprve jako šéf interních kontrol.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

ÚSPĚŠNÉ VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ STANDARDIZAČNÍ PLATFORMY UIC

Zasedání proběhlo 17. září v Paříži a zabývalo se mimo jiné především tématem „Železnice 4.0: Standardizace pro plně integrovaný digitální drážní systém“. Odborníci diskutovali o tom, jak standardy, které mají zásadní vliv na zvyšování systémové výkonnosti, snižování nákladů a rozšiřování personifikovaných služeb nabízených konečným uživatelům železniční dopravy, mohou usnadnit agendu digitalizace.

Prospěšnost digitalizace může být nejlépe zviditelňována cestou zjednodušování a standardizace systémových procesů, širším užíváním automatizace – zvýšenou výkonností systému přes přenášení úkolů nebo procesů z fyzického (nebo lidského) světa do světa digitálního (např. zpracování dat, virtuální propojenost, podpora přijímání rozhodnutí, autonomní operace, numerická simulace namísto fyzického testování). Dále s nástroji informatiky a výpočetní techniky nabízí nové a rozšířené využití znásobenými možnostmi spojení (B2B, B2C, C2B) mezi systémem a jeho uživateli.

Podstatou sdělení od všech řečníků bylo, že prospěšnost digitalizace bude záviset na kolektivní schopnosti železnic dosáhnout vyšší úrovně modelování a standardizace různých procesů.

François Davenne, generální ředitel UIC zdůraznil, že digitalizace systému musí být nasazena na srdce vývoje sektoru a že operační systémy musí být schopny přepnout mezi cestujícími a kontejnery tak jednoduše, jako když datové sítě přepínají mezi balíky.

Šéf standardizační platformy Laurent Schmitt z francouzské dráhy SNCF děkoval řečníkům, kteří prezentovali své vize o budoucích digitálních drážních ekosystémech a o způsobu, jak standardizace může podporovat vývoj železniční dopravy. Podrobnější informace lze získat na https://uic.org/standardisation/

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

IATA ZAHÁJILA KAMPAŇ GENDEROVÉ ROZMANITOSTI

Koncem září zahájila IATA kampaň označenou zkratkou 25 do 2025. Jde o zvýšení podílu žen na odpovědných místech ve světovém letectví tak, aby do roku 2025 dosáhl jejich podíl alespoň 25 procent. Odborně se to vzletně nazývá pokrokem v příštích pěti letech v tak zvané genderové rozmanitosti. Kampaň 25 do 2025 poskytuje globální rámec a povzbuzení k mnoha iniciativám členských leteckých společností k překonání existující genderové nerovnováhy. (Podrobněji viz str. 7.)

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

STÁTY MUSÍ PROSADIT PŘEDPISY IMO 2020 O OBSAHU SÍRY V PALIVU

BIMCO, Světová námořní rada (WSC), Mezinárodní asociace osobních linek (CLIA) a Mezinárodní asociace tankerů (IPTA) vyzývají členské státy Mezinárodní námořní organizace IMO (součásti OSN), aby plně aplikovaly nový světový limit omezující obsah síry v lodním palivu, stanovený IMO.

Od 1. ledna 2020 bude maximální obsah síry v palivu spotřebovávaném na moři omezen na 0,50%, pokud nebude nasazen čisticí systém výfukových plynů.

Nová pravidla, startující od začátku příštího roku, jsou známá po dlouhou dobu a námořní sektor svědomitě pracoval na tom, aby na ně byl připraven. Nicméně náklady na jejich zavedení jsou vysoké, a je proto zásadní, aby pravidla byla důsledně aplikována a vyžadována. Pokud má tato důležitá regulace fungovat, musí být stanoven rozsah povinností.

„Poslední zprávy znepokojivě ukazují, že některé země nebudou nová pravidla plně aplikovat. To může mít za následek menší zlepšení směrem k veřejnému zdraví a životnímu prostředí,“ řekl John Butler, generální ředitel a prezident Světové námořní rady.

„Pravidla a termín jejich zavedení pro nové limity síry jsou jasné a musí se vyžadovat. Naléháme na země, zvažující odchylky, aby opustily tyto ideje a nastolily plány naplnění jejich odpovědnosti od 1. ledna 2020; pobízíme IMO, aby připomínalo členským státům jejich povinnosti,“ dodal John Butler.

Angus Frew, generální sekretář BIMCO, poznamenal, že „prvořadým důvodem omezení síry v lodním palivu je zlepšení kvality vzduchu. Pro státy, které k požadovaným krokům nepřikročí, to znamená pokračovat v ohrožování zdraví přímořského obyvatelstva.“

Brian Salerno, viceprezident v CLIA uvedl, že „sektor osobních lodí je připraven na globální limit síry v palivu v roce 2020 různými přístupy a alternativními technologiemi, jako jsou čisticí systémy výfukových plynů a u nových lodí používání zkapalněného zemního plynu (LNG). Důsledná světová aplikace požadavků IMO zůstává zásadní.“

Předseda Mezinárodní asociace tankerů (IPTA) Manish Jain uvedl: „Členové IPTA podporují IMO jako jedinou asociaci s mandátem regulovat světovou plavbu. 1. leden 2020 předznamená důležitou změnu v lodním provozu a členové IPTA se na ni připravují. Je důležité, aby členské státy IMO sehrávaly svou roli a zajistily důslednou aplikaci přijatých limitů.“

John Butler uzavřel: „V komunitě IMO je hodně soupeření. Tento předpis ovlivňuje lodní provoz všude na této planetě a bude drahý. Bude to významný zkušební případ pro členské státy IMO, aby předvedly, že dovedou uplatnit politickou vůli k zavedení a dodržování limitů obsahu síry, které schválily.“

Jiří Kladiva

Foto: SBB Cargo

spinner