Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – říjen 2018

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – říjen 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O SUROVINÁCH EUMICON 2018 VE VÍDNI

ELA informovala o této akci, kterou podpořila a která se uskutečnila ve dnech 26. – 28. září. Uvádí, že technická revoluce přinese v nadcházejících dekádách řadu nových produktů a inovativních služeb. Tento vývoj ovlivní také zhodnocování surovin a navazující sektory. Proto evropská surovinová iniciativa EUMICON v partnerství se Spolkovým ministerstvem pro udržitelnost a turistiku Rakouské republiky uspořádala v rámci rakouského prezidentství v Radě Evropy EU letos na podzim ve Vídni surovinovou konferenci.

Konference se zúčastnili odpovědní pracovníci z hospodářství, vědy a surovinové politiky, jakož i z oblastí těžby a zpracování surovin.

Konference EUMICON se pokusila odpovědět na následující otázky: Jaké technologie a procesy budou utvářet naši budoucnost, jak můžeme pro tyto technologie budoucnosti zajistit know-how, jakou roli budou hrát minerální suroviny a inteligentní materiály a jaké politické, hospodářské a vědecké předpoklady se k tomu musí vyvinout?

SPEDICE

Evropská asociace spedičních svazů – CLECAT

WORKSHOP CLECATU: AKČNÍ PLÁN PRO DPH

CLECAT uspořádal workshop pro své členy o akčním plánu EU pro DPH. Akční plán je přípravou na vytvoření společné oblasti EU DPH. Oblast DPH by měla podpořit hlubší a férovější společný trh a pomoci pracovním místům, růstu, investicím a konkurenční schopnosti. Společný systém DPH je základním prvkem evropského společného trhu. Je to hlavní a rostoucí zdroj příjmů v EU, který přinesl v roce 2014 skoro 1 trilion EUR, což odpovídá 7% HDP EU. Jako široce pojatá spotřební daň má být jednou z nejvíce rostoucích forem zdanění. Avšak systém DPH nebyl schopen držet krok s výzvami nynější globální, digitální a mobilní ekonomiky. Současný systém, jenž byl zamýšlen jako systém přechodný, je roztříštěný a složitý pro rostoucí počet přeshraničních obchodních operací a ponechává otevřené dveře podvodům. Proto EU od prosince 2016 pracuje na akčním plánu změn DPH.

Členové CLECAT, speditéři a poskytovatelé celních služeb hrají pro DPH v Evropě významnou roli. Zajišťují správný výběr DPH při importech – zajišťováním přes 80% ze všech importních deklarací v Evropě. Hrají rovněž důležitou roli v obchodě v rámci EU, když často konají jako daňoví zástupci a poskytují rady a další služby pro své zákazníky – exportéry a importéry zboží. A protože speditéři a poskytovatelé celních služeb fungují v mezinárodním prostředí, dobře fungující a jasná pravidla a postupy o DPH pro ně mají zásadní důležitost.

Během workshopu experti z celé Evropy studovali a diskutovali poslední návrhy ze série základních principů a klíčových reforem pro oblast DPH v Evropské unii. Experti konstatovali, že jsou zřejmou cestu vpřed a vytvářejí férové obchodní prostředí. Nicméně také pochybovali, zda navržený systém je skutečně jednodušší, zejména pro malé podniky. Některé nové koncepce vyžadují zjednodušení a větší snadnost, ovšem s výjimkou e-služeb nejsou s novými nástroji ještě zkušenosti. Je také otázkou, zda navržený časový plán pro zavedení v členských zemích je reálný: navržené aplikace, komunikace a školení budou vyžadovat více času.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

VIETNAM JE NA CESTĚ DO SYSTÉMU TIR

IRU a vietnamská celní správa dohodly společný plán akcí na podporu přístupu Vietnamu k Úmluvě TIR. Akční plán dohodnutý v Hanoji zahrnuje například ustavování workshopů o systému TIR pro všechny zainteresované vietnamské strany – kromě jiných praktických kroků.

Intermodální, osvědčený, vyzkoušený a nákladově efektivní TIR může v jihovýchodní Asii pozvednout široce politiku a zlepšit hospodářský rozvoj. TIR dobře funguje v zemích rozvinutých i rozvojových, jakož i v zemích bez moří, což je podstatné i pro tento různorodý region.

Čínský rozjezd systému TIR a nadcházející přístup Vietnamu k Úmluvě pomohou nastartovat zlepšený tok zboží mezi oběma zeměmi zejména na hranicích.

Během setkání s dopravními úřady a se soukromým sektorem byla neexistence společného garančního mechanismu v jihovýchodní Asii uváděna jako kámen úrazu, který obrací pozornost na TIR jako na zřejmé řešení.

Náměstkyně ministra financí Vu Thi Mai informovala IRU o vietnamské politice usnadňování obchodu a uvítala současný plán. Ocenila spolupráci s IRU a požádala ji o sdílení informací, což umožní vietnamské vládě přijmout co nejdříve konečné rozhodnutí o přístupu k TIR.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Evropská organizace soukromé žel. nákladní dopravy – FERRMED

FERRMED VARUJE EU: AMBICE S DRÁŽNÍ HARMONIZACÍ JSOU NEREÁLNÉ

Drážní harmonizační ambice hodlá výrazně zlepšit interoperabilitu na drážních sítích mezi členskými státy s hlavními drážními nákladními koridory, jež budou tvořit základ evropské sítě a byly by plně v provozu do roku 2030. Představuje to 50 000 kilometrů železničních tratí a na prvním setkání pracovní skupiny FERRMED vyslovili zástupci soukromých drah varování, že tuto ambici nebude možné realizovat za současných podmínek, zejména ve světle konečného termínu podle EU do roku 2030.

Proč FERRMED vidí plán jako nereálný?

FERRMED již vypracoval obsáhlou studii, hodnotící ambici EU. Hlavní poradce prezidenta organizace Valentin Ambrós řekl, že zatímco se harmonizace široce diskutovala, velice málo se udělalo, aby byla vůbec možná. „Organizovali jsme mnoho konferencí, kde harmonizaci diskutovalo mnoho lidí, ale zjistili jsme, že konference samotnou situaci nezmění. Přiblížili jsme se tedy trhu a analyzovali jsme, co a kde je nejvíce zapotřebí. Definovali jsme hlavní úzká hrdla a provedli analýzu náklady – užitek,“ dodal.

Jak chce pracovní skupina FERRMED pomoci?

Dosavadní nedostatek akcí kombinovaný se zaměřením plánů EU vedl pracovní skupinu k závěru, že dosažení plné interoperability na 50 000 kilometrů evropské drážní sítě do roku 2030 je nemožné. Místo toho organizace navrhuje mnohem reálnější alternativu. Identifikovat menší část sítě o rozsahu kolem 15 000 kilometrů tratí, které zahrnou několik hospodářsky nejsilnějších států. Předpokládá se, že tato oblast pokryje kolem 60% nákladní přepravy na hlavní síti, což bude použitelná zkušebna pro inovace. Organizace rovněž navrhuje soubor ambiciózních standardů, jež by se postupně uplatňovaly a měly značný dopad na efektivnost a náklady provozování drážních služeb na síti.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

IATA: ŘÍZENÍ EVROPSKÉ LETECKÉ PŘEPRAVY SE MUSÍ ZLEPŠIT

IATA uvádí ve svém stanovisku, že jsou zapotřebí naléhavá řešení od vlád a od poskytovatelů leteckých navigačních služeb (ANSP) ve věci narůstajících zpoždění cestujících v Evropě. IATA žádá vlády a ANSP, aby se zabývaly zpožděními podle ATM (Air Traffic Management). Podle údajů organizace Eurocontrol v první polovině letošního roku představovala zpoždění za den 47 000 minut, což je zvýšení na 133% v porovnání se stejným obdobím roku 2017. Ve svém komentáři k údajům generální ředitel IATA Alexandre de Juniac řekl, že i když nelze současné problémy vyřešit ihned, tato situace se v roce 2019 nemůže opakovat. Zpoždění jsou obvykle způsobena nedostatky v pracovnících a v kapacitách, i když zpoždění kvůli počasí a stávce mají také svůj vliv. K řešení problému IATA připravila plán o čtyřech bodech:

- Modernizovat infrastrukturu a zajistit zavedení Společného evropského nebe (výzkum ATM/SESAR).

- Změnit zastaralé pracovní praktiky.

- Požadovat od evropských síťových manažerů aby plánovali sítě podle cestujících.

- Zajistit, aby ANSP byli řádně penalizováni.

IATA říká, že ANSP nedělají správné investice. „Musíme pracovat na pokroku, ale zpoždění jsou dvojnásobná proti předchozímu roku. A potřebná řešení jsou dobře známá. Se správnými investicemi a plánováním vlád, jakož i ANSP můžeme a musíme udělat příští rok lepším,“ řekl Alexandre de Juniac. Podle IATA ve vedení ANSP jde o největší zisky spíše než navázání zisků na vlastní činnost. U některých největších subjektů se jeví nedostatek investic do pracovníků a zastaralé zaměstnanecké praktiky způsobují cestujícím tvrdá a zbytečná zpoždění.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

BIMCO VYLUČUJE SVÉHO ČLENA SHIPNEXT

BIMCO ukončilo dohodu se společností ShipNEXT, která umožňovala uvádět kontrakty BIMCO na její obchodní platformě, a vyloučila tuto společnost z členství po opakovaném a falešném tvrzení, že BIMCO obchodní platformu veřejně podporuje. Přísná akce následovala po opakovaných varováních od BIMCO, která ShipNEXT ignorovala.

Společnost uváděla při řadě příležitostí v marketingovém materiálu, že její obchodní platforma je podporována BIMCO, což mohlo narušovat jeho neutrální obchodní pozici, jak uvedl ředitel a generální sekretář BIMCO Angus Frew. „Tvrzení jsou porušením dohody o členství, kterou máme se ShipNEXT uzavřenu, a podle nás uvádí v omyl jeho zákazníky. Je kompromitována neutrální pozice BIMCO a jde o zcela nepřijatelné chování,“ řekl. BIMCO nikdy nepodporovalo systém ShipNEXTu a již nemá s touto společností jakoukoli formální licenční dohodu. Užívání standardního smluvního kontraktu BIMCO v tomto systému není nadále povoleno. ShipNEXT má v plánu výrazně zlepšit spolehlivost a bezpečnost plateb v dopravě zboží a chránit práva dodavatelů lodního paliva, agentů a přístavů. Zakladatelem společnosti je Alexander Varvarenko, který ji označuje jako mezinárodní námořní tržiště.

Jiří Kladiva

spinner