​FIATA: Zákazníci požadují revizi pravidel v kontejnerové dopravě

​FIATA: Zákazníci požadují revizi pravidel v kontejnerové dopravě

Mezinárodní federace spedičních svazů (FIATA) spolu s evropskými a mezinárodními podnikatelskými organizacemi naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby okamžitě zahájila přezkum svých předpisů o hospodářské soutěži v oblasti kontejnerové dopravy.

Deset obchodních organizací zastupujících vlastníky a speditéry nákladu, provozovatele přístavních terminálů a další části dodavatelského řetězce závislé na kontejnerové přepravě požaduje okamžité zahájení přezkumu nařízení Evropské unie o blokových výjimkách pro konsorcia v kontejnerové přepravě.

Toto nařízení vyjímá kontejnerové lodní společnosti z mnoha kontrolních mechanismů právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže a umožňuje jim vyměňovat si obchodně citlivé informace za účelem řízení počtu a velikosti nasazených lodí a frekvence a načasování plaveb na obchodních trasách po celém světě.

Evropské podniky a další účastníci dodavatelského řetězce utrpěli od posledního obnovení nařízení v dubnu 2020 obrovské narušení pohybu zboží kontejnerovou dopravou, kdy bylo mnoho plaveb zrušeno nebo přesměrováno do jiných přístavů a přístavy byly v krátké době obcházeny („vynechány“). Zároveň se podle FIATA přepravní sazby na mnoha trasách více než zčtyřnásobily a nadále zůstávají třikrát až čtyřikrát vyšší než v roce 2019 před pandemií.

„Dopady výluk na výrobu zboží a posuny v poptávce v důsledku dopadů pandemie covid‑19 byly jistě významné. Ale schopnost odvětví námořní dopravy tyto dopady kolektivně zvládat a zároveň generovat zisky v celkové výši přes 186 miliard dolarů v roce 2021 na úkor zbytku dodavatelského řetězce a v konečném důsledku i evropských spotřebitelů ukazuje, že něco není v pořádku. Výhody plynoucí z výjimek z obecného práva hospodářské soutěže, které využívají námořní linky, nejsou spravedlivě rozděleny mezi linky a zbytek odvětví, a to samo o sobě představuje pádný důvod, proč by bloková výjimka měla být urychleně přezkoumána,“ uvedla FIATA.

Ve svém dopise Evropské komisi signatáři poukazují na odhalení a doporučení vyšetřování, které ve Spojených státech provedla Federální námořní komise a které vyústilo v květnu k přijetí nového zákona o reformě námořní dopravy, který se zabývá mnoha stížnostmi uživatelů a dodavatelů služeb pro kontejnerové lodní linky.

Přezkum nařízení umožní všem zúčastněným stranám předložit důkazy a argumenty o tom, jak by měla komise jednat, aby zajistila spravedlivé a transparentní fungování trhu s hlubinnou kontejnerovou dopravou pro všechny strany námořního dodavatelského řetězce. To by mělo zahrnovat zvážení nových opatření a mechanismů a mělo by poskytnout dostatek času na jejich zvážení a provedení před skončením platnosti stávajícího nařízení v dubnu 2024. (lan)

Foto: LAN

spinner