​Pojistný limit odpovědnosti dopravce škody na drahém a lehkém zboží často nepokryje

​Pojistný limit odpovědnosti dopravce škody na drahém a lehkém zboží často nepokryje

V poslední době je čím dál více aktuální otázka, kam se bude ubírat ekonomika po zrušení krizových opatření zavedených v souvislosti s pandemií COVID-19 a jak tato situace ovlivní přepravy nákladů. Obávám se, že se bude opakovat situace z roku 2008 a let následujících (viz DN 10/20) a že majitelé zásilek budou chtít ušetřit, nesjednají pojištění pro zásilku po dobu její přepravy a budou spoléhat na to, že dopravce je pro případ své odpovědnosti za vznik škody na přepravovaném zboží pojištěn.

V období po roce 2008 jsme byli svědky nejen toho, že mnozí dopravci nesjednávali zcela adekvátní pojistnou ochranu pro případ vzniku své odpovědnosti v souvislosti s přepravou nákladů (míním tím nízké limity pojistného plnění, nedostatečný věcný a územní rozsah pojištění), ale zejména majitelé zásilek si nezajistili potřebné pojištění pro své zboží a často se tak následně dostávali do neřešitelných finančních problémů. Spoléhali se totiž na to, že pojistná ochrana dopravce (případně dopravců participujících na dané přepravě) je pro ochranu jimi přepravované zásilky dostačující. A bohužel, pojištění nesjednávali právě ti, kteří dostatečné rezervy na případnou finanční eliminaci následků poškození/zničení/ztráty zboží při přepravě neměli.

Odpovědnost je za výsledek přepravy, nikoliv za zavinění

Je třeba si uvědomit, že „pojištění odpovědnosti dopravce“ poskytuje pojistnou ochranu tomu subjektu, který zásilku k přepravě převzal a za kterou podle příslušných právních předpisů odpovídá. Právní předpisy upravují v daném případě odpovědnost „za výsledek“, nikoli „za zavinění“, tudíž dotyčný subjekt (dopravce) za vzniklou škodu odpovídá, pokud ke škodě došlo při přepravě. Předpokládá se tedy, že dopravce za takto vzniklou škodu na zásilce, kterou převzal k přepravě, odpovídá vždy, pokud se své odpovědnosti nezprostí (důkazní břemeno je na dopravci, který musí prokázat, že škodu nezavinil).

Náhradová povinnost dopravců je silně omezena

Příslušné multilaterální smlouvy v mezinárodní přepravě nákladů (CMR, Haagsko-Visbyjská pravidla, Hamburská pravidla, COTIF, Varšavská úmluva) upravují maximální limity pojistného plnění dopravců v měně MMF – SDR / 1 kg btto hrubé váhy (hodnotu fiktivní měny MMF zveřejňuje denně ČNB pod symbolem XDR; k 20. 5. 2020 činila 34,180 CZK / 1 XDR). To znamená, že náhradová povinnost dopravců je silně omezena (pokud ovšem vzniklá škoda nebyla způsobena hrubou nedbalostí daného dopravce).

Žijeme v době elektroniky, a tak zákonitě vyvstává otázka, zda můžeme spoléhat na to, že případně vzniklou škodu na přepravovaném nákladu pokryje odpovědnost dopravce, který zásilku k přepravě převzal. Většinu dnes přepravovaného nákladu představuje zboží, které je drahé a přitom lehké, takže jeho váha zdaleka nedostačuje tomu, aby příslušný limit náhradové povinnosti plně nahradil jeho hodnotu (počítače, počítačové komponenty, televize apod.). Totéž platí pro stroje, které dnes obsahují vysoký podíl elektroniky, či nadstandardně vybavená vozidla, tzn. daná limitace v odpovědnosti dopravce je pro ochranu takového zboží naprosto nedostačující.

Příklad z praxe

Uvedenou skutečnost lze demonstrovat na zcela jednoduchém příkladu. Přepravuje se následující zásilka: notebooky - 4800 kusů o celkové váze 12 000 kg (btto váha včetně příslušenství, spotřebního a přepravního obalu) a hodnota nákladu je celkem 24 000 000 Kč.

V jaké výši odpovídá příslušný mezinárodní nákladní dopravce, lze vidět v uvedené tabulce, přičemž výše plnění se liší podle dopravního modu.

Podíl silniční nákladní přepravy je v Evropě nejrozšířenější (představuje téměř 75 % ze všech přeprav). Je to dáno především tím, že umožňuje just in time a door to door, tedy rychlé a včasné dodávky bez potřeby jakéhokoli překladu zboží.

Implementace Úmluvy CMR do vnitrostátních přeprav

V této souvislosti je třeba si připomenout, že Česká republika s účinností od 1. ledna roku 2019 v rámci harmonizace právních předpisů EU včlenila do zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, §9a, čímž se náhradová povinnost vnitrostátního silničního nákladního dopravce omezila v souladu s mezinárodní právní úpravou podle Úmluvy CMR. Znamená to tedy, že i když dopravce nepřekročí v průběhu přepravy hranice České republiky, odpovídá v případě poškození/zničení/ztráty přepravovaného zboží pouze do hodnoty podle výše uvedené tabulky (viz silniční přeprava), nikoli již do plné hodnoty přepravovaného nákladu (jak tomu bylo do 31. 12. 2018).

Pojištění odpovědnosti chrání dopravce, nikoli zásilku

Pojištění odpovědnosti dopravce poskytuje pojistnou ochranu pro subjekt, který s danou zásilkou nakládá (v daném případě ji přepravuje) a svou činností může na zásilce způsobit škodu. Toto pojištění neposkytuje (a ani nemůže poskytovat) adekvátní pojistnou ochranu pro zásilku v době přepravy.

Je-li však sjednáno cargo pojištění (a to zejména v rozsahu „pojištění na všechna rizika“, případně s připojištěním pro případ stávky a války), jedná se o nejkomplexnější pojistnou ochranu pro danou zásilku po celou dobu přepravy až do výše její skutečné hodnoty (rozumí se tím nakládka, doprava, překládka, vykládka, případně i další služby s přepravou související).

Zasílatel má povinnost pojistit zásilku má jen v případě, pokud mu to zasílatelská smlouva přikazuje. Jako organizátor přepravy by však měl chránit zájmy příkazce, tedy subjektu, pro kterého se přepravu zavázal obstarat. Měl by ho tudíž upozornit na potřebu sjednání pojištění přepravy zásilky (cargo pojištění), a to zejména v případě, kdy hodnota zásilky mnohonásobně přesahuje maximální náhradovou povinnost daného dopravce.

Autorka článku je členkou předsednictva České společnosti pro dopravní právo a v současné době pracuje mimo jiné pro CEE - Specialty, s. r. o., kde je odpovědná za úpis rizik v cargo pojištění. Jde o českou společnost, druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena upisovací pravomoc (tzv. binding authority) a tudíž může sjednávat pojistné smlouvy a vykonávat další činnosti jménem a na účet renomovaných světových pojišťoven s A ratingem - HDI Global Specialty SE a Argo Global SE. Pro majitele zásilek, zasílatele a dopravce nabízí tato společnost, a to zejména s ohledem na současnou ekonomickou situaci, za výhodných podmínek pojištění přepravy zásilek (u rámcových smluv pouze 40 % zálohového pojistného na počátku pojištění, odklad splátek pojistného). Pojištění záruky za celní dluh, nabízené touto společností, na rozdíl od bankovních záruk nesnižuje úvěrovou linku a je nabízeno i bez nutnosti složení kauce. CEE - Specialty dále nabízí pojištění smluvních záruk, kybernetických rizik, odpovědnosti (obecné, profesní, IT), D&O pojištění, pojištění majetku a stavebně-montážních rizik. Bližší informace o pojistných produktech a kontakty na upisovatele jsou uvedeny na www.cee-specialty.eu

Ing. Jana Zárybnická, Ph.D.

Foto: LAN

spinner