Obchvat Slaného byl uveden do provozu o dva měsíce dříve

Obchvat Slaného byl uveden do provozu o dva měsíce dříve
22.9. - V úterý začala fungovat část obchvatu Slaného a tím i celý obchvat v délce 12,85 km. Je to o 2 měsíce dříve proti původnímu plánu. Pouze v místě napojení obchvatu na stávající silnici I/16 u Velvar se jezdí v úseku cca. 80 metrů 2 provizorními jízdními pruhy. Kompletní napojení v celé šířce vozovky není možné realizovat bez svedení dopravy z vybudované provizorní komunikace právě novou část obchvatu. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Silnice I/16 propojuje silnici I/7 a dálnici D8. V nové trase převádí silné dopravní zatížení z města Slaného a obcí Vítov, Luníkov a Ješín, kde denně projede až 10 000 vozidel.

Celková délka obchvatu necelých 13 km. Přeložky nebo úpravy navazujících a dočasných asfaltových komunikací II. a III. tříd jsou v celkové délce cca 6,6 km, přeložky polních cest v délce cca 2,25 km. Realizovalo se celkem 11 mostních objektů v délce 489 metrů. 8 mostů je na hlavní trase, 2 jsou mosty přes trasu. Na obchvatu je 5 křižovatek z toho 2 mimoúrovňové s délkou větví 666 metrů a 4m vysoká protihluková stěna v celkové délce 1,4 km. Z 20 vodohospodářských objektů stojí za zmínku 4 retenční nádrže.

Na stavbě bylo použito celkem 84 420 tun asfaltových směsí,186 650 tun kameniva, 660 000 m3 zeminy na vybudování náspů nebo 11.819 m3 konstrukčního betonu mostů.

Co patří k raritám stavby a o čem se mnoho neví, je velmi zajímavý záchranný archeologický výzkum. Ten probíhal od 1.8.2018 až do 31.5.2019. V ploše stavby bylo nalezeno jedno z největších pravěkých nalezišť na území Čech. Nejstarší nálezy pochází ze zhruba ze 4,5 tisíce let starého pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů, ze starší i mladší doby bronzové. Dále byly nalezeny předměty hallstattské kultury, z období 6.-8. století před naším letopočtem. Celkem bylo nalezeno přes 2.500 tisíce předmětů, především kosterních nálezů, nádob, zbraní nebo šperků

(tl)

ŘSD

spinner