Lukáš Folbrecht: Vítáme, že MD alokovalo více než pět miliard na dobíjecí infrastrukturu

Lukáš Folbrecht: Vítáme, že MD alokovalo více než pět miliard na dobíjecí infrastrukturu

Elektromobilní platforma, kterou založili lídři e-mobility v České republice, si klade za cíl podporovat rozvoj elektromobility. O vyjádření, jaký dopad na zavádění této nové technologie má současná ekonomická a geopolitická situace a co je nyní pro podporu elektromobility nejvíce zapotřebí, jsme požádali tajemníka Elektromobilní platformy Lukáše Folbrechta.

Jak vnímáte na pozadí války na Ukrajině a energetické krize další perspektivu elektromobility?

Dopady války na Ukrajině na rozvoj e-mobility v ČR lze očekávat ve dvojí rovině.

Zaprvé, již nyní můžeme pozorovat na celém evropském trhu snahu o co nejrychlejší odklon od fosilních paliv, včetně těch používaných v dopravě. Příkladem je boom zájmu firem a domácností o fotovoltaické elektrárny, bateriová úložiště, tepelná čerpadla a další úsporná opatření. Zakoupení elektromobilu je tedy pro stále více firem a domácností logickou volbou.

Zadruhé, v důsledku války nyní čelíme zdražení elektřiny, které se pochopitelně promítá také do cen nabíjení na veřejných dobíjecích stanicích i domácího nabíjení, s výjimkou firem a domácností vybavených fotovoltaikou, kde je dopad omezenější. Je nutné doplnit, že k výraznému zdražení samozřejmě došlo také u nafty či benzinu. Rekordmanem zdražování je ovšem stlačený zemní plyn (CNG), kde nyní pozorujeme až trojnásobné meziroční navýšení cen. Po zklidnění aktuálně napjaté situace se zásobováním Evropy energiemi lze očekávat snížení jak velkoobchodních, tak maloobchodních cen elektřiny, což se samozřejmě projeví i v cenách za dobíjení elektromobilů.

Rozvoj elektromobility ovlivňuje i finanční stránka, a to jak hlediska pořizování nových vozidel, tak co se týče nutnosti vybudovat potřebnou infrastrukturu. Jak jste spokojeni se současným stavem podpory ze strany státu v těchto oblastech, případně jak by podle vašich představ tato podpora měla vypadat?

Velmi vítáme, že Ministerstvo dopravy alokovalo z evropských fondů více než 5 miliard Kč na rozvoj dobíjecí infrastruktury. Co je nicméně potřeba, je zjednodušit, urychlit a sjednotit schvalovací postupy pro výstavbu dobíjecí infrastruktury, o čemž se státem jednáme, a také investovat do rozvodných energetických sítí.

Je velmi přínosné, že Ministerstvo životního prostředí podporuje pořízení wallboxů na domácí nabíjení a realizuje podpůrný program pro nákup elektromobilů pro orgány státní správy a samosprávy, který vnímáme jako velmi úspěšný. Věříme, že se v nejbližší době podaří nastavit podpůrné programy, které zvýší dostupnost elektromobilů, také pro firmy a pro fyzické osoby.

Snaha o dekarbonizaci dopravy se týká i těžké nákladní dopravy. Jak se díváte na využití elektrických pohonů v tomto segmentu?

Na českých silnicích lze už nyní pozorovat první bateriové kamiony i autobusy, ale je zřejmé, že nákladní a kamionová doprava je v oblasti bezemisních řešení teprve v zárodku a bude třeba překonat řadu výzev. Hodně záleží také na tom, jak k tématu přistoupí dopravci. Již nyní ale sledujeme silnou motivaci segmentu směrem k elektrifikaci, zejména v důsledku utvářející se nové regulace EU, ať již hovoříme o regulaci emisí či Návrhu nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR). Je třeba zahájit přípravy odpovídající infrastruktury pro dobíjení těchto vozidel, neboť současná infrastruktura je dimenzována primárně pro dobíjení osobních vozidel.

(lan)

Foto: Elektromobilní platforma

spinner