​IRU opatrně vítá balíček Fit for 55, varuje ale před dvojím dopadem na dopravu

​IRU opatrně vítá balíček Fit for 55, varuje ale před dvojím dopadem na dopravu

19.7. – Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) opatrně uvítala některé části návrhů Evropské komise v rámci iniciativy Fit-for-55. Zároveň však varovala, že energetická daň a obchodování s emisemi dohromady představují riziko nevyváženého dvojího zásahu do nákladů na silniční dopravu pro občany a podniky v EU. Balíček Fit-for-55 zahrnuje širokou škálu návrhů, jejichž cílem je snížit emise CO2 o 55 % do roku 2030 a zajistit, aby EU byla do roku 2050 klimaticky neutrální.

Vítaným krokem vpřed jsou závazné cíle pro členské státy EU zavést síť infrastruktury pro alternativní paliva se specifickými požadavky pro komerční silniční dopravu a těžká nákladní vozidla.

"Cílem těchto nových opatření by mělo být vytvořit více a nových příležitostí pro odvětví silniční dopravy, aby mohlo přejít na ekonomicky životaschopné technologie alternativních paliv a mohlo tankovat v celé EU," uvedl Raluca Marian, ředitel IRU pro prosazování zájmů v EU.

Platí se dvakrát

"Komise se však také snaží zdražit silniční dopravu. IRU si nepřeje, aby došlo k nevyváženému celkovému zvýšení nákladů pro odvětví, aniž by došlo ke změně k lepšímu, a to vzhledem k negativnímu dopadu na společnou mobilitu, obchod a konkurenceschopnost EU," uvedla IRU ve svém prohlášení.

Zatímco zdanění energie založené na energetickém obsahu a emisním výkonu CO2 by mohlo být pozitivní, kombinace tohoto zdanění s obchodováním s emisemi v silniční dopravě znamená, že komerční provozovatelé silniční dopravy budou za emise platit dvakrát.

"To je nespravedlivý a v konečném důsledku neúčinný přístup ke snižování emisí CO2 v dopravě," uvedl Raluca Marian. "Ke všem druhům dopravy by se mělo přistupovat stejně, pokud jde o daně a pobídky v oblasti energie a emisí. Tyto návrhy obsahují příliš mnoho zdrojů narušení hospodářské soutěže a diskriminace."

Technologická zaujatost

IRU se nejvíce obává značného zvýšení nákladů v důsledku všech oznámených opatření a jejich nedostatečné technologické neutrality.

"Revidovaný rámec pro zdanění energie zvýší daňovou zátěž pro dnes nejčastěji používaná paliva v komerční silniční dopravě. Kromě toho budou podniky silniční dopravy platit účet za obchodování s emisemi u čerpadel. A pokud bude potvrzena současná dohoda o eurovinětě, mohou členské státy EU přidat další vrstvu zpoplatnění emisí CO2," vysvětlil Raluca Marian.

Odvětví by rádo přešlo na alternativní paliva, ale ne všechny segmenty v komerční silniční nákladní a osobní dopravě to mohou snadno udělat, protože v krátkodobém a střednědobém horizontu nebudou technologie alternativních paliv provozně proveditelné pro dálkovou těžkou dopravu.

Většina opatření podporuje přechod na elektřinu a vodík. To je sice pozitivní, ale nestačí: je třeba podporovat širší škálu alternativ a přechod na tato paliva řešit ve všech návrzích balíčku.

"Pokud se infrastruktura a vozidla na alternativní paliva nebudou v EU zavádět tak rychle, jak se plánuje, a tradiční paliva a technologie budou zároveň exponenciálně dražší, dojde k vážnému narušení hospodářské soutěže, zejména u dopravců, kteří nemohou rychle přejít na alternativy," uvedl Raluca Marian.

"Podle IRU musí být celé odvětví komerční silniční dopravy schopno přejít na ekonomicky životaschopné alternativy. Proto musí být načasování implementace "push" a "pull" opatření, jako je obchodování s emisemi a zdanění energie, vhodně synchronizováno s dostatečnou dostupností vozidel na alternativní paliva a infrastruktury pro tankování a nabíjení," uzavřel Raluca Marian.

IRU v nadcházejících měsících podrobněji prozkoumá návrhy a jejich kumulativní dopad na komerční silniční dopravu a společně s Evropskou komisí, Parlamentem a Radou prozkoumá možnosti zlepšení současných návrhů.

(lan)

Foto: LAN

spinner