Zveřejněn 1. dodatek k UN Manual of Test and Criteria

Zveřejněn 1. dodatek k UN Manual of Test and Criteria

21.12. - V první novele k UN Manual of Test and Criteria byla zejména změněna kapitola 28 a dále test UN-38.3. Dále mimo jiné dochází ke změnám v přepravě výbušnin, včetně přizpůsobení se revidované kapitole 2.1 GHS. Příručka obsahuje kritéria, zkušební metody a postupy pro klasifikaci nebezpečných věcí podle ustanovení Vzorových předpisů OSN a také chemických látek s fyzikální nebezpečností podle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). Doplňuje také národní nebo mezinárodní předpisy, které jsou odvozeny od Vzorových předpisů nebo GHS.

Tyto změny zahrnují:

- úplnou revizi textu příručky pro usnadnění jejího použití v kontextu s GHS;

- novou zkoušku v rámci série zkoušek 8, která má určit citlivost emulze nebo suspenze nebo gelu dusičnanu amonného, meziproduktu pro trhavinu, na účinek intenzivního lokalizovaného tepelného vznícení ve vysokém omezení (pododdíl 18.8);

- nová ustanovení týkající se klasifikace polymerujících látek pro přepravu;

- zkoušky stability pro směsi nitrocelulózy (nový dodatek 10); kompilaci výsledků klasifikace průmyslové nitrocelulózy v souladu s kapitolou 2.17 GHS, kterou lze použít pro klasifikaci výrobků na bázi průmyslové nitrocelulózy (nový dodatek 11), a dále pokud se týká změn v kapitole 28, o posouzení tepelné stability vzorků a posouzení kontroly teploty při transportu samovolně se rozkládajících látek a organických peroxidů.

Dochází také k úpravám testu UN-38.3 u lithiových baterií, když "Baterie bez ochrany proti přebití nebo bez testu T. 7 lze použít, pokud je zajištěno, že jsou instalovány pouze ve výbavě, jiné baterii nebo, ve vozidle, které tuto ochranu proti přebití zajišťuje. Použití nabíjecích systémů bez ochrany proti přebití musí být zajištěno. Na konci souhrnu testu musí být uvedeno pouze jméno a titul odpovědné osoby, podpis pak již není vyžadován“.

První dodatek k 7. revidované verzi Příručky testů a kritérií OSN je nyní k dispozici v angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině.

Tyto změny vstoupí v platnost pouze tehdy, až bude aktualizován odkaz v právně závazných předpisech (ADR, RID, ADN, IMDG-Code, ICAO_TI) a ty budou odkazovat na 7. vydání, dodatek 1. Příručky testů a kritérií OSN.

(sh)

Foto: United Nations

spinner