​V současnosti platí v České republice dvě mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

​V současnosti platí v České republice dvě mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

11.1. - Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech, k tomu došlo nyní od 1. ledna 2023. Zároveň některé mnohostranné dohody pozbyly své platnosti a jsou součástí Dohody ADR. Více v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

Mnohostranné dohody v silniční přepravě zveřejňuje Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů v Ženevě. Je jen na vůli a rozhodnutí smluvních států, zda k dohodě přistoupí, či nikoliv. Platnost je omezena na 5 let proto, že do těchto 5 let by se ustanovení mnohostranné dohody mělo objevit v podmínkách Dohody ADR, čímž pak dohoda pozbývá smyslu.

Přehled v současnosti platných dohod je uveden v přiložené tabulce. Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a aktuální přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese:

http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

Podle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu dohoda ADR umožňuje uzavírat tzv. mnohostranné dohody. Uvedený seznam mnohostranných dohod je přehled všech platných dohod v České republice uzavřených podle oddílu 1.5.1 dohody ADR.

(sh)

Ilustrační foto: MD

spinner