Svaz spedice a logistiky

V Praze zasedala nová skupina poradců pro nebezpečné věci

Valná hromada Svazu spedice a logistiky ČR v dubnu vyhověla požadavkům členských firem a ve smyslu stanov svazu ustavila na návrh představenstva novou pracovní skupinu poradců pro nebezpečné věci (dále jen NV). V pořadí již třináctý pracovní tým SSL logicky uzavírá spektrum mezipodnikové spolupráce, zaměřené především na předávání zkušeností, informací a know-how. Poprvé nová pracovní skupina zasedala v polovině června pod vedením svého předsedy Jiřího Miletína (M-Konzult).

Zájem o práci ve skupině projevila celá řada velkých a středních firem, členů i nečlenů svazu (zejména z řad výrobních podniků). Využití platformy SSL je podle předsednictva svazu nasnadě: v SSL funguje již zaběhnutý a osvědčený systém pracovních skupin a klubů, takže není třeba organizovat a financovat novou strukturu „na zelené louce“ a vymýšlet jí náplň práce, funkcionáře a příspěvky. Obor spedice a logistiky přitom pokrývá celé spektrum dopravy, a tedy i přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR), jíž se poradci především zabývají.

Zcela samostatnou kapitolu činnosti skupiny bude tvořit problematika přeprav nebezpečných věcí v letectví, v námořní dopravě, ve vnitrozemské plavbě a pochopitelně i po železnici. Na půdě Mezinárodní federace národních spedičních svazů FIATA již dva roky rovněž působí pracovní skupina pro nebezpeč-né věci a tuzemská skupina bude jejím prostřednictvím pružně a ekonomicky přenášet do ČR nejaktuálnější informace ze světové spedice a logistiky.

Průvodní doklady a jejich změny

Členové pracovní skupiny se na svém prvním zasedání zabývali především problematikou průvodních dokladů a jejich změn, platných od 1. července letošního roku. V rámci diskuse otevřeli otázku rozdílného značení podle úmluvy ADR a podle „chemického“ zákona č. 157. Neméně užitečná byla podle účastníků diskuse o problematice nebezpečných věcí ve sběrné službě. Předseda pracovní skupiny dále hovořil i o dokumentech „Zpráva o nehodě“ a „Roční zpráva“. Mezi účastníky zasedání převládl názor, že by nebylo vhodné, aby stát vypracovával konkrétní vzor roční zprávy. Skupina se zabývala také otázkou posuzování nebezpečných odpadů při přepravě v souvislosti se zařazováním nebezpečných věcí podle kritérií úmluvy ADR.

Poradci pro NV v mezinárodním srovnání

Činnost poradců sice vychází z jednotných mezinárodních zásad, ale jejich národní interpretace se odlišuje. Členové pracovní skupiny se proto seznámili se situací v Německu, kde byla kategorie poradců pro NV vytvořena již v roce 1991. Od té doby se pojetí zaměření poradců i jejich přípravy několikrát změnilo: nově musí podnikatelé či majitelé podniků jmenovat jednoho nebo více poradců, pokud jim tuto povinnost stanovují předpisy o přepravě nebezpečných věcí v silniční, železniční, námořní, říční a letecké dopravě.

CEFIC a chemický průmysl

Účastníci zasedání získali informace o aktivitách Rady evropského chemického průmyslu CEFIC, která zastupuje zhruba 40 tisíc podniků, v oblasti bezpečnosti výroby a dopravy. Jejich součástí je světový systém „Odpovědné péče“ a evropský certifikační systém SQAS, zaměřený na kvalifikované posuzování dopravců a speditérů auditory chemického průmyslu pro dopravu průmyslové chemie. Poskytovatel služeb by měl jako držitel certifikátu úrovní servisu vyhovět všem evropským výrobcům v Evropě, aniž by jej museli dále náročně prověřovat vlastními silami.

V listopadu v Basileji o NV

Ve dnech 12. a 13. listopadu letošního roku se v basilejském hotelu Hilton uskuteční první mezinárodní dny nebezpečných věcí pod názvem „Budoucí příležitosti logistiky nebezpečných věcí“. Bude se na něm jednat především o změnách právních úprav přepravy nebezpečných věcí v Evropě a na úrovni OSN, o mezinárodních trendech chemické logistiky, bezpečnostních problémech mezinárodní logistiky nebezpečných věcí a o praktickém zajištění zásilek. Akci pořádá redakce časopisu Internationale Transport Zeitschrift ve spolupráci s řadou odborných institucí.

Nové kontejnery na přepravu hélia

Členové klubu se dále mohli seznámit s nejnovější technikou pro přepravu nebezpečných věcí, například s novými kontejnery, které pro přepravu zkapalněného hélia začala používat společnost Hoyer. Na pořízení tří extrémně izolovaných kontejnerů vynaložil koncern plné dva milióny €. Hélium se používá kromě jiného jako náhrada hořlavého vodíku při plnění balónů a vzducholodí. Protože přechází do kapalného stavu až při teplotě –269 oC, musí být tankové kontejnery důkladně izolovány, aby zajistily udržení tak nízké teploty po delší dobu. Vedle pěti vlastních kontejnerů na hélium provozuje Hoyer 23 jednotek svých zákazníků, v nichž plyn k odběratelům dopravuje především od zdrojů v USA, Rusku, Polsku a Alžírsku.

Nová databanka v Německu

Speditéři, dopravci, odesilatelé a poradci, kteří potřebují informace o přepravě NV a nehodové listy, je mohou najít v nové databance NV na internetu. Databanka nabízí informace potřebné k plánování přepravy čtyř tisíc látek. Vedle toho v ní zájemci najdou i předpisy upravující silniční dopravu nebezpečných věcí či nehodové listy ve dvanácti jazykových mutacích. Používání databanky je zpoplatněno a podléhá registraci.

(ja)

www.gefahrt-datenbank.de

spinner