V květnu budou schvalovány změny ADR a RID 2023

V květnu budou schvalovány změny ADR a RID 2023

8.4. - Na počátku května v Ženevě (ADR) a ve druhé polovině května 2022 v Bernu (RID) budou schvalovány novinky a změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí silniční a železniční dopravou. Obojí bude platit od 1. ledna 2023.

Konkrétně pokud se týká vydání Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2023, budou změny a novinky přijaty na zasedání Výboru expertů RID a bude se jednat například o:

- nový oddíl 1.2.3, ve kterém jsou vysvětleny zkratky používané v RID;

- možnost používat opakovaněplnitelné tlakové nádoby schválené ministerstvem dopravy Spojených států amerických (DOT) pro dovoz a vývoz plynů do a ze smluvních států RID. Současně jsou tlakové nádoby RID/ADR schváleny podle předpisů DOT USA o nebezpečném zboží pro dovoz a vývoz plynů do USA;

- společné požadavky na schvalování a dozor nad zkušebními místy, které působí v souvislosti se schvalováním a zkoušením tlakových nádob a cisteren s ohledem na jejich vzájemné uznávání;

- nové UN číslo 3550 pro prášek hydroxidu kobaltnatého, meziprodukt při výrobě kobaltu, který je mimo jiné vyžadován pro výrobu lithiových baterií;

- ulehčení podmínek pro přepravu odpadů obsahujících nebezpečné látky;

- možnost využití recyklovaných plastů při výrobě velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů;

- povinné vybavení cisternových kontejnerů přepravujících hořlavé zkapalněné plyny bezpečnostními ventily pro snížení rizika BLEVE (exploze plynu expandující vroucí kapaliny);

- zcela nové podmínky pro konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu, prohlídky a zkoušky cisternových kontejnerů vyztužených plastů (FRP). Stávající podmínky pro cisternové kontejnery FRP používané v evropské pozemní dopravě sloužily jako základ pro tyto nové předpisy. To znamená, že pro cisternové kontejnery FRP, které lze používat v celé Evropě i na celém světě, budou nyní platit jednotné předpisy.

Po zasedání budou schválené změny a novinky Úřadem OTIF zpracovány a předloženy (ve formě tzv. „notifikovaných textů“) smluvním státům RID k případnému připomínkování. Pokud státy nebudou mít připomínky, bude RID 2023 vydán Úřadem OTIF ve francouzském, anglickém a německém jazyce a poskytnut všem smluvním státům ke zveřejnění.

Stanislav Hájek

Ilustrační foto: UNECE

spinner