​V dohodě ADR/ADN a Řádu RID 2017 se prodloužila platnost přechodných ustanovení

​V dohodě ADR/ADN a Řádu RID 2017 se prodloužila platnost přechodných ustanovení

10.4. - V Dohodě ADR / ADN a Řádu RID 2017, pododdíle 1.6.1.30 došlo ke změně přechodného ustanovení, když bezpečnostní značky, které splňují požadavky uvedené v odstavci 5.2.2.2.1.1 (= ADR/ADN/RID 2013) platné do 31. prosince 2014, smějí být používány až do 30. června 2019. Důvodem k tomuto prodloužení lhůty je možné další prodloužené této lhůty v ADR/ADN/RID 2019.

Toto prodloužení lhůty platí pouze pro evropskou pozemní dopravu, neplatí pro námořní dopravu. V IMDG-Code, Amdt. 37-14 je toto přechodné ustanovení pro bezpečnostní značky obsaženo v poznámce k odstavci 5.2.2.2.1.1.3. S počátkem platnosti Amdt. 38-16 se tato poznámka stala bezpředmětnou a byla zrušena. U multimodálních přeprav je proto třeba věnovat této skutečnosti pozornost.

Prodloužení lhůty u evropské pozemní přepravy platí proto pro bezpečnostní značky na kusy, nikoliv však pro značky pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích (oddíl 3.4.7 a 3.4.8 ADN/ADR/RID), značky pro vyňatá množství (pododdíl 3.5.4.2), značky pro látky ohrožující životní prostředí (odstavec 5.2.1.8.3 a oddíl 5.3.6), velké bezpečnostní značky (odstavec 5.3.17.1), označení pro zahřáté látky (oddíl 5.3.3), výstražnou značku pro zaplynovanou jednotku (odstavec 5.5.2.3.2) a výstražnou značku chlazení/kondiciování pro vozy a kontejnery.

(sh)

spinner