Železniční přeprava

Telematika přispívá k větší bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí

Pokud při přepravě nebezpečných věcí dojde k havárii, její následky mohou být mnohem závažnější než v případě jiných přeprav. Jednu z možností, jak negativní následky mimořádných událostí zredukovat či těmto nehodám dokonce předcházet, představuje využití telematických systémů.

Úkolem telematiky, která spojuje telekomunikaci a informatiku, je decentrálně získaná data o nákladu (například teplota, tlak, stav náplně atd.) a jeho nositeli (například pozice, stav, stav uzávěrů, poloha ventilů atd.) přenést do informačního systému podniku.

U železničních vozů a kontejnerů není, na rozdíl od nákladních vozidel, přítomna obsluha. Technika není pod stálým dohledem a není k dispozici nikdo, kdo by v případě potřeby mohl zasáhnout. Dalším rozdílem je i to, že vozy či kontejnery nemají vlastní zdroj energie. A právě tato prázdná místa může vhodně pokrýt telematika.

Využití senzorů

Nasazení telematiky v železniční přepravě nebezpečných věcí přispívá ke zvýšení její bezpečnosti, a to tím způsobem, že umožňuje dozor nad nákladem a vozidlem, jakož i nad nesprávnými zásahy pracovníků při nakládce nebo vykládce. Například senzory na vozidle rozeznají technickou závadu, o níž systém přes GSM okamžitě odešle do centrály zprávu. Senzory, které snímají teplotu nákladu, pomáhají uchovat kvalitu přepravovaného zboží a zajistit bezpečnou přepravu. Tím lze například zabránit rozpadu epichlorhydridu, který při překročení určité teploty ztuhne a není možné jej již vykládat. Senzory tlaku a stavu náplně rozeznají i při nízkých teplotách přeplnění cisternového vozu, takže ještě před započetím přepravy je možné zajistit žádoucí stav. Senzory mohou dokonce zabránit zničení cisternového vozu – například tehdy, když při nakládce nebo vykládce upozorní na to, že odvětrávací ventil nebyl otevřen.

Senzory jsou rovněž schopny zachytit nesprávné zacházení s vozem (například silné nárazy při posunu v seřaďovacích stanicích) a s pomocí GSM mohou vyhodnotit i místo a čas. U nebezpečných věcí (jako jsou například výbušniny), přepravovaných v krytých vozech, mohou senzory sledovat stav dveří a každé jejich otevření ihned hlásit, čímž lze zabránit krádežím.

K velkým škodám může dojít také při vykolejení. Proto jsou i detektory vykolejení osazovány senzory, které případnou nehodu ihned nahlásí a pomohou tak minimalizovat následky vykolejení.

Telematika u DB Cargo

Telematické systémy nejsou pouze předmětem teoretických úvah, ale již se v praxi využívají. Například DB Cargo vybavilo na třináct tisíc svých nákladních vozů přístroji „Standard-Nav.Master“, které přispívají k optimálnímu využití vozů (operativní zásahy při přepravě), k vyhodnocování nesprávného zacházení (například silné nárazy při posunu), jakož i k zabránění krádeží zásilek. Výhodou je mimo jiné skutečnost, že systém zasílá pouze odchylky od žádoucího stavu, disponent tudíž není zaplavován zbytečnými informacemi a není při sledování všech svých vozů rozptylován.

Návratnost takovéto investice je velice krátká. Do budoucna DB Cargo počítá s tím, že vybraní zákazníci budou mít přímý přístup k datům, která jsou pro ně důležitá.

Význam telematiky bezpochyby roste. Svědčí o tom i skutečnost, že DB Cargo hodlá systémem GPS vybavit 90 tisíc nákladních vozů, které jezdí do zahraničí.

Využití telematiky postupně nalezne oporu i v legislativě. Již nyní se například připravují ustanovení do Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro zabezpečení přeprav nebezpečných věcí s vysokým potenciálem rizika, při nichž bude doporučeno využívat telematických systémů k dozoru nad zásilkami, aby nemohly být zneužity k teroristickým účelům. Stanislav Hájek

spinner