Společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí projednalo první změny ADN, ADR a RID 2025

Společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí projednalo první změny ADN, ADR a RID 2025

31.10. - Jednotlivé členské státy v současnosti finišují na překladech, zpracování a vydávání změn předpisů pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní, přepravou silniční a železniční, které budou platit od 1. ledna 2023. Podzimní Společné zasedání ADN / ADR a RID se však již zabývalo zahájení prací na změnách, které budou platit od 1. ledna 2025.

Zasedání se uskutečnilo částečně formou videokonference a částečně přímo prezentační formou od 12. do 16. září 2022 v Paláci národů v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali pod předsednictvím pana Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 23 členských států, Evropská unie (EU), Evropská železniční agentura (ERA) a 18 nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupoval pan Ing. Knížek Luboš z Odboru drážní a vodní dopravy MD.

Společné zasedání pracovalo podle předem navrženého programu, který byl na začátku zasedání schválen. Dále bylo rozhodnuto, že zasedání v roce 2023 budou opět pouze prezentační.

Cisterny

Jako vždy, prvním bodem zasedání byla problematika cisteren, která byla následně samostatně projednávána formou zvláštního zasedání experty na cisterny pod vedením pana Arne Balea ze Spojeného Království. Byly například projednány:

- možnosti, že dokumentace cisteren by do budoucna mohla být vedena pouze v elektronické podobě,

- návrh zástupce Liquid Gas Europe - možnost vypracování normy pro ventily pro odlehčení tlaku u cisteren, kde jsou přepravovány i jiné nebezpečné látky, jako jsou ropné produkty a zkapalněný plyn,

- výpočet tloušťky stěny nádrže cisterny s kódem cisterny P22DH (UN 1017 chlór a UN 1076 fosgen).

Nové návrhy na změnu ADN / ADR / RID

Bod, který obsahoval nejvíce nových návrhů a dokumentů, z nichž velké množství bylo pouze diskutováno s tím, že pro příští zasedání mají být předloženy přepracované návrhy se zapracovanými náměty z diskuse. Jednalo se například o 

- doručovací služby na základě online objednávek i ve vztahu obalům pro doručení ke konečnému spotřebiteli,

- přepracování definice LPG,

- přepravy nebezpečných věcí jako odpad soukromými osobami.

Některé návrhy pak byly i odmítnuty, některé návrhy pak nebyly z časových důvodů ani projednávány. Mezi návrhy, které by měly platit, jako nové změny od roku 2025 bylo společným zasedáním např. schváleno osvobození od povinnosti ustanovit bezpečnostního poradce, úprava pododdílu 1.8.3.2c)/b).

Pracovní skupiny ustanovené zasedáním

Společné zasedání má ustanoveny řadu pracovních skupin, které jsou pověřeny řešením dílčích úkolů v mezidobí mezi zasedáními. Jako první o své práci informovala pracovní skupina zabývající se E-Learningem, které se sešla v průběhu roku 2022. Bylo rozhodnuto vycházet z návrhů a informací WP.15 tím, že společné zasedání se bude tímto zabývat v březnu 2023.

Organizace FEAD podala zprávu o 5. zasedání pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných odpadů, když v listopadu 2022 by se měla ještě jednou sejít a následně vypracovat návrh pro společné zasedání, který se bude týkat přepravy azbestu ve volně loženém stavu.

Pracovní skupina Analýzy rizik při přepravě nebezpečných věcí pod vedením ERA informovala o stavu prací na novelizaci „zprávy o nehodě“, která je uvedena v oddíle 1.8.5. Pracovní skupina by se měla sejít ještě v prosinci 2022 a pro společné zasedání na jaře 2023 předložit konkrétní návrhy na možné změny.

Různé

V tomto bodě byla na základě dokumentu sekretariátu OSN zahájena diskuse na téma „Oběhové hospodářství a cíle udržitelného rozvoje“, které jsou do roku 2030 i cíly ECOSOC UN. Diskuse i k Agendě 2030 by měla pokračovat i na následných zasedáních.

Na závěr byl předsedou společného zasedání pro rok 2023 byl opět zvolen Claude Pfauvadel z Francie. Ten následně oznámil, že s ohledem na odchod do důchodu v roce 2024 již pro rok 2024 nebude k dispozici a že je třeba hledat nového kandidáta.

Příští zasedání by se mělo uskutečnit v březnu 2023 v Bernu, když hlavní téma bude další pokračování na změnách ADR / ADN a RID od roku 2025.

(sh)

Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy

spinner