Pracovní skupina WP.15

Práce na úpravách Dohody ADR platných od roku 2007 pokračují

Drobné obsahové a redakční změny Příloh A a B Dohody ADR, vypracování přechodných podmínek a také příprava jednotných podmínek pro přepravy nebezpečných věcí v tunelech – taková byla hlavní náplň květnového, 76. zasedání Pracovní skupiny WP.15. Většina změn, o nichž se na jednání v Ženevě hovořilo, by měla platit od roku 2007.

V úvodu zasedání byli experti informování o závěrech červnového, 66. zasedání Výboru vnitrozemské dopravy Evropské hospodářské komise v Ženevě. Vzhledem k tomu, že Kypr se letos stal 39. smluvním státem Dohody ADR, byl také aktualizován seznam kompetentních orgánů a zvláštních multilaterálních do­hod.

Delegace Dánska na úvod zasedání informovala o omezeních podle kapitoly 1.9 ADR pro přepravy v Oresundském tunelu.

Změny Přílohy A a B ADR

Návrh Rakouska, aby opakovací kurzy řidičů byly omezeny pouze na jeden den, nebyl přijat. Naopak na návrh Evropského výboru pro chemický průmysl (CEFIC) bude nově povoleno přepravovat tuhé jedovaté látky obalové skupiny III volně ložené v zakrytých vozidlech.

Na návrh Norska také již pro přepravu výbušnin 1.4S nejsou zapotřebí vozidla EX/II nebo EX/III.

Byly rovněž přepracovány přechodné podmínky pro vakuové cisterny na odpady (pododdíly 1.6.3.30 a 1.6.4.20) – na jejich základě budou moci být cisterny vyrobené před 1. červencem příštího roku, které neodpovídají předpisům pododdílu 6.10.3.9 (bezpečnostní ventil s předsazeným průtržným kotoučem), po-užívány i po tomto datu.

Zasedání rovněž potvrdilo, že oranžové tabule, které byly vyrobeny podle předpisů platných před 1. lednem příštího roku, mohou být i nadále používány bez omezení.

Delivery-sale systém

Španělsko navrhlo, aby tzv. delivery-sale systém (týká se především dopravy ropných výrobků, jako je butan či nafta, různým odběratelům, kteří je použijí pro osobní spotřebu nebo sportovní aktivity, například pro pohon motorových člunů, a jež odesilatel dopředu nezná – prodej na místě podle poptávky) podléhal volnějším pravidlům, než jaká jsou zakotvena v Dohodě ADR.

Účastníci jednání se v následné diskusi shodli na tom, že se sice jedná o místní přepravy, ale protože podle měrnice ES 94/55 se Dohoda ADR musí zabývat i těmito přepravami, je nutné, aby byly v ADR zapracovány. Zástupce Španělska byl pověřen zpracováním ankety na toto téma mezi smluvními státy Dohody ADR a následným vypracováním nového dokumentu, který bude předložen na příštím zasedání. Zamítnutí se dočkal návrh Velké Británie na opravu oddílu 1.10.4 v nové kapitole 1.10 týkající se bezpečnosti, která byla přijata na předchozím zasedání.

Plynové láhve pro balony

Přijato naopak bylo nové zvláštní ujednání pro UN 1011 butan, UN 1965 uhlovodíky plynné, směsi a UN 1978 propan, které představuje určité usnadnění konstrukce a výroby plynových láhví, jež se používají pro horkovzdušné balony. Tyto láhve musí být během dopravy opatřeny 25 milimetrů silným pěnovým obalem a vsazeny do koše nebo jiného obdobného zařízení.

Nevyčištěné nádoby

Experti diskutovali také o nových podmínkách pro zápisy do přepravních dokumentů pro vyprázdněné nevyčištěné nádoby, které začnou platit od příštího roku. Přestože k nim měli výhrady, rozhodli se je – vzhledem k harmonizaci s RID – ponechat v platnosti a navrhli požádat Společné zasedání znalců ADR/RID o jejich prověření.

Konstrukce vozidel a jejich schvalování

Evropská organizace výrobců dílů automobilů (CLEPA) navrhuje nápadně označovat boky a zadní části vozidel pro přepravu nebezpečných věcí – například reflexními pásy. Experti v této souvislosti upozornili na skutečnost, že Evropská komise již možnost takového označování všech nákladních vozidel prověřuje. Pokud by se označování mělo používat jen pro přepravu nebezpečných věcí, mělo by mu předcházet porovnání potřebných nákladů a přínosů. Proto bude tato problematika řešena až po provedení této analýzy.

Francie dále hodlá navrhnout – na základě Směrnice ES 2002/85 – změnu v oddílu 9.2.5, která povede k omezení rychlosti vozidel s hmotností nad 3500 kilogramů na 90 km/hod. Experti dále vzali na vědomí, že uplatňování výnosu EHK č. 111, týkající se boční stability, činí v některých zemích potíže. Původně bylo uzavřeno multilaterální ujednání, které umožňovalo schvalovat i vozidla, která výnosu EHK č. 111 neodpovídala. Nyní se experti rozhodli tato ujednání dále neprodlužovat a zapracovat do ADR přechodné podmínky.

Bezpečnost v tunelech

Květnové jednání v této oblasti navazovalo na závěry předchozích zasedání i na výsledky práce příslušné pracovní skupiny. Po dlouhé diskusi se jednání soustředilo na sedm hlavních bodů:

1. „Závaznost ADR pro stanovení podmínek přeprav nebezpečných věcí v tunelech“ – většina expertů zastávala názor, že podmínky pro přepravy v tunelech by v ADR měly mít závazný charakter a kompetentní orgány by mohly regulovat pouze přepravy pro určité skupiny.

2. „Používání množství podle pododdílu 1.1.3.6 jako spodní hranice“ – experti rozhodli o tom, že množství uváděná v pododdílu 1.1.3.6 nebudou používána pro přiřazování do skupin.

3. „Platí výjimky v oddílu 1.1.3 i pro tunely?“ – Tato otázka zatím zůstala bez odpovědi.

4. „Označování tunelů dopravními značkami“ – experti byli toho názoru, že každé omezení v tunelu by mělo být odpovídajícím způsobem označeno.

5. „Údaje v přepravním dokumentu“ – zatím zůstává otevřené, zda se skupina má tímto tématem zabývat.

6. „Je seznam látek rozdělený po-dle skupin B až D úplný?“ – Je zřejmé, že seznam musí být prověřen.

7. „Jsou možné výjimky z připravovaných skupin?“ – Po dlouhé diskusi bylo rozhodnuto, že tímto problémem se musí ještě jednou zabývat pracovní skupina.

Pracovní skupina pro bezpečnost v tunelech dále vypracovala nové oddíly 1.9.5 až 1.9.7 a novou kapitolu 2.4, v níž by měly být stanoveny podmínky pro zařazování látek pro přepravy v tunelech. Mimo jiné do ní bylo zapracováno rozdělení tunelů na typy A až E. O problematice tunelů se bude jednat i na dalším zasedání WP.15, které se uskuteční v říjnu v Ženevě.

Stanislav Hájek

spinner